GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

AB Réfugiés - Social

Kerngegevens

Projectleider

Préfecture de la région Hauts-de-France - Secrétariat Général pour les Affaires régionales SGAR
Rue Jean sans Peur 12 - CS 20003
59039 Lille CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Deborah Angielczyk

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 389 441,84 €

AB Réfugiés - Social

AB Vluchtelingen - INTEGRATIE VAN DE VLUCHTELINGEN VIA EEN MEDISCH-SOCIALE BEGELEIDING

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Actieve inclusie, mede met het oog op bevordering van gelijke kansen en actieve participatie, en het verbeteren van de inzetbaarheid


De algemene projectdoelstelling is een geslaagde integratie van migranten door een versterking van de zorg- en maatschappelijke begeleiding, met als resultaat: een kwalitatieve stijging van de bestaande voorzieningen, aanvullende begeleiding, innovatie en veralgemeenbare experimenten.  Het doelpubliek zijn nieuw aangekomen migranten in een brede zin, meer bepaald erkende vluchtelingen, asielzoekers, alleenreizende, niet-begeleide minderjarigen, en professionelen en vrijwilligers actief in de zorg -en maatschappelijke begeleiding. De ondernomen acties zijn in drie werkmodules verdeeld: een eerste rond de Frans-Belgische begeleidingsnetwerken (professionalisering van de actoren en vrijwilligers van de zorg- en maatschappelijke begeleiding en uitwisseling van goede praktijken/aanbevelingen); een tweede rond de mobiele en grensoverschrijdende begeleidingsvoorzieningen, bestaande uit twee multidisciplinaire teams (tolken, psychologen en paramedisch personeel, gespecialiseerd in het beheer van trauma’s, interculturele bemiddelaars); en een derde module rond grensoverschrijdende experimenten (ontwikkeling van een experiment in elk van de deelgebieden, dat na evaluatie naar de andere deelgebieden wordt overgedragen).

Rapporteringsdatum 14-04-2022

Het project AB Réfugiés-Social verenigt Franse en Belgische partners rond de integratie van nieuwkomers in Hauts-de-France, Wallonië en de Provincie West-Vlaanderen via psychosociale ondersteuning. Daartoe hebben de SGAR Hauts-de-France (Algemeen Secretariaat voor Regionale Zaken), de DREETS Hauts-de-France (Regionale Directie voor Economie, Werkgelegenheid, Arbeid en Solidariteit), de vereniging La Vie Active, CréSAM (referentiecentrum voor geestelijke gezondheidszorg), SETIS (sociale tolkdienst) en de Provincie West-Vlaanderen hun competenties gebundeld om nieuwe mechanismen uit te werken die aan de realiteit zijn aangepast. Sinds 1 april 2018 zijn de partners betrokken bij het verlenen van passende diensten aan nieuwkomers en vluchtelingen, en hun omgeving (professionals, vrijwilligers). i) Frans-Belgische netwerken van integratieactoren om hen in staat te stellen hun vaardigheden op drie gebieden te vergroten: tolken, geestelijke gezondheidszorg en bemiddeling. Het tolkennetwerk wil ervoor zorgen dat overal tolkdiensten beschikbaar zijn. Daarom heeft de provincie West-Vlaanderen opdracht gegeven tot een studie om na te gaan of het aantal niet-beëdigde tolken kan worden verhoogd om in het hele land op billijke wijze een netwerk van tolken tot stand te brengen, met flexibelere aanwervingsprocedures. Het onderzoeksgebied is de stad Kortrijk en de resultaten zullen in het voorjaar van 2021 worden gepresenteerd. Het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg heeft zijn activiteiten sinds de lockdownmaatregelen georganiseerd rond regelmatige webinars over onderwerpen als migrantenmoeders of de zorg voor niet-begeleide minderjarigen. Het bemiddelingsnetwerk wordt opgebouwd door middel van opleidingen die worden aangeboden op een groot aantal gebieden (interculturaliteit, gender en seksuele gezondheid, psychosociale risico's, secularisme) die door de gezondheidscrisis zijn getroffen. Ze zullen zo snel mogelijk fysiek worden gehouden. ii) Mobiele en grensoverschrijdende begeleidingssystemen Het MindSpring-programma, dat reeds bestaat in West-Vlaanderen, wordt aangeboden aan vluchtelingen en nieuwkomers: het maakt gebruik van een techniek van integratie door peer support en ontspanningsoefeningen. De projectpartners werden gesensibiliseerd voor de sessies en de gekende benaderingstechnieken. Er zal worden gewerkt aan de verspreiding van de bijdragen aan Franse zijde. De twee mobiele teams van IntegraPsy zijn nu goed bekend in de opvangcentra in Wallonië en Hauts-de-France. Deze teams treden op in crisissituaties met nieuwkomers en bieden alle soorten steun die kan bijdragen tot hun succesvolle integratie. Naarmate de semesters verstrijken, neemt het aantal interventies gestaag toe, om in semester 7 het bereiken van 924 interventies aan het einde . Contact: Hauts-de-France: integrapsy@vieactive.asso.fr / Wallonië integrapsy@cresam.be iii) Grensoverschrijdend experimenteren De ambassadeurs van de integratie zijn vluchtelingen die hun lotgenoten begeleiden bij hun integratie in Frankrijk. Het zijn werknemers van de vereniging La Vie Active en zij spelen niet alleen een bemiddelende en faciliterende rol, maar ook die van tolk binnen het Franse team van IntegraPsy. Deze ballingen hebben een “model”-integratieproces doorgemaakt, en het rolmodel dat zij voor nieuwkomers vertegenwoordigen, stelt hen in staat zich uit te spreken en aldus werkelijk doeltreffende steun te verlenen. Om deze functie te bestendigen werd een dienstverlener geselecteerd voor het opzetten van een specifiek opleidingsprogramma en de certificering daarvan door de Franse Staat. De Provincie West-Vlaanderen heeft een inspiratiegids “taaloefenkans” ontwikkeld. Hij is beschikbaar in het Nederlands en het Frans en biedt hulpmiddelen en technieken om in een informele sfeer de taal van het gastland te leren.