GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

AB Réfugiés - Social

Kerngegevens

Projectleider

Préfecture de la région Hauts-de-France - Secrétariat Général pour les Affaires régionales SGAR
Rue Jean sans Peur 12 - CS 20003
59039 Lille CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Deborah Angielczyk

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 389 738,81 €

AB Réfugiés - Social

AB Vluchtelingen - INTEGRATIE VAN DE VLUCHTELINGEN VIA EEN MEDISCH-SOCIALE BEGELEIDING

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Actieve inclusie, mede met het oog op bevordering van gelijke kansen en actieve participatie, en het verbeteren van de inzetbaarheid


De algemene projectdoelstelling is een geslaagde integratie van migranten door een versterking van de zorg- en maatschappelijke begeleiding, met als resultaat: een kwalitatieve stijging van de bestaande voorzieningen, aanvullende begeleiding, innovatie en veralgemeenbare experimenten.  Het doelpubliek zijn nieuw aangekomen migranten in een brede zin, meer bepaald erkende vluchtelingen, asielzoekers, alleenreizende, niet-begeleide minderjarigen, en professionelen en vrijwilligers actief in de zorg -en maatschappelijke begeleiding. De ondernomen acties zijn in drie werkmodules verdeeld: een eerste rond de Frans-Belgische begeleidingsnetwerken (professionalisering van de actoren en vrijwilligers van de zorg- en maatschappelijke begeleiding en uitwisseling van goede praktijken/aanbevelingen); een tweede rond de mobiele en grensoverschrijdende begeleidingsvoorzieningen, bestaande uit twee multidisciplinaire teams (tolken, psychologen en paramedisch personeel, gespecialiseerd in het beheer van trauma’s, interculturele bemiddelaars); en een derde module rond grensoverschrijdende experimenten (ontwikkeling van een experiment in elk van de deelgebieden, dat na evaluatie naar de andere deelgebieden wordt overgedragen).

Rapporteringsdatum 27-04-2021

Het project AB Réfugiés-Social verenigt Franse en Belgische partners rond de integratie van nieuwkomers in Hauts-de-France, Wallonië en de provincie West-Vlaanderen via psychosociale ondersteuning. Daartoe hebben de SGAR Hauts-de-France (Algemeen Secretariaat voor Regionale Zaken), de DREETS Hauts-de-France (Regionale Directie voor Economie, Werkgelegenheid, Arbeid en Solidariteit), de vereniging La Vie Active, het CRESAM (referentiecentrum voor geestelijke gezondheidszorg), het SETIS (sociaal vertaalcentrum) en de Provincie West-Vlaanderen de handen ineengeslagen om nieuwe maatregelen uit te werken die aan de realiteit zijn aangepast. Sinds 1 april 2018 zijn de partners betrokken bij het verlenen van passende diensten aan nieuwkomers en vluchtelingen, en hun omgeving (professionals, vrijwilligers). I) Frans-Belgische netwerken van ondersteuningsactoren om integratieactoren in staat te stellen hun vaardigheden op drie gebieden te vergroten: tolken, geestelijke gezondheidszorg en bemiddeling. Het tolkennetwerk wil ervoor zorgen dat overal tolkdiensten beschikbaar zijn. Daarom heeft de provincie West-Vlaanderen opdracht gegeven tot een studie om na te gaan of het aantal niet-beëdigde tolken kan worden verhoogd om in het hele land op billijke wijze een netwerk van tolken tot stand te brengen, met flexibelere aanwervingsprocedures. Het onderzoeksgebied is de stad Kortrijk. De resultaten van de studie zullen in het voorjaar van 2021 worden gepresenteerd. Het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg heeft zijn activiteiten sinds de lockdownmaatregelen georganiseerd rond regelmatige webinars. De eerste was gewijd aan migrantenmoeders in november 2020. Er is ook een studie aan de gang over LGBT-vluchtelingen ("onzichtbare" vluchtelingen), waarvan de conclusies een betere zorgverlening aan deze groep mogelijk zullen maken. Het bemiddelingsnetwerk wordt opgebouwd dankzij de opleidingen die worden aangeboden op een groot aantal gebieden (interculturaliteit, gender en seksuele gezondheid, psychosociale risico's, secularisme) die door de gezondheidscrisis zijn getroffen en waarvan de herprogrammering een prioriteit is voor 2021. II) Mobiele en grensoverschrijdende begeleidingssystemen De MindSpring-voorziening bestond al en werd aangeboden aan nieuwkomers en vluchtelingen in de provincie West-Vlaanderen. Deze gebruikt een inpassingstechniek met behulp van peers en ontspanningstechnieken. De projectpartners werden gesensibiliseerd voor de sessies en de erkende benaderingstechnieken. Er zal worden gewerkt aan de verspreiding van de bijdragen van MindSpring aan de Franse zijde. De twee mobiele teams van IntegraPsy zijn nu goed bekend in de opvangcentra van de regio Hauts-de-France en in Wallonië. Deze teams treden op in crisissituaties met nieuwkomers en bieden alle soorten steun die kan bijdragen tot hun succesvolle integratie. Naarmate de semesters verstrijken, neemt het aantal interventies gestaag toe, om op 1 oktober 2020 uit te komen op een totaal van 412 interventies. Contact: Hauts-de-France: integrapsy@vieactive.asso.fr / Wallonië: integraPsy@cresam.be III) Grensoverschrijdende experimenten De ambassadeurs van de integratie zijn vluchtelingen die hun lotgenoten begeleiden bij hun integratie in Frankrijk. Het zijn werknemers van de vereniging La Vie Active en zij spelen niet alleen een bemiddelende en faciliterende rol, maar ook die van tolk binnen het Franse team van IntegraPsy. Deze vluchtelingen hebben een "model"-integratieproces doorgemaakt, en het rolmodel dat zij voor nieuwkomers vertegenwoordigen, stelt hen in staat zich uit te spreken en aldus werkelijk doeltreffende steun te verlenen. Hun rol is van essentieel belang om nieuwkomers in staat te stellen hun plaats in een vreemde samenleving te vinden. Om deze functie te bestendigen werd een dienstverlener geselecteerd voor het opzetten van een opleidingsprogramma "ambassadeur van de integratie" en de certificering daarvan door de Franse Staat. De Provincie West-Vlaanderen heeft een inspiratiegids “taaloefenkans” ontwikkeld. Hij is beschikbaar in het Nederlands en het Frans en biedt hulpmiddelen en technieken om in een informele sfeer de taal van het gastland te leren.