GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

AB Réfugiés - Social

Kerngegevens

Projectleider

Préfecture de la région Hauts-de-France - Secrétariat Général pour les Affaires régionales SGAR
Rue Jean sans Peur 12 - CS 20003
59039 LILLE CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Deborah Angielczyk

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

30-06-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 389 740,18 €

AB Réfugiés - Social

AB Vluchtelingen - INTEGRATIE VAN DE VLUCHTELINGEN VIA EEN MEDISCH-SOCIALE BEGELEIDING

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Actieve inclusie, mede met het oog op bevordering van gelijke kansen en actieve participatie, en het verbeteren van de inzetbaarheid


De algemene projectdoelstelling is een geslaagde integratie van migranten door een versterking van de zorg- en maatschappelijke begeleiding, met als resultaat: een kwalitatieve stijging van de bestaande voorzieningen, aanvullende begeleiding, innovatie en veralgemeenbare experimenten.  Het doelpubliek zijn nieuw aangekomen migranten in een brede zin, meer bepaald erkende vluchtelingen, asielzoekers, alleenreizende, niet-begeleide minderjarigen, en professionelen en vrijwilligers actief in de zorg -en maatschappelijke begeleiding. De ondernomen acties zijn in drie werkmodules verdeeld: een eerste rond de Frans-Belgische begeleidingsnetwerken (professionalisering van de actoren en vrijwilligers van de zorg- en maatschappelijke begeleiding en uitwisseling van goede praktijken/aanbevelingen); een tweede rond de mobiele en grensoverschrijdende begeleidingsvoorzieningen, bestaande uit twee multidisciplinaire teams (tolken, psychologen en paramedisch personeel, gespecialiseerd in het beheer van trauma’s, interculturele bemiddelaars); en een derde module rond grensoverschrijdende experimenten (ontwikkeling van een experiment in elk van de deelgebieden, dat na evaluatie naar de andere deelgebieden wordt overgedragen).

Rapporteringsdatum 15-10-2020

Het project AB Réfugiés-Social is een grensoverschrijdend project dat over een periode van 39 maanden is ontwikkeld sinds 1 april 2018 in Frankrijk en België rond het vraagstuk van de psychosociale integratie van nieuwkomers. De projectpartners zijn de volgende: • het Secrétariat-Général pour les Affaires Régionales (SGAR) van Hauts-de-France, projectleider; • de direction régionale de la jeunesse, des sports et dec la cohésion sociale (DRJSCS) van Hauts-de-France; • het Centre de référence en santé mentale (CréSaM) - Wallonië; • het Centre de traduction en matière sociale wallon (Setisw) – Wallonië; • de provincie West-Vlaanderen (PWV) - Vlaanderen. De communicatie over dit project kan worden geraadpleegd: • op de website van de prefectuur van Hauts-de-France http://prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat-dans-la-region/Cooperation-transfrontaliere-et-internationale/AB-Refugies-Social • op de websites van elk van de partners; • op de Facebook- en Twitteraccounts van de prefect van Hauts-de-France, die regelmatig nieuwsberichten aan het project wijden. Naarmate het project vorderde, werden er andere communicatiemiddelen toegevoegd: flyers en brochures die het AB Refugees-Social-project beschrijven, en ook meer doelgerichte tools zoals de verspreiding van een flyer op het MindSpring-apparaat. Het lanceringsevenement van het project vond plaats op 25 september 2018 in Oostende, met presentatie van het project, inleidende opmerkingen van de betrokken instellingen en rondetafels. Het project werd gepresenteerd op een evenement "forum initiatief en grondgebied” in april (30/04/2019) in Parijs, georganiseerd door de interministeriële delegatie voor onthaal en inburgering van vluchtelingen. 1. Frans-Belgische netwerken van begeleidende stakeholders De netwerken van begeleidende stakeholders hebben betrekking op drie thema's: vertolking, geestelijke gezondheid en bemiddeling. Het tolkennetwerk, onder leiding van de Provincie West-Vlaanderen, heeft tot doel het gebruik van niet-beëdigde tolken voor informele begeleiding van doelgroepen te vergemakkelijken. Het Agentschap Integratie en Inburgering is in 2019 geselecteerd om dit werk uit te voeren. Er zijn al acht mensen getraind in deze voorziening en de werving en training wordt voortgezet. Het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg begon in januari 2020 tijdens een evenement dat werd georganiseerd als onderdeel van het project, en bracht eerst de door CRESAM geïdentificeerde psychiatrische teams samen. Ze streven ernaar om een ​​goed Frans-Belgisch netwerk op te bouwen. Het bemiddelingsnetwerk wordt op zijn beurt opgebouwd dankzij opleidingen rond de thema's van interculturaliteit (16 mei 2019 en 4 juli 2019). De leden van het netwerk drukken hun wensen uit voor de volgende opleidingen en evenementen. 2. Mobiele en grensoverschrijdende voorzieningen voor begeleiding De MindSpring-voorziening bestond al en werd aangeboden aan nieuwkomers en vluchtelingen in de provincie West-Vlaanderen. Deze maakt gebruik van een peer-assisted integratietechniek. De projectpartners werden bewust gemaakt van de sessies en de erkende benaderingstechnieken.  Om redenen die los staan van het project kan MindSpring niet in Frankrijk worden verspreid. Er werden sessies georganiseerd in verschillende talen voor volwassen vluchtelingen (Pashtu, Arabisch, Frans, Tigrinya). Twee mobiele teams zijn nu goed gekend in de opvangcentra in de regio Hauts-de-France en in Wallonië (zone van Moeskroen/Doornik). Deze teams treden op in crisissituaties met nieuwkomers en zijn gemakkelijk te bereiken via e-mail. 3. Grensoverschrijdend experimenteren Integratie-ambassadeurs zijn vluchtelingen die hun peers begeleiden bij hun integratie in Frankrijk. Ze zijn geïdentificeerd door La Vie Active en spelen nu niet alleen een rol als bemiddelaar, facilitator maar ook als tolk binnen het Franse Integrapsy-team. Deze vluchtelingen hebben een integratieproces doorlopen en het is door hun ervaring en succes dat zij in staat zijn op een meer geschikte manier te communiceren met de nieuwkomers. Hun rol, binnen La Vie Active, maar ook in andere verenigingen, is essentieel om ervoor te zorgen dat nieuwkomers hun plaats te vinden in een maatschappij die ze niet kennen. Daartoe worden werkgroepen en vervolgens een stuurgroep georganiseerd om een opleiding te creëren die is aangepast aan de specifieke kenmerken van de ambassadeurs. Het doel is dat ze direct onder deze titel herkenbaar zijn en dat werkgevers de verschillende rollen begrijpen die ze kunnen vervullen. Er zal worden geëxperimenteerd met collectieve activiteiten met vluchtelingen. Met het oog hierop is een overheidsopdracht voor diensten voor het opzetten van collectieve activiteiten voor een migrantenpubliek uitgeschreven.