GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ALPO

Kerngegevens

Projectleider

Université de Mons
Place du Parc 20
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Jean-Marie RAQUEZ

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

30-06-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 491 936,92 €

Website:

http://www.alpo-interreg.eu

ALPO

Nieuwe Polymeermaterialen via bouwstenen uit microalgen

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen raakt meer en meer ingeburgerd in de kunststoffensector, in het bijzonder voor verpakkingsmaterialen en textiel. De laatste trends tonen duidelijk dat de gebruikers van kunststoffen, onder de druk van de wetgeving om de emissie van broeikasgassen te verminderen, nieuwe, biogebaseerde materialen met hoogpresterende eigenschappen ontwikkelen. De ontwikkeling van dergelijke biopolymeren hinkt in Europa en vooral in de grensstreek nog altijd achterop. Dit onderzoeksproject draagt bij aan de regionale economische ontwikkeling door technologische innovatie, met het doel hoogpresterende en competitieve biokunststoffen te ontwikkelen door middel van productiemethoden die zowel uit economisch als uit milieustandpunt duurzaam zijn. Een andere cruciale uitdaging is het vermijden van concurrentie met de voedingsindustrie bij het gebruik van hernieuwbare grondstoffen van plantaardige oorsprong. Het project ALPO wil specifiek nieuwe bouwstenen (monomeren, functionele additieven enz.) en corresponderende biokunststoffen ontwikkelen met gebruik van microalgen, een hernieuwbare, non-food grondstof, via een interdisciplinair academisch en institutioneel partnerschap. De nieuwe soorten biokunststoffen, polyesters en multifunctionele coatings zouden sterke ontwikkelingsperspectieven kunnen hebben voor industriële sectoren die in de grensstreek aanwezig zijn.

 

Rapporteringsdatum 30-07-2021

Het ALPO-project, dat op 1 oktober 2016 van start ging, heeft als doel het potentieel van een productieketen voor biobased bioplastics uit microalgenculturen te bestuderen. Dit project is opgedeeld in 6 werkmodules. De eerste twee zijn respectievelijk gewijd aan de verspreiding en communicatie van resultaten en zorgen voor grensoverschrijdende industriële toegevoegde waarde in het INTERREG FWVL-gebied. In deze context hebben de operators en geassocieerde operatoren van ALPO managementstrategieën opgezet die worden gecoördineerd door de leider, de Universiteit van Bergen, en zorgen voor regelmatige voortgangsvergaderingen, stuurcomités, ondersteuning en interprojectactiviteiten binnen de GoToS3-portfolio. Onder deze laatste kunnen we de regelmatige deelname aan de leiderscomités, de pilootprojectondersteuningscomités en actieve deelname aan de nieuwsbrieven van de Pilot GoToS3-projectsite, in de X-innovation-workshops en in de workshops noteren. De communicatiestrategie berust in het bijzonder op de bewustmaking van de industriële spelers via regelmatige contacten, bijvoorbeeld door het verspreiden van nieuwsbrieven met de meest recente resultaten die onder gerichte thema's zijn verzameld, maar ook op een meer algemene verspreiding via beschikbare webkanalen zoals de website ALPO (www. alpo-interreg.eu), de GoToS3-site (www.gotoS3.eu), een researchgate-pagina (https://www.researchgate.net/project/Nouveaux-Materiaux-Polymeres-issus-de-la-Biomasse-Microalgue- Nieuwe-Polymeermaterialen-via-Bouwstenen-uit-Microalgen-Nieuwe-Polymere-Materialen-uit-microalgen-biomassa) en de sites van de verschillende aangesloten operators en clusters die geïnteresseerd zijn in de activiteiten die ALPO aanbiedt. De operators nemen regelmatig deel aan wetenschappelijke dagen en workshops waarin ze hun resultaten op internationaal niveau kunnen presenteren en bespreken, maar organiseren ook workshops specifiek voor ALPO. In dit geval zijn er tot nu toe drie georganiseerd. De eerste was bedoeld om zoveel mogelijk onderzoekers uit alle sectoren aan te trekken om ALPO op te zetten in het kader van onderzoek naar biobased bioplastics en naar de exploitatie van microalgenculturen, met name het aanbieden van trainingen onder leiding van de verantwoordelijke professoren. evenals bepaalde fabrikanten om het belang van ALPO ten opzichte van het industriële weefsel INTERREG FWVL te rechtvaardigen. De tweede workshop (mede georganiseerd door de projecten INTERREG TransUniv en FEDER SPURT) maakte het mogelijk om onderzoekers op te leiden in de valorisatie van onderzoeksresultaten en de overdracht ervan naar de industriële sector. Ten slotte presenteerde de derde workshop de bijna laatste voortgang van het project, met name de introductie van presentaties van industriëlen in het programma om de verbanden tussen de resultaten van ALPO en de activiteiten van het regionale INTERREG FWVL-weefsel beter te begrijpen. Ten slotte nemen operators ook actief deel aan internationale conferenties en publiceren ze in wetenschappelijke tijdschriften met significante impactfactoren op het gebied van onderzoek. Deze publicaties staan ​​vermeld op de ALPO-site en op de researchgate-pagina. De derde werkmodule is gewijd aan de productie en bioraffinage van microalgen voor het ontwerp van polymeren. Eerst werd het potentieel voor het opwaarderen van de algenbiomassa beoordeeld aan de hand van verschillende stammen, waaronder Arthrospira platensis, Chlorella vulgaris en Nannochloropsis gaditana. Verschillende publicaties hebben de belangrijkste resultaten opgenomen, rekening houdend met (1) de productie van biomassa onder specifieke stikstofbeperkende omstandigheden, (2) de impact op de oogst van bepaalde flocculatiemethoden voor polysachariden en (3) het effect van malen op lipiden en, meer in het algemeen lipide kwantificeringsmethoden. De vierde module komt stroomafwaarts van de vorige en bestudeert de ontwikkeling van bioplastics uit de residuen met toegevoegde waarde die in module 3 worden verkregen. Deze module was gericht op het benutten van de verschillende bouwstenen, in het bijzonder lipiden en polysachariden uit microalgen. In het geval van lipiden is bijzondere aandacht besteed aan hun verknoping, via hun onverzadiging, door directe chemie zoals door TAD, met het oog op het gebruik ervan als functionele coatings. Er is gebruik gemaakt van polysachariden, in het bijzonder de bouwstenen die in het algemeen worden verkregen door fermentatiemethoden, zoals barnsteenzuur. Dergelijke stenen werden vervolgens gepolymeriseerd om functionele polyesters te verkrijgen voor verpakkingstoepassingen. Vermeldenswaard zijn ook de polymerisatiemethoden die tot stand zijn gekomen met behulp van groene processen door het gebruik van milieuvriendelijke katalysatoren zoals enzymen. De resultaten werden gepromoot door middel van peer-reviewed artikelen. Een tussentijdse samenvatting van de belangrijkste technologische vooruitgang van module 3 en 4 is daarom als volgt: -Betere monitoring van microalgenproductie qua samenstelling in -Beste extractiemethode voor microalgen -Ontwikkeling van polyesters met geavanceerde eigenschappen enzymatisch Module 5 betreft de opleiding van jonge onderzoekers en industriëlen. Het kon met name informatie krijgen van de training die werd aangeboden tijdens de verschillende workshops van ALPO-professoren, evenals van uitgenodigde leden uit de academische wereld, de industrie en het onderzoek in het algemeen. Zo werden er een tiental verschillende trainingen aangeboden over de onderzoeksthema's van module 3 en 4 maar ook over externe thema's en gerelateerd aan ALPO-onderwerpen. Module 6 biedt, in een eerste deel, de validatie van de ontwikkelde technieken, met name via een levenscyclusanalyse die resultaten voorstelde die met name betrekking hadden op de extractie van lipiden volgens verschillende scenario's gemodelleerd op basis van gegevens uit de literatuur en gevalideerd op ruwe gegevens verkregen met behulp van modellen. In een tweede deel richt module 6 zich ook op de overdracht van technieken naar het industriële weefsel. Het ALPO-project kon met name 3 bedrijven van Waalse en Vlaamse zijde (Realco (W), Roam Technology (VL) en Vandeputte (W)) ondersteunen dankzij de toepassing van analytische technieken die in de modules 3 en 4 werden ontwikkeld. De aspecten die aan bod kwamen waren met name: -Chemische profilering door massaspectrometrie (module 3.1) voor Realco; -Analytische ondersteuning voor microalgenculturen (module 3.2) voor Roam Technology; - Biotechnologische expertise voor de ontwikkeling van specifieke biobased oliën voor het bedrijf Vandeputte (module 4.2). Het contact met het industriële weefsel wordt versterkt met de opmars van ALPO, in het bijzonder dankzij de tussenkomst van geassocieerde operatoren die een meer gerichte identificatie mogelijk maken van bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in de resultaten van het project.