GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bâti C²

Kerngegevens

Projectleider

BEP - Bureau Economique de la Province de Namur
Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur
BELGIE

Contactpersoon

Laura Moretti

Begindatum

01-04-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 078 676,75 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.batic2.eu

Bâti C²

Grensoverschrijdend economisch centrum voor de valorisatie en ontwikkeling van de korte circuits in de ecoconstructie

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo’s en groepen van kmo’s (met inbegrip van beheer, marketing en design)


Het project Bâti C² is geïnspireerd door een belangrijke vaststelling in de ecobouwsector: er zijn een aantal hinderpalen met betrekking tot het aanbod (gebrek aan kennis over naburige markten, tekort aan technische competenties, gebrek aan materiaalkennis bij het algemene publiek of bij projectbeheerders enz.). Daarom verenigen technische en algemene partners zich om de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van ecomaterialen te verbeteren en de kmo’s samen een ruim dienstenaanbod voor te stellen met algemene ondersteuning voor hun ontwikkeling. De gebruikte methoden zijn gebaseerd op de bundeling van de middelen van de operatoren met uitwisseling van kennis en technologie. Het project Bâti C² beoogt de economische ontwikkeling van kmo’s in de ecobouwsector door de korte ketens te gebruiken. Het steunt ondernemingen en projectleiders in de bouwsector van de grensstreek om de professionelen van de bouwsector te helpen hun korteketenactiviteiten te ontwikkelen met individuele en/of collectieve ondersteuning, om opdrachtevers (eigenaars, overheden enz.) aan te moedigen plaatselijke middelen te gebruiken en tot slot om de afstemming van vraag en aanbod te verbeteren door de knowhow te versterken en een specifieke communicatie voor de ecobouwsector te ontwikkelen. De grensoverschrijdende samenwerking maakt het mogelijk de problemen in een breder spectrum te analyseren en een relevanter aanbod van mogelijke oplossingen te genereren.

Rapporteringsdatum 20-07-2020

Het project Bâti C² wil de economische ontwikkeling van de kmo’s binnen de ecologische bouwsector bevorderen en hierbij de korte ketens uitbouwen. Om die doelstellingen te bereiken, slaan het BEP, de Cluster Eco-construction, CD2E, de Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Est, Envirobat Grand EST, Ligne Bois en Bas Bouwen de handen in elkaar om door middel van concrete acties bedrijven uit de grensoverschrijdende regio hierbij te begeleiden. De website van het project (www.batiC2.eu.) is het belangrijkste communicatiekanaal van het project. De projectpartners laten niet na de website te promoten en regelmatig te updaten met nieuwe evenementen. De kaart die op de website terug te vinden is, is eveneens een bron van informatie die de bedrijven van nut kan zijn en die gebruikt kan worden in het kader van de begeleiding van de bedrijven. Om de zichtbaarheid van de actoren van de ecologische bouwsector te vergroten, werd een kaart ontwikkeld die een overzicht geeft van alle actoren, gaande van producenten tot eindgebruikers, in de regio’s Vlaanderen, Wallonië, Hauts de France en Grand-Est. De actoren zijn ingedeeld volgens de sector waartoe ze behoren. Via het menu van de kaart kunnen de bezoekers de activiteitensectoren selecteren waarin ze geïnteresseerd zijn, en de bedrijven/realisaties op de kaart bekijken. Sinds de start van het project is het aantal acties toegenomen. Wat het aanbod van bio-ecologische materialen betreft, wordt het publiek verder gesensibiliseerd, zowel tijdens individuele ontmoetingen als tijdens collectieve bijeenkomsten. Tot op heden werden ongeveer 170 bedrijven gesensibiliseerd voor deze thematiek. Dankzij de in het kader van het project aangeboden begeleiding kunnen de bedrijven kennismaken met deze materialen en met de toepassingsmogelijkheden ervan op ecologische bouwwerven. Tot op heden werden ongeveer twintig bedrijven ondersteund bij de initiatieven die ze namen om ecologisch te bouwen. Door informatie te verstrekken over de bio-ecologische sectoren krijgen de bedrijven een beeld van het lokale karakter van deze materialen, en dit aan weerszijden van de grens. De technische werkzaamheden helpen bedrijven ook om vooruitgang te boeken binnen hun domein. Voor elk materiaal worden technische bestekken ontwikkeld om technische ondersteuning te bieden aan de professionals. Dankzij de bezoeken aan gebouwen, werven of ecologische bouwprojecten hebben de professionals hun kennis over dit soort gebouwen kunnen vergroten. Tot slot hebben de thematische werkgroepen ervoor gezorgd dat de frequentie van de vergaderingen werd verhoogd waardoor de uitwisselingen werden voortgezet en de vragen van de professionals beantwoord konden worden. Dit met de bedoeling om de knowhow van de bedrijven uit de grensoverschrijdende regio te vergroten. Wat de vraag betreft, zetten de projectpartners hun werkzaamheden voort en stellen zij een steeds grotere betrokkenheid van de overheidssector vast. Het aantal evenementen bestemd voor de overheidssector is toegenomen. Er werden een tiental bijeenkomsten georganiseerd. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, werden de marketingacties voortgezet. De deelname aan beurzen en de organisatie van bijeenkomsten bevordert de uitwisseling tussen de twee “werelden” en vergemakkelijkt hun samenwerking. Dit alles met het doel om de competenties van de grensoverschrijdende regio op het vlak van bouwen met bio-ecologische materialen te vergroten. Tot op heden werden er een vijftiental conferenties of bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast waren er ook de vijf bijeenkomsten met studenten, die de kans boden om deze doelgroep te sensibiliseren voor het thema. Ten slotte was er nog de deelname aan vijf beurzen of mini-beurzen die de kans boden om de 2 doelgroepen te ontmoeten en waarop de bezoekers de materialen konden aanraken. Dit alles had tot doel de competenties van de grensoverschrijdende regio op het vlak van bio-ecologische bouwprojecten te vergroten.