GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BioProtect

Kerngegevens

Projectleider

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
BELGIE

Contactpersoon

Louis Lippens

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 670 614,86 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-bioprotect/

BioProtect

Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


Momenteel worden weinig biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Deze producten vertonen vaak een hoge doeltreffendheid in het laboratorium, die echter niet altijd wordt gevalideerd op het terrein. Bovendien zijn er weinig biofungiciden en biologische bestrijdingsmiddelen beschikbaar op de markt. Het doel van dit project is daarom het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen in de grensstreek te bevorderen om ziekten in de landbouw op een duurzamere manier te bestrijden. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de biologische bestrijding van plantenziekten en de kennis over dit onderwerp is de laatste jaren dan ook niet genoeg gevorderd. In dit project stellen we de validatie voor van nieuwe biofungiciden en biologische bestrijdingsmiddelen op meerdere, heel belangrijke pathosystemen in de grensstreek. Het project beoogt een verhoging van de doeltreffendheid van de biologische bestrijdingsmiddelen die op de markt beschikbaar zijn door te zoeken naar de optimale toepassingsvoorwaarden van nieuwe en bestaande biologische bestrijdingsmiddelen en door landbouwers op te leiden in het gebruik van deze producten.

Rapporteringsdatum 23-04-2021

BioProtect kadert binnen de projectportefeuille SMARTBIOCONTROL, dewelke uit 5 projecten bestaat (BioScreen, BioProd, BioSens, BioProtect en BioComgest). BioProtect interageert met de vier andere projecten als volgt: Bioscreen levertkennis over werkingsmechanismen aan de partners van BioProtect en onderzoekt ook nieuwe biomoleculen voor gewasbeschermingstoepassing. Indien interessante biomoleculen ontdekt worden, zullen deze onder andere getest worden in kleinschalige proeven door partners van BioProtect. Vanuit BioProd worden geformuleerde producten (zoals lipopeptiden) aangeleverd om deze te testen (kleinschalig, onder glas of in het veld) binnen BioProtect. Vanuit Biosens worden de BioProtect partners van biosensoren voorzien om BCP’s en pathogenen te kunnen monitoren in het veld. Aan de hand van proeven kan dan vanuit BioProtect feedback gegeven worden aan de andere partners/projecten over de werking van hun producten/sensoren. Tot slot is BioComgest het coördinerende project dat de kennisoverdracht aanstuurt. Tijdens de eerste drie projectjaren werden de doelstellingen van de verschillende werkpakketten concreet en praktisch uitgewerkt. Regelmatig werden vergaderingen gehouden langs beide zijden van de grens die toelieten een werkplan voor de komende 4 jaar op te stellen m.b.v. sterke grensoverschrijdende samenwerkingen. Meerdere uitwisselingen vonden plaats met de partners van de andere deelprojecten om in synergie samen te werken en de vaardigheden en eerste resultaten te bundelen. Gedurende het eerste projectjaar werden verscheidene communicatie activiteiten verwezenlijkt zoals een website (www.smartbiocontrol.eu), posters, presentaties, artikels, een persconferentie, ... Vervolgens werd een vragenlijst opgesteld om de agrarische praktijken in elke regio te onderzoeken. In het tweede projectjaar werd deze vragenlijst verspreid en individueel afgenomen bij telers, voorlichters en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Er werd ook een lijst opgesteld van biocontrole producten, micro-organismen en moleculen die reeds erkend of nog in ontwikkeling zijn. Tevens werden er (veld)proeven uitgevoerd bij de verschillende partners en werden deze resultaten verspreid naar telers aan beide zijden van de taalgrens. In deze proeven met beloftevolle resultaten, werden verscheidene biologische fungiciden alsook lipopeptiden getest die geproduceerd en geformuleerd zijn binnen één van de andere deelprojecten van SMARTBIOCONTROL. Tijdens het derde projectjaar werd de vragenlijst afgerond en verwerkt, een rapport zal in het laatste jaar beschikbaar gesteld worden voor het grote publiek. Verschillende veldproeven zowel in de serre als in openlucht werden uitgevoerd aan beide zijden van de taalgrens. De succesvolle resultaten werden verspreid naar telers en belanghebbenden van de sector in de grensoverschreidende regio. Naar aanloop van het laatste (halve) semester, lopen de veldproeven op hun einde en worden de verslagen voorbereid. Er werden ook verschillende vergaderingen georganiseerd in het kader van het slotsymposium dat in december 2020 zal plaatsvinden. Daar zullen de resultaten van de verschillende werkpakketten gepresenteerd en verspreid worden onder projectleden, telers en geïnteresseerden.