GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

COW FORME

Kerngegevens

Projectleider

Centre wallon de Recherches agronomiques
Bâtiment Léon Lacroix
rue de Liroux 9
5030 Gembloux
BELGIE

Contactpersoon

Lise Boulet

Begindatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 130 964,99 €

Website:

https://www.cowforme.eu/

COW FORME

Jobontwikkeling en verbeteren van de levenskwaliteit op het werk van de veehouders

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


Dit project wil via aangepaste opleidingen werkzoekenden in het grensgebied helpen om een baan te vinden in de veehouderij en/of het voortbestaan van de regionale  rundveehouderijen verzekeren.
In eerste instantie zal COW FORME de behoeften van de veehouders analyseren, met name op het gebied van managementvaardigheden, om de vraag zo goed mogelijk te sturen.
Op basis hiervan zal men dankzij de knowhow van de drie regio's een opleidingsaanbod voor werknemers, werkgevers en adviseurs kunnen aanbieden. Er zal een profilering worden gemaakt van werkzoekenden die geïnteresseerd kunnen zijn in de opleiding.
Ten slotte zullen in elke regio 'focusfarms' (groepen veehouders) worden opgericht om mogelijke verbeteringen van hun werk te bespreken. Dit moet niet alleen de ontvangende veehouder maar ook de volledige groep door middel van kruisgesprekken vooruithelpen. Er zullen bovendien grensoverschrijdende uitwisselingen via andere communicatiemiddelen worden georganiseerd om van elkaars ervaringen te profiteren. 

Rapporteringsdatum 26-07-2021

De opstart van het project en zijn werkpakketten werd geconcretiseerd door de opzet van verschillende samenwerkingsinstrumenten (Project Tracker, SharePoint, Notebook, Slack) en communicatie-instrumenten (website, roll-up, poster, brochure met voorstelling project). De eerste activiteiten betroffen de uitvoering van grensoverschrijdende enquêtes onder veehouders en werkzoekenden om de belemmeringen en motivaties in verband met de verschillende landbouwsectoren in kaart te brengen. Het belangrijkste evenement in 2020 was de Workshop over het thema werkgelegenheid in de landbouw op 17 en 24 november, die samen met het project AgreenJob werd georganiseerd. Bij die gelegenheid werd een persconferentie gehouden met de lancering van het project CowForme. Deze Workshop, verdeeld over 4 sessies (1 webinar en 3 workshops) gedurende twee dagen, was een succes, zowel wat betreft het aantal deelnemers, de kwaliteit van de uitwisselingen als de aanbevelingen, die zeer nuttig zullen zijn voor de voortzetting van het project. Tijdens dit evenement werden de eerste resultaten van een online-enquête, die gehouden werd onder veehouders in de 3 regio's (begin september - begin oktober 2020), voorgesteld. Er zijn opleidingsmodules voor de vorming van werkzoekenden en veehouders in beeld gebracht met het oog op de opmaak van modulaire referenties. Er zijn stappen ondernomen om veehouders te werven voor de Focus Farms (uitwisselingsgroepen met melkveehouders). De opleiding van de voorlichters die deze Focus Farms begeleiden werd door de partners verzorgd door het samenbrengen van de grensoverschrijdende kennis. De "Focus Farm"-benadering werd vervolgens afgerond en collectief gevalideerd. De eerste twee groepen Focus Farms werden in Vlaanderen opgestart. Het succes van CowForme bij de actoren van de sector heeft geleid tot een vraag van vier organisaties om geassocieerde partner van het project te worden: Ruralité Environnement Développement (RED), Région Hauts de France, Fédération régionale des services de remplacement en de Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs (FUGEA).