GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De COP 21, een goed moment om het milieu-engagement van Interreg in herinnering te brengen

donderdag, 10 december, 2015

 

 

 

 

 

 

Op dit moment vindt in Parijs de COP 21 plaats: de internationale conferentie over klimaatverandering, en dit tot 11 december 2015. Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen vindt dit een goed moment om even terug te komen op zijn milieu-engagement en om de initiatieven rond de bescherming en de instandhouding van het milieu in herinnering te brengen, die via de diverse doelstellingen van het programma ondersteund worden.

Een van de prioritaire assen van het programma is gewijd aan de bescherming en de valorisatie van het milieu, maar daarnaast is in elke andere prioritaire as een verwijzing te vinden naar maatregelen die bevorderlijk zijn voor de bescherming van het milieu: 

 

PRIORITEIT 1 - VERBETEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING OP HET VLAK VAN ONDERZOEK EN INNOVATIE
 • Opzetten van relais en steunpunten in de grensstreken voor de bedrijven om initiatieven te ondersteunen gericht op de verspreiding van innovatie, ICT, duurzaam ondernemen,... bij de kmo's.
 • Ondersteunen, bevorderen en opwaarderen van de grensoverschrijdende initiatieven op het vlak van sociale of milieugerelateerde innovatie bij de openbare sectoren, de private sectoren, de onderzoekscentra en de onderwijs-/vormingsinstellingen.

 

PRIORITEIT 3 - BESCHERMEN EN VALORISEREN VAN HET MILIEU DOOR EEN GEÏNTEGREERD BEHEER VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE HULPBRONNEN
 • Ondersteunen van de instrumenten voor een geïntegreerd beheer van water (riviercontracten, grensoverschrijdend rivierenplan, ...) en natuurreservaten (aanleg van grensoverschrijdende natuurreservaten, bescherming van ecologische corridors en beheer van beschermde zones, ...).
 • Ondersteunen van acties die het delen van natuurlijke rijkdommen mogelijk maken en drinkwater voor iedereen beschikbaar maken, ten gunste van de bevolking in het grensoverschrijdende gebied.
 • Sensibiliseren van de bevolking en de plaatselijke stakeholders rond het gerationaliseerde en participatieve beheer van natuurlijke rijkdommen door best practices te delen.
 • Uitwerken van acties die zich richten op een efficiënt waterbeheer in de landbouwsector en bij de bedrijven.
 • Ondersteunen van de grensoverschrijdende geïntegreerde acties bij het beheer van de landschappen, de ecosystemen, het beheer van de kustzone, de bescherming van de gronden en de biodiversiteit.
 • Ondersteunen van de uitbouw van innovatieve technologieën voor afvalverwerking, waterzuivering, bodembescherming, vermindering van de luchtvervuiling, …
 • Ondersteunen van de acties in de strijd tegen het overstromingsrisico en de klimaatsverandering.
 • Informeren en sensibiliseren van het publiek over de natuurlijke (met name de overstromingen) en industriële (vervuiling, ...) risico's.
 • Bevorderen van grensoverschrijdende maatregelen voor de preventie van industriële en technologische risico's ten gunste van de bevolking.

 

PRIORITEIT 4 - BEVORDEREN VAN DE SAMENHANG EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE IDENTITEIT IN DE GRENSREGIO'S
 • Geïntegreerde projecten uitbouwen die gericht zijn op heropleving en herintegratie (methodologische concepten, sociale inclusie, duurzame wijken, ...).
 • De mobiliteit van personen bevorderen door de plaatselijke grensoverschrijdende verbindingen te verbeteren en te harmoniseren en door alternatieve manieren van vervoer te bedenken (carpooling, ...).
 • Uitwerken van grensoverschrijdende opleidingsprogramma's voor knelpuntberoepen en opleidingen aangepast aan de nieuwste economische trends (sectoren gericht op de groene, wetenschappelijke, technologische, medisch-sociale economie, ...).

 

Enkele cijfers:

De EFRO-middelen bestemd voor de as die gewijd is aan het milieu, bedragen ongeveer 42,5 miljoen euro. Daarnaast zal een niet verwaarloosbaar deel van de bedragen voor de andere assen ook bestemd zijn voor de bescherming van het milieu en het verminderen van de klimaatverandering. Kortom, bij de selectie van de projecten besteden de autoriteiten dus altijd veel aandacht aan en zijn ze ontvankelijk voor projecten die rekening houden met het milieu en die het milieu niet belasten.

Ter gelegenheid van de nieuwe programmaperiode werden naar aanleiding van de eerste projectoproep 16 projectconcepten goedgekeurd die betrekking hebben op de bescherming van het milieu of het beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

We kunnen dus terecht stellen dat Interreg FWVL een Europees programma is dat de bescherming van het milieu ter harte neemt, via projecten die steeds innoverender en duurzamer worden!