GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DESIGN'IN

Kerngegevens

Projectleider

IDETA
Quai St-Brice 35
7500 Tournai
BELGIE

Contactpersoon

Christophe BONCHOUX

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
4 077 834,43 €

Website:

http://design-in.city

DESIGN'IN

DESIGN'IN - Steun aan de grensoverschrijdende ontwikkeling van de filière design-creatie

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Werk als zelfstandige, ondernemerschap en oprichting van een eigen bedrijf, met inbegrip van innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen


Het doel van het project DESIGN’IN is het versterken en stimuleren van de ontwikkeling van de winkels in het stadscentrum door de integratie van design, met een bijzondere aandacht voor ambachtelijke designers in Bergen, Doornik, Kortrijk en de Metropool Rijsel. Gezien de concurrentie van de winkelcentra aan de rand van de stad en de veranderende consumptiegewoonten wil het project vanuit een grensoverschrijdende logica de winkels in het stadscentrum aantrekkelijker maken en hen grensoverschrijdende ontwikkelingsperspectieven bieden om uiteindelijk meer klanten aan te trekken. Om dit te bereiken, worden er drie gecoördineerde en complementaire acties opgezet. Ten eerste is er DESIGN’IN SHOPS, bedoeld om de winkeliers aan te moedigen een beroep te doen op de diensten van professionele designers. Grensoverschrijdende teams van designers bezoeken de winkels en doen verbeteringsvoorstellen. Vervolgens wordt in elke stad een ontdekkingsroute uitgestippeld om de winkels voor te stellen aan een nieuw publiek. De tweede actie betreft het beurtelings ter beschikking stellen van een tijdelijke verkoopruimte voor ambachtelijke designers in de vier steden van het project, om de markt aan de andere kant van de grens te testen. Deze ruimte kan zowel een plaats voor creatie en/of productie zijn als een verkoopruimte. De derde actie wil design gebruiken om het gebied te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken. Projectoproepen moeten leiden tot projecten die de stedelijke ruimte opwaarderen met tijdelijke of permanente ontwikkelingen volgens de beginselen van co-constructie en design thinking. Het doel is ook nieuwe klanten van de andere zijde van de grens aan te trekken.

Rapporteringsdatum 07-06-2021

De start van het project werd vooral gekenmerkt door de uitwerking van de verschillende acties. Via de begeleiding van de werkgroepen kwamen we tot de coördinatie van een grensoverschrijdende werkwijze die door alle partners toegepast wordt. Dankzij deze coördinatie konden ook de verschillende moeilijkheden bij de partners gezamenlijk aangepakt worden en kon de uitwerking verbeterd worden door te kijken naar de ervaringen van elke regio. De grensoverschrijdende werkwijze werd duidelijk bekrachtigd bij DESIGN IN SHOPS. Enerzijds door middel van een gemeenschappelijke aanpak bij de toepassing, door de sensibilisering op basis van de ervaringen van andere steden, door de selectie die uitgevoerd wordt door een grensoverschrijdende jury met een gemeenschappelijke analysetabel, rekening houdend met het motivatiecriterium om deel te nemen aan het Europese project en de matching van handelaars met designers uit andere regio's. Op basis van de specifieke werkgroepen voor DESIGN IN SHOPS besloot de grensoverschrijdende jury om 127 dossiers van handelaars goed te keuren, nl: 26 in Doornik, 34 in Bergen, 42 in Kortrijk en 25 in de Rijselse metropool. Na de matching tussen handelaars en designers komen we momenteel aan 29 gerealiseerde dossiers en 52 lopende dossiers. In Kortrijk werd er in september-oktober 2020 een wedstrijdparcours uitgewerkt waarbij de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Vlaamse handelszaken en de Waalse en Franse designers in de kijker gezet werd. In het najaar van 2021 zal er in Bergen en Doornik een gelijkaardige actie opgezet worden. Voor POP IN STORE werden de acties, na een collectieve denkoefening over de actie CORNER SHOPS en de verduidelijking van de deelnemingsvoorwaarden voor de handelaars en designers, uitgesteld tot 2021. De partners startten reeds een strategische denkoefening over de locaties voor de corner shops, pop-up stores en ontwerpersmarkten. De eerste gesprekken vonden vooral plaats in de Rijselse metropool. Na de bepaling van een gemeenschappelijke werkwijze, ondersteund door Designregio Kortrijk, gingen de partners verder met de uitwerking van DESIGN IN TOWN. In Doornik selecteerde de grensoverschrijdende jury de ingrepen die plaats zullen vinden in de vergeten ruimtes en zorgden we voor de kennisgeving. In Bergen zorgden de co-creatieworkshops voor een echte brainstorming rond de problematiek van de winkelstraten en dit resulteerde in de selectie van de te ontwikkelen concepten. Vervolgens kon men via een overheidsopdracht een Frans-Belgisch designerduo selecteren voor de uitvoering van dit project in 2021. De designprofessionals voor de stad Kortrijk werden geselecteerd en de twee laureaten konden hun installaties plaatsen op twee uitzonderlijke locaties (op de Leie vlakbij de Broeltorens en in een oude roterij in Kuurne). Beiden maken deel uit van een parcours voor het evenement Contrei Live dat bestaat uit 16 artistieke installaties. De nieuwe website met het adres www.design-in.city is actief. De communicatiemiddelen worden constant aangepast zodat we steeds kunnen zorgen voor meer zichtbaarheid in de winkels, tijdens de verschillende projectoproepen, de persconferentie of de bewustmakingssessies voor de handelaars. Zo werd er een driedelige folder afgedrukt waarin het project en de bijhorende acties voorgesteld worden, evenals een roll-up. Verder zorgden we ook voor een grafische stijl om de winkels te identificeren bij DESIGN IN SHOPS (raamsticker + 3D-element) en bij POP IN STORE (raamsticker). De eerste projectresultaten die in 2020 zichtbaar zijn, zijn de ingrepen van designers in de winkels in de deelnemende steden, het eerste parcours in Kortrijk waarbij de handelszaken in de kijker geplaatst worden die hun aantrekkingskracht vergroten dankzij design én de ingrepen in de openbare ruimtes die de bewoners of de toeristen aanspreken.