GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EA/V

Kerngegevens

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Brugge
BELGIE

Contactpersoon

Liesbeth Huygebaert

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 052 252,32 €

Website:

https://fr.enavant-vooruit.eu/

EA/V

Vooruit

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, met inbegrip van jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenscha


De arbeidsmarkt in de Frans-Vlaams-Waalse grensregio wordt gekenmerkt door een groot tekort aan Vlaamse zijde en relatief hoge werkloosheidscijfers aan Franse en Waalse zijde. In dit project werken de publieke bemiddelingsdiensten en overheden uit de 3 regio's samen om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de grensregio in het algemeen, en de tewerkstelling van Franse en Waalse werkzoekenden in de West-Vlaamse bedrijven in het bijzonder, te stimuleren. Concreet heeft het project de ambitie om een 200-tal Franse en Waalse werkzoekenden op te leiden en/of tewerk te stellen in West-Vlaamse ondernemingen. En Avant/Vooruit concentreert zich in het bijzonder op werkzoekenden met een leefloon (Fr) en jongeren die een stage voor beroepsintegratie volgen (W); experimenteert met diverse vormen van coaching, tewerkstelling en opleiding op de werkvloer, aangepast aan deze doelgroep, en voorziet de nodige acties om mentoren op de werkplek en consulenten van de publieke bemiddelingsdiensten te ondersteunen. Maatwerk kan zoveel mogelijk inspelen op de concrete behoeften en noden van de werkzoekende en de werkgever. Dankzij de samenwerking kunnen de bestaande diensten en instrumenten optimaal op deze behoeften worden afgestemd.

Rapporteringsdatum 30-07-2021

Het project Vooruit ging van start op 1 januari 2019. In het eerste jaar werd werk gemaakt van communicatiemiddelen zoals roll-ups, website, powerpoint presentaties. Een eerste coachingsessie werd georganiseerd bij het Maison de l’Europe waarbij kandidaten op een interactieve manier kennis maakten met de Vlaamse cultuur en de Nederlandse taal. Er werd verder werk gemaakt van folders voor werkgevers, om hen te informeren over project en een kaartje voor werkzoekenden om interessante info op te noteren. De partners organiseerden ook de eerste verkennende acties rond het informeren van zowel werkzoekenden als begeleiders in Frankrijk en Wallonië over het project. Begin 2020 kon het project echt van start gaan met de aanwerving van twee consulenten grenswerk (CET) bij het Département du Nord. Deze twee consultenten vormen de toegangspoort van Franse mensen met een leefloon uit het Département du Nord naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Door hun contacten met de coaches van de Maisons Départementales de l’insertion et de l’emploi enerzijds en met de actoren in hun gebied anderzijds, konden ze werk maken van portefeuilles met potentieel geïnteresseerde kandidaten die op zoek willen gaan naar en job in West-Vlaanderen. Er werd een goede samenwerking uitgebouwd tussen de CET aan Franse kant en VDAB aan Vlaamse kant om de link te maken tussen de Franse werkzoekenden en de Vlaamse bedrijven. Samen met de Waalse en Franse partners en VDAB werd gekeken hoe ze gezamenlijke activiteiten op poten konden zetten voor zowel Franse en Waalse geïnteresseerden. VDAB ging op zoek naar bedrijven die wilden meestappen in het project door hun vacatures voor te stellen aan zowel begeleiders van werkzoekenden als, in tweede instantie, aan de werkzoekenden zelf tijdens een bedrijfsbezoek. De komst van het corona-virus en de daaraan gekoppelde maatregelen in de verschillende regio’s strooide roet in het eten van de voorziene activiteiten. Het coaching-programma bij Maison de l’Europe moest worden uitgesteld naar een niet nader bepaalde datum, de voorziene VDAB-inschrijvingssessies en andere infosessies of activiteiten in groep werden geannuleerd en bedrijfsbezoeken waren niet meer aan de orde. De instabiele situatie op de arbeidsmarkt West-Vlaanderen zorgde daarenboven voor heel wat onzekerheid. Desalniettemin bleven de partners niet bij de pakken zitten en bleven de consulenten de contacten met de werkzoekenden onderhouden. Er was ook een constante informatie-uitwisseling tussen hen en de medewerkers van VDAB om profielen en vacatures uit te wisselen. Er werd werk gemaakt van een korte animatievideo waarin werken in West-Vlaanderen op een toegankelijke, frisse manier werd gepresenteerd. Deze video kon worden doorgestuurd naar potentiële kandidaten bij wijze van eerste kennismaking. De bedrijvigheid begon eind eerste semester 2020 weer toe te nemen en de partners konden stillaan terug beginnen met activiteiten op te zetten en in te plannen. Wisselende maatregelen verstoorden af en toe de planning, maar flexibiliteit was de boodschap.