GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EA/V

Kerngegevens

Projectleider

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 66
8200 Brugge
BELGIE

Contactpersoon

Liesbeth Huygebaert

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 052 252,32 €

Website:

https://fr.enavant-vooruit.eu/

EA/V

Vooruit

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, met inbegrip van jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenscha


De arbeidsmarkt in de Frans-Vlaams-Waalse grensregio wordt gekenmerkt door een groot tekort aan Vlaamse zijde en relatief hoge werkloosheidscijfers aan Franse en Waalse zijde. In dit project werken de publieke bemiddelingsdiensten en overheden uit de 3 regio's samen om de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de grensregio in het algemeen, en de tewerkstelling van Franse en Waalse werkzoekenden in de West-Vlaamse bedrijven in het bijzonder, te stimuleren. Concreet heeft het project de ambitie om een 200-tal Franse en Waalse werkzoekenden op te leiden en/of tewerk te stellen in West-Vlaamse ondernemingen. En Avant/Vooruit concentreert zich in het bijzonder op werkzoekenden met een leefloon (Fr) en jongeren die een stage voor beroepsintegratie volgen (W); experimenteert met diverse vormen van coaching, tewerkstelling en opleiding op de werkvloer, aangepast aan deze doelgroep, en voorziet de nodige acties om mentoren op de werkplek en consulenten van de publieke bemiddelingsdiensten te ondersteunen. Maatwerk kan zoveel mogelijk inspelen op de concrete behoeften en noden van de werkzoekende en de werkgever. Dankzij de samenwerking kunnen de bestaande diensten en instrumenten optimaal op deze behoeften worden afgestemd.

Rapporteringsdatum 29-07-2022

Het project Vooruit ging van start op 1 januari 2019. In het eerste jaar werd veel verkennend werk gedaan en werd een eerste coachingsessie georganiseerd bij het Maison de l’Europe waarbij kandidaten op een interactieve manier kennis maakten met de Vlaamse cultuur en de Nederlandse taal. De partners organiseerden ook de eerste infosessies voor zowel werkzoekenden als hun begeleiders in Frankrijk en Wallonië. Verder werd werk gemaakt van folders voor werkgevers, om hen te informeren over project en de mogelijkheden rond aanwerven van Franse en Waalse kandidaten en deze op te leiden op de werkvloer. Voor de werkzoekenden werd een kaartje ontwikkeld om interessante info op te noteren en er werden communicatiemiddelen ontwikkeld zoals roll-ups, website, powerpoint presentaties. Begin 2020 kon het project echt van start gaan met de aanwerving van twee consulenten grenswerk (CET) bij het Département du Nord. Deze twee consultenten vormen - vanuit Roubaix en Duinkerke - de toegangspoort van Franse mensen met een leefloon uit het Département du Nord naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Door hun contacten met de coaches van de Maisons Départementales de l’insertion et de l’emploi enerzijds en met de actoren in hun gebied anderzijds, maken ze werk van hun portefeuilles met potentieel geïnteresseerde kandidaten die op zoek willen gaan naar en job in West-Vlaanderen. Er werd een goede samenwerking uitgebouwd tussen de CET aan Franse kant en VDAB aan Vlaamse kant om de link te maken tussen de Franse werkzoekenden en de Vlaamse bedrijven. VDAB neemt actief contact met bedrijven om het project voor te stellen alsook de doelgroep werkzoekenden waarmee werd gewerkt. Met het zicht op de uitbouw van kandidatenportefeuilles bij de CET, kan VDAB concrete acties voorstellen zoals het organiseren van bedrijfsbezoeken om de consulenten te laten kennismaken met de bedrijven en hun vacatures om dan op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. Samen met de Waalse en Franse partners en VDAB werd gekeken hoe ze gezamenlijke activiteiten op poten konden zetten voor zowel Franse en Waalse geïnteresseerden. De komst van het corona-virus en de daaraan gekoppelde maatregelen in de verschillende regio’s strooide roet in het eten van de voorziene activiteiten. Het coaching-programma bij Maison de l’Europe moest verschillende keren worden uitgesteld, de voorziene VDAB-inschrijvingssessies en andere infosessies of activiteiten in groep werden geannuleerd en bedrijfsbezoeken waren niet meer aan de orde. De instabiele situatie op de arbeidsmarkt West-Vlaanderen zorgde daarenboven voor heel wat onzekerheid. Ondanks deze beperkingen werkte het partnerschap verder met werkzoekenden en bedrijven om geschikte matches te vinden. We schakeleden over naar online alternatieven waar mogelijk, zoals infosessies en online bedrijfspresentaties voor de consulenten, zodat we de werking zo goed mogelijk konden behouden. Zodra de maatregelen het toelieten en enkele activiteiten weer mogelijk waren, werden er workshops ingericht die werkzoekenden voorbereiden op solliciteren en er werden bedrijfsbezoeken met consulenten georganiseerd, zowel online als onsite. Daarnaast boden de consulenten grenswerk nog steeds hun persoonlijke begeleiding aan de werkzoekenden en door de samenwerking met VDAB aan Vlaamse vonden heel wat Fransen met een leefloon al de weg naar West-Vlaanderen voor een job.