GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ECOPAD

Kerngegevens

Projectleider

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
Karreweg 6
9770 KRUISHOUTEM
BELGIE

Contactpersoon

Annelien Tack

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 289 757,21 €

Website:

http://www.ecopad.be/

ECOPAD

Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De problemen voor de boeren aan beide zijden van de Frans-Belgische grens zijn des te zorgwekkender omdat de regelgevende, commerciële, milieu- en maatschappelijke eisen met betrekking tot gewasbescherming steeds strenger worden. Om het voortbestaan van hun activiteit en hun plaats in de landbouw van morgen veilig te stellen, moeten de producenten van verse of industriële groenten dus constant evolueren en technische aanpassingen doorvoeren. Het project ECOPAD beoogt de ontwikkeling van een grensoverschrijdende, agro-ecologische aanpak in meerdere modules, waaronder projectbeheer en communicatieactiviteiten, evenals geïntegreerde gewasbescherming in drie fasen: preventie, waarneming en actie. Het project zal de verwerving van nieuwe referenties mogelijk maken door onderzoek te voeren en een bijzondere aandacht besteden aan de verspreiding van informatie onder de producenten. Daarom zal de overdracht van de verworven referenties naar het doelpubliek via diverse communicatiekanalen verlopen (bezoeken, publicaties, nieuwsbrieven, seminaries).

Rapporteringsdatum 22-11-2021

Steeds vaker zijn de consument, de burger en het beleid vragende partij om minder gewasbeschermings- middelen te gebruiken, zeker bij producten zoals fruit en groenten, die symbool staan voor versheid en gezondheid. Tegelijk vraagt de distributie een onberispelijke kwaliteit. Het combineren van deze twee eisen is niet evident. De onderzoeks- en ontwikkelings-instellingen dienen zich bijgevolg in te spannen om hun onderzoeksactiviteiten op te drijven om een antwoord te bieden aan de technische behoeften van de telers. De agro-ecologische benadering van het project ECOPAD, het pad naar de agro-ecologie, bestond uit vijf modules. De eerste twee modules waren noodzakelijk voor het goede verloop van het project en omvatten respectievelijk het beheer van het project en de communicatieactiviteiten. In de andere modules werden de drie grote principes van geïntegreerde bestrijding (IPM) – preventie, monitoring en actie – bestudeerd: Partners aan beide kanten van de grens werken samen met gemeenschappelijke proefprotocols. De uitwisselingen maakten het mogelijk om de onderzoeksdoelstellingen en -prioriteiten te bevestigen, publicaties via het Dropbox-samenwerkingsplatform te delen, de te testen modaliteiten te selecteren en om experimentele methodologieën te verwerven ten behoeve van de groep. De partners hebben op 22 juni 2017 een persconferentie georganiseerd om het grensoverschrijdend project aan de pers te presenteren en presenteerden het project ook aan het grote publiek. In totaal werden 8 nieuwsbrieven verspreid. In de eerste ECOPAD nieuwsbrief werd het project en de betrokken partners voorgesteld. In de tweede ECOPAD nieuwsbrief werden de resultaten van de studies van het eerste seizoen voorgesteld. In het bijzonder het onderzoek binnen de thematieken intercropping, drosophila in aardbei en Alternaria in wortel bleek erg veelbelovend. In de derde ECOPAD nieuwsbrief werden de resultaten van de thematieken drosophila in aardbei, biodiversiteit en preimineervlieg voorgesteld. Op basis van deze resultaten hebben de partners de onderzoeksprotocollen aangevuld en verbeterd voor het volgende seizoen van het project. In de vierde ECOPAD nieuwsbrief werden de resultaten van het onderzoek naar bestrijding van rupsen in kolen en rasgevoeligheid voor bladziekten in Flakkeese wortelen tijdens seizoen 2018 voorgesteld. Ook werd verslag uitgebracht over de demonstratie van de oogst van spruitkoolstokken. In de vijfde ECOPAD nieuwsbrief werden de resultaten toegelicht van het onderzoek rond intercropping, drosophila in aardbei en Phytophthora in witloof. In de zesde ECOPAD nieuwsbrief werd het onderzoek toegelicht rond intercropping, bladziekten in Flakkeese wortelen en het onderzoek naar de strijd tegen rupsen in kolen. In de zevende ECOPAD nieuwsbrief werd een strategie voorgesteld voor de biologische bestrijding van drosophila in aardbei alsook de bestrijding van tripsen in aardbei en werden de resultaten van het onderzoek rond Phytophthora in witloof voorgesteld. In de achtste en laatste ECOPAD nieuwsbrief werden het seminarie en het pakket met technische fiches voorgesteld. Tijdens de afgelopen semesters werden 5 proefveldbezoeken georganiseerd: een geleid bezoek aan de intercropping proef ui/wortel, een bezoek aan de rasgevoeligheidsproef in wortel, een demonstratie van de oogst van spruitkoolstokken in het kader van het thema ‘beheer van gewasresten’, een proefveldbezoek in prei en een proefveldbezoek ‘IPM’ waar de resultaten van verschillende proeven rond geïntegreerde bestrijding binnen ECOPAD werden voorgesteld. Op 9 februari werd een slotseminarie georganiseerd. 100 à110 personen volgden het deel van het seminarie in de voormiddag en 80 à 90 personen het deel van het seminarie in de namiddag. De organisatie van het seminarie online heeft het mogelijk gemaakt om vlot het doelpubliek te bereiken in de volledige grensoverschrijdende regio. Ongeveer 58 % van de deelnemers kwam uit Vlaanderen, 23 % uit Frankrijk, 10 % uit Wallonië en 9 % uit andere regio’s. De groep deelnemers bestond voornamelijk uit onderzoekers, land- en tuinbouwers en voorlichters in land- en tuinbouw, maar bevatte ook fabrikanten en verkopers of distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, alsook studenten, technische landbouwinstituten en beleidsmedewerkers. Op het einde van het project hebben de partners een pakket met technische fiches ontwikkeld met de voornaamste resultaten van het ECOPAD project. De resultaten van het project zijn gratis beschikbaar op de portaalsite ontwikkeld specifiek voor het project ECOPAD: www.ecopad.be. Op de site staat de inhoud van het ECOPAD project beschreven alsook de verschillende partners en hun contactgegevens. De verschillende nieuwsbrieven en publicaties die tijdens het project ontwikkeld werden zijn raadpleegbaar. Bovendien werden alle presentaties gepubliceerd van het slotseminarie en alsook alle technische fiches die ontwikkeld werden tijdens het project en alle resultaten bevatten van de verschillende thema’s.