GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ECOSYSTEM

Kerngegevens

Projectleider

GDON FLANDRE MARITIME
Place du Marché aux Chevaux 30
59630 BOURBOURG
FRANCE

Contactpersoon

Sylvie MILLIOT

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

30-09-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 321 537,92 €

ECOSYSTEM

De grensoverschrijdende aquatische ecosystemen verbeteren

axe3

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Europa heeft meerdere richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot het waterbeheer. De partners van het project ECOSYSTEM werken de komende vier jaar rond dezelfde problematiek van de bescherming van de biodiversiteit en de goede ecologische werking van de rivieren. Het Frans-Duitse grondgebied omvat rivierbekkens, zoals bv. de polderzones, maar ook grensoverschrijdende bekkens, zoals die van de IJzer en de Leie en hun bijrivieren. In het kader van het project ECOSYSTEM voeren de partners een communicatie voor de plaatselijke bevolking. Ze ontwikkelen innovatieve, digitale tools om het beheer te verbeteren, bestrijden invasieve plant- en diersoorten en voeren acties uit voor het herstel van de grensoverschrijdende aquatische ecosystemen.

Rapporteringsdatum 17-09-2021

Op 26 september 2016 vond het startcomité plaats van het INTERREG V-project: het project ECOSYSTEM. In dit project bundelen GDON FLANDRE MARITIME, USAN, de Provincie West-Vlaanderen, de rattenbestrijdingsdienst van de Provincie Oost-Vlaanderen (RATO vzw) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hun krachten. Deze projectpartners werken sinds 1 oktober 2016 samen rond het project ECOSYSTEM, gericht op het behoud en het herstel van de grensoverschrijdende aquatische ecosystemen op hun grondgebied. Tijdens het openingsevenement voor dit project op 10 februari 2017 hebben de partners de acties die uitgevoerd zullen worden, alsook hun verwachtingen voorgesteld. Om de werkpakketten binnen het project beter te organiseren, besloten de projectpartners om werkgroepen op te richten die regelmatig samenkomen en waarin telkens minstens 1 vertegenwoordiger van elke projectpartner aanwezig is. De projectleider stelde tegelijkertijd ook personeel ter beschikking, met name Sylvie MILLIOT, administratief verantwoordelijke, om de follow-up, het administratieve en het financiële beheer van het project te verzorgen. Elk semester vindt er een grensoverschrijdend begeleidingscomité plaats waarbij de lopende en reeds uitgevoerde acties voorgesteld worden. Tijdens het 1ste jaar van het project hebben de partners zich geconcentreerd op de ontwikkeling en implementatie van een digitale applicatie "ECOSYSTEM" voor smartphones en een database die het mogelijk maakt de resultaten van de herstel- en verbeteringsacties van grensoverschrijdende aquatische ecosystemen te evalueren en in kaart te brengen, alsook invasieve soorten te lokaliseren. Verder voerde het VMM-bestrijdingsteam in juni en juli 2017, 2018, 2019 en 2020 inventarisatiecampagnes voor invasieve planten- en diersoorten langs de grensoverschrijdende waterlopen in Frankrijk en België uit. Op basis van de geregistreerde gegevens blijkt dat de aanwezigheid van muskusratten in de grensstreek toegenomen is; verder zag de VMM een verbetering bij de aanwezigheid van andere invasieve soorten. Deze bevindingen maakten het mogelijk om de lijst met soorten uit te breiden die opgenomen is in de digitale applicatie en de backoffice waarmee een grensoverschrijdende kaart online gezet kan worden op de website INTERREG-ECOSYSTEM.EU. Verder maakten ze het ook mogelijk om de aanwezigheid van invasieve soorten vast te stellen en gezamenlijke bestrijdingsacties te organiseren. De lijst met de voor de projectacties geselecteerde soorten is : Dieren : Rosse stekelstaart - Bruine rat - Muskusrat - Huiskraai - Grijze eekhoorn - Siberische grondeekhoorn – Pallas’ eekhoorn – Amerikaanse voseekhoorn - Wasbeer – Rode neusbeer – Amerikaanse brulkikker – Amoergrondel - Roodwangschildpad – Rode Amerikaanse rivierkreeft - Gevlekte rivierkreeft – Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft - Rode rivierkreeft - Heilige Ibis - Chinese muntjak - Mangoest – Beverrat – Chinese wolhandkrab – Blauwbandgrondel – Aziatische hoornaar – Gewone gans (oie rustique) – Grote Canadese gans - Grauwe gans - Brandgans - Nijlgans - Marter - Bever - Snoek Planten : Waterhyacint - Waterpest - Gele aronskelk - Reuzenbalsemien - Reuzenberenklauw - Moederkruid – Grote waternavel - Waterteunisbloem - Parelvederkruid - Gestekelde duizendknoop – Cabomba caroliniana – Struikaster / Baccharis halimifolia - Zwanenbloem - Japanse duizendknoop Om de technici te helpen bij het herkennen van invasieve dierensoorten en bij het bepalen van de bestrijdingstechnieken, organiseerde de vzw RATO op 23 oktober 2017 een eerste opleidingsdag in hun lokalen in GENT. In juni 2018 volgde een andere opleidingssessie in BAILLEUL voor de herkenning van invasieve plantensoorten. Op 1 juni 2017 organiseerde USAN een eerste terreinbezoek rond de stad Hazebrouck om de locaties te visualiseren waar ecologische ingrepen voor de verbetering van grensoverschrijdende aquatische ecosystemen gepland staan. Op 8 oktober 2018 organiseerde de Provincie West-Vlaanderen nog een werfbezoek aan Dikkebusvijver. Dit bezoek maakte het mogelijk de voortgang te zien van de werkzaamheden aan deze vijver, die een belangrijke drinkwaterreserve in België vertegenwoordigt. Naast deze acties neemt de projectleider, aangezien ECOSYSTEM deel uitmaakt van de projectenportefeuille FLANDRIA RHEI, deel aan de vergaderingen en evenementen die door de coördinatoren van deze portefeuille georganiseerd worden. Verder werd er ook een korte film gemaakt voor de sociale media en online gezet om meer ruchtbaarheid te geven aan het ECOSYSTEM-project. Voor het startevenement van FLANDRIA RHEI werd er nog een andere film gemaakt om het ECOSYSTEM-project voor te stellen.