GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Elasto-plast

Kerngegevens

Projectleider

CENTEXBEL
Technologiepark 70
9052 Gent
BELGIE

Contactpersoon

Isabel DE SCHRIJVER

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 369 420,35 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://interreg-elastoplast.eu/fr

Elasto-plast

Van conventionele tot slimme thermoplastische elastomeren

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


Thermoplastische elastomeren (TPE) zijn geavanceerde materialen met een hoog potentieel. Hun optimale gebruik als grondstof of additief in de verwerkende industrie vereist echter een aanzienlijke expertise. De ontwikkeling van nieuwe types thermoplastische elastomeren met interessante en innovatieve eigenschappen staat niet stil. Universiteiten en technische centra in de grensstreek spelen in deze ontwikkeling een cruciale rol. De bedrijven blijken weinig bekend te zijn met de grote elastomerenfamilie en niet te beseffen dat deze materialen een belangrijk bijdrage kunnen leveren, meer bepaald als additieven, aan de verbetering van de eigenschappen en de verwerkbaarheid van veel producten. Bovendien weten de ondernemingen niet welke technologieën zij voor het ontwerp van deze nieuwe producten kunnen gebruiken. Daarom wil dit project de ondernemingen vertrouwd maken met de rijke mogelijkheden van thermoplastische elastomeren om de prestaties en verwerking van klassieke polymeren te verbeteren, door meer kennis te verwerven over de relaties tussen de morfologie, de verwerking en de eigenschappen van materialen op basis van thermoplastische elastomeren en door deze unieke technologie toe te passen in de grensstreek zodat zij ze ten volle kan benutten.    

Rapporteringsdatum 28-05-2021

Met het Elasto-Plast project ("Van conventionele tot slimme thermoplastische elastomeren") willen we bedrijven kennis aanbieden over bestaande en nieuwe types thermoplastische elastomeren (TPE) en hen ondersteunen om TPE te valoriseren in nieuwe of verbeterde producten. De belangrijkste doelstellingen zijn hierbij het in kaart brengen en verbeteren van de eigenschappen van de huidige generatie TPE, hun verwerkbaarheid te demonstreren en de ontwikkeling van nieuwe kennis over de zogeheten tweede generatie TPE. Verschillende doelgroepen (textielsector, kunststofverwerkende industrie, 3D printing industrie) die sterk aanwezig zijn in de verschillende regio's worden betrokken bij de valorisatie. Centexbel, de projectleider van dit INTERREG-project, coördineert de werking tussen de verschillende partners (ULille, URCA, KUL, Materia Nova, IMT en Armines), afkomstig uit de verschillende regio's die meehelpen aan de grensoverschrijdende en interregionale opzet van het project. De kennis wordt breed verspreid naar de bedrijven in de betrokken INTERREG FWVL-regio's via de projectwebsite "Elasto-Plast" (https://www.interreg-elastoplast.eu ). Relevante projectinformatie wordt verspreid via de website of via de Elasto-Plast Twitteraccount. Bovendien wordt bijkomende technische informatie verspreid via nieuwsbrieven. Deelname aan events, internationale congressen en beurzen verzekert de projectpartners niet alleen de kennisopbouw maar biedt ook de mogelijkheid interessante contacten te leggen en het project bekend te maken over de INTERREG-projectgrenzen heen. In het kader van het project werden reeds grensoverschrijdende events en opleidingen georganiseerd om de projectresultaten voor te stellen aan de doelgroep bedrijven. Bovendien werden bedrijven uit de sector uitgenodigd om de verschillende mogelijkheden van TPE concreet te demonstreren. Naast disseminatie-acties proberen de projectpartners de bedrijven in de regio bijkomend te helpen met concrete vragen. Generiek advies wordt gegeven over TPE. Naast dit advies wordt ook steun (onder de-minimis) gegeven aan de bedrijven voor concrete problemen/vragen. Op deze manier hopen de projectpartners TPE maximaal als waardevol materiaal bij de doelgroep bedrijven te kunnen inzetten. Verschillende bestaande of in ontwikkeling zijnde TPE worden geëvalueerd. Applicatietesten (spuitgieten, extrusie, compression moulding, 3D printen...) met de huidige generatie worden uitgevoerd. Thermoplastische mengsels (toevoegen van commerciële TPE aan standaard polymeerformulaties) worden bestudeerd om kunststoffen met verbeterde impact- of compressie eigenschappen te bekomen. Zowel zuivere TPE als blends met thermoplasten worden bekeken met als doelstelling enerzijds de verwerkbaarheid te evalueren, anderzijds de materiaaleigenschappen te vergelijken. De invloed van vulstoffen op de TPE-eigenschappen wordt bestudeerd. Het opschuimen van TPE en de invloed op de compressie-eigenschappen wordt bestudeerd. Daarnaast worden de mogelijkheden om TPE in te zetten in een aantal eindapplicaties verder bekeken samen met geïnteresseerde bedrijven. Op basis van de testen kunnen we het potentieel aantonen, de nog aanwezige knelpunten detecteren en de inzetbaarheid van TPE evalueren. Uit de literatuurstudie naar de 2de generatie TPE viel de afwezigheid op van "polaire" tweede generatie TPE. Verschillende systemen en katalytische strategieën worden ontwikkeld en getest. De resultaten laten zien dat het verkrijgen van de beoogde blokcopolymeren mogelijk is. Verdere optimalisaties worden uitgevoerd. Naast polaire TPE worden syntheseroutes voor saccharide gebaseerde thermoplastische elastomeren uitgewerkt. Verschillende demonstratoren worden ontwikkeld om de eigenschappen van TPE te demonstreren. De demonstratoren werden gekozen na overleg met de bedrijven in de grensregio en het vaststellen van de concrete noden. Het Elasto-Plast project maakt deel uit van de portefeuille GoToS3. Verschillende inspanningen worden geleverd om mogelijke synergiën te zoeken tussen de verschillende deelprojecten zowel inhoudelijk (onderzoek gerelateerd) als op het vlak van communicatieve samenwerking. In hun zoektocht naar alternatieve producten voor een specifieke toepassing werd een projectmedewerker Bioharv (Centexbel) geholpen door een Elasto-Plast projectmedewerker (Centexbel). Enkele oriënterende proeven en evaluatietesten werden succesvol uitgevoerd en dit alles leidde ook tot een gemeenschappelijke publicatie. Op regelmatige basis werd beroep gedaan op de communicatiekanalen van het koepelproject, o.a. via hen werden de georganiseerde events en opleidingen bekend gemaakt. De Elasto-Plast projectpartners namen aan verschillende initiatieven deel van GoToS3 (X-innovation workshop, Design Fiction workshop, het Cross Innovation evenement, …) of organiseerden samen met hen initiatieven om mogelijke synergiën tussen de deelprojecten te detecteren (workshop rond all-in-one ontwikkeling van materialen).