GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Elasto-plast

Kerngegevens

Projectleider

CENTEXBEL
Technologiepark 70
9052 Gent
BELGIE

Contactpersoon

Isabel DE SCHRIJVER

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 369 420,34 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://interreg-elastoplast.eu/fr

Elasto-plast

Van conventionele tot slimme thermoplastische elastomeren

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


Thermoplastische elastomeren (TPE) zijn geavanceerde materialen met een hoog potentieel. Hun optimale gebruik als grondstof of additief in de verwerkende industrie vereist echter een aanzienlijke expertise. De ontwikkeling van nieuwe types thermoplastische elastomeren met interessante en innovatieve eigenschappen staat niet stil. Universiteiten en technische centra in de grensstreek spelen in deze ontwikkeling een cruciale rol. De bedrijven blijken weinig bekend te zijn met de grote elastomerenfamilie en niet te beseffen dat deze materialen een belangrijk bijdrage kunnen leveren, meer bepaald als additieven, aan de verbetering van de eigenschappen en de verwerkbaarheid van veel producten. Bovendien weten de ondernemingen niet welke technologieën zij voor het ontwerp van deze nieuwe producten kunnen gebruiken. Daarom wil dit project de ondernemingen vertrouwd maken met de rijke mogelijkheden van thermoplastische elastomeren om de prestaties en verwerking van klassieke polymeren te verbeteren, door meer kennis te verwerven over de relaties tussen de morfologie, de verwerking en de eigenschappen van materialen op basis van thermoplastische elastomeren en door deze unieke technologie toe te passen in de grensstreek zodat zij ze ten volle kan benutten.    

Rapporteringsdatum 24-01-2022

De doelstelling van dit grensoverschrijdend project is de evaluatie van de inzetbaarheid van thermoplastische elastomeren in verschillende applicaties. Het projectconsortium bestaat uit 7 partners en 3 geassocieerde partners. Centexbel, Materia Nova, URCA, IMT en Armines beschikken over de kennis rond polymeereiegnschappen en -verwerking, vereist voor de evaluatie van de toepasbaarheid in diverse applicaties. ULille en KU Leuven beschikken over de chemische expertise vereist voor de ontwikkeling van nieuwe generatie TPEs. Aangevuld met de expertise van de geassocieerde partners wordt beoogd zoveel mogelijk bedrijven uit de regio te bereiken. Deze samenwerking is onmisbaar voor het succesvol implementeren van TPEs in diverse applicaties. Verschillende bestaande of in ontwikkeling zijnde TPE werden geëvalueerd. Applicatietesten (spuitgieten, extrusie, compression moulding, 3D printen...) met de huidige generatie werden uitgevoerd door samenwerking tussen Centexbel, Materia Nova, URCA, IMT en Armines. Thermoplastische mengsels (toevoegen van commerciële TPE aan standaard polymeerformulaties) werden geëvalueerd door Centexbel en Materia Nova met als doelstelling enerzijds de verwerkbaarheid te testen, anderzijds de materiaaleigenschappen te vergelijken of zelfs te verbeteren. Het opschuimen van TPE en de invloed van vulstoffen op de TPE-eigenschappen werden bestudeerd door Centexbel. Verder werden verschillende instelparameters bij de bovenvermelde applicatietesten geoptimaliseerd door de partners. Daarnaast werden de mogelijkheden om TPE in te zetten in een aantal eindapplicaties verder bekeken samen met geïnteresseerde bedrijven. Op basis van de testen was het mogelijk het potentieel aan van TPEs aan te tonen, de nog aanwezige knelpunten te detecteren en de inzetbaarheid te evalueren. Uit een literatuurstudie naar de 2de generatie TPE viel daarnaast de afwezigheid op van "polaire" tweede generatie TPE. Verschillende systemen en katalytische strategieën werden ontwikkeld en getest door ULille. De resultaten laten zien dat het verkrijgen van de beoogde blokcopolymeren mogelijk is. Verdere optimalisaties worden uitgevoerd. Naast polaire TPE worden syntheseroutes voor bio-gebaseerde thermoplastische elastomeren uitgewerkt door KU Leuven i.s.m. ULille. Finaal werden 6 verschillende demonstratoren ontwikkeld om de eigenschappen van TPE te demonstreren. De demonstratoren werden gekozen na overleg met de bedrijven in de grensregio en het vaststellen van de concrete noden. De kennis opgedaan in het kader van het Elasto-Plast project werd breed verspreid naar de bedrijven in de betrokken INTERREG FWVL-regio's via de projectwebsite "Elasto-Plast" (https://www.interreg-elastoplast.eu ). Relevante projectinformatie werd verspreid via de website of via de Elasto-Plast Twitteraccount. Bovendien werd bijkomende technische informatie verspreid via 6 nieuwsbrieven. Deelname aan events, internationale congressen en beurzen verzekerde de projectpartners niet alleen van kennisopbouw maar bood ook de mogelijkheid interessante contacten te leggen en het project bekend te maken over de INTERREG-projectgrenzen heen. In het kader van het project werden 6grensoverschrijdende events en opleidingen georganiseerd om de projectresultaten voor te stellen aan de doelgroep bedrijven (401 deelnemers). Bovendien werden bedrijven uit de sector uitgenodigd om de verschillende mogelijkheden van TPE concreet te demonstreren. Naast disseminatie-acties probeerden de projectpartners de bedrijven in de regio bijkomend te helpen met concrete vragen. Generiek advies wordt gegeven over TPE (29 adviezen). Naast dit advies wordt ook steun (onder de-minimis) gegeven aan 5 bedrijven voor concrete problemen/vragen. Op deze manier hopen de projectpartners TPE maximaal als waardevol materiaal bij de doelgroep bedrijven te kunnen inzetten. Het Elasto-Plast project maakt deel uit van de portefeuille GoToS3. Verschillende inspanningen werden geleverd om mogelijke synergiën te zoeken tussen de verschillende deelprojecten zowel inhoudelijk (onderzoek gerelateerd) als op het vlak van communicatieve samenwerking. In hun zoektocht naar alternatieve producten voor een specifieke toepassing werd een projectmedewerker Bioharv (Centexbel) geholpen door een Elasto-Plast projectmedewerker (Centexbel). Enkele oriënterende proeven en evaluatietesten werden succesvol uitgevoerd en dit alles leidde ook tot een gemeenschappelijke publicatie. Op regelmatige basis werd beroep gedaan op de communicatiekanalen van het koepelproject, o.a. via hen werden de georganiseerde events en opleidingen bekend gemaakt. De Elasto-Plast projectpartners namen aan verschillende initiatieven deel van GoToS3 (X-innovation workshop, Design Fiction workshop, het Cross Innovation evenement, …) of organiseerden samen met hen initiatieven om mogelijke synergiën tussen de deelprojecten te detecteren (workshop rond all-in-one ontwikkeling van materialen).