GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EQWOS

Kerngegevens

Projectleider

Conseil du Cheval Hauts-de-France (FCCHF)
Rue Alexandre Dumas 19 bis
80000 AMIENS
FRANCE

Contactpersoon

Fanny CARPENTIER

Begindatum

01-07-2018

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 503 850,53 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.eqwos.eu/

EQWOS

EQWOS - grensoverschrijdend instrument ter bevordering van de competitiviteit van paardenbedrijven in Hauts-de-France/Wallonie/Vlaanderen

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Zakelijke ontwikkeling van kmo's, ondersteuning van ondernemerschap en incubatie (met inbegrip van ondersteuning van voor spin-offs en spin-outs)


De paardensector aan beide zijden van de Frans-Belgische grens geniet een bevoorrechte geografische ligging in het hart van de Europese paardenwereld en een wereldwijd erkende knowhow. Dit werd geïllustreerd door de resultaten die de paarden, geboren of getraind in deze regio, behaalden op de Olympische Spelen van Rio 2016. Maar de netwerken aan de verschillende zijden werken tot nu toe heel geïsoleerd van elkaar. Het project EQWOS zou graag een cluster binnen de paardensector creëren waarmee de grenszone een Europese leider wordt in 'het paard voor alle disciplines' en die een antwoord kan bieden op de gemeenschappelijke problemen waarmee de regionale paardensectoren kampen. Deze cluster verzamelt alle sectoren en wijdt zich zowel aan sportpaarden en trekpaarden als aan de transversale actoren. De ambitie van EQWOS is een transversale dynamiek met verticale werking (van de fokker tot de eindgebruiker) te creëren voor alle geografische subsectoren in de Frans-Belgische zone.
De oprichting van deze EQWOS-cluster vertaalt zich concreet in de creatie van een entiteit die grensoverschrijdende samenwerkingen op lange termijn opstart en uitbouwt; het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten en markten om het concurrentievermogen van de ondernemingen te verhogen en een uitbreiding van hun competenties in alle subsectoren.

Rapporteringsdatum 10-06-2022

Het Interregionale EQWOS project is gestart op 01/07/18: De start van het EQWOS-project is een startperiode geweest waarin we de partnerships en de managementregels van een interregionaal dossier beter hebben kunnen leren kennen, en waarin zich de banden tussen operators hebben kunnen versterken met het oog op grensoverschrijdende samenwerking. De FCCHF heeft de website van het project geïnstalleerd: www.eqwos.eu, alsmede een Facebook-pagina (https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Organization/EQWOS-616598985167626/) waarmee het mogelijk is te communiceren inzake de verschillende acties. Concreet ging het in de eerste tijd om coördinatie activiteiten en het opzetten van de eerste grensoverschrijdende paarden events. Begin 2019, van het jaar waren we getuige van een meer concrete opvatting van de projecten: de grensoverschrijdende paardenevenementen, de Europese route van Artagnan, de paardenbouwplaatsen, en de voorbereiding van Equimeeting. De leider vervolgde zijn coördinatiemissie. De evaluatie van het eerste halfjaarlijks activiteitenverslag tijdens de COMAC maakte het mogelijk de uitgevoerde acties te analyseren en indien nodig de acties en de coördinatie tijdens het volgende semester aan te passen, rekening houdend met de opmerkingen van het technische team. Medio 2019 bleef het project zich ontwikkelen, met name door de organisatie van grensoverschrijdende evenementen, die in deze periode van het jaar bevorderlijk waren voor de organisatie van fokwedstrijden en races. In het tweede deel van het kwartaal kan dit type competitie niet doorgaan omdat deze doorgaans van maart tot oktober wordt georganiseerd. Bovendien werd de operatie om het EQWOS-project te lanceren georganiseerd in aanwezigheid van spelers uit de paardensector en instellingen, na een gezamenlijke voorbereiding van de operatoren. Eind 2019 werden het project en de coördinatie gekenmerkt door interne moeilijkheden die de ontwikkeling ervan vertraagden. De nodige maatregelen zijn genomen om het project en de geplande acties van de operatoren in een normaal tempo te laten hervatten. Om ervoor te zorgen dat de operatoren alle doelstellingen van de projectfiche kunnen halen, is de einddatum van dit Interreg-project verlengd tot 31 december 2022. Begin 2020 vonden verschillende coördinatievergaderingen plaats om de eerder gestarte samenwerking onder de aandacht te brengen. Er was een workshop rond het gemeenschappelijke werk op de agenda van de campagne om de geplande activiteiten in de kijker te zetten. Vervolgens heeft de lockdown door Covid-19 veel activiteiten vertraagd. Dit deel van het jaar draait gewoonlijk rond de organisatie van fokwedstrijden. Deze konden helaas niet plaatsvinden als gevolg van het verbod op samenkomsten. Tijdens deze periode konden we echter wel een evenement organiseren dat volledig kadert binnen EQWOS: een equimeeting in de maand oktober. Deze bijeenkomst rond het thema “werkpaarden” zal een dag zijn boordevol informatie en presentaties van paardenwerven, hun belangen en de toepassing ervan. Deze equimeeting moest uiteindelijk worden uitgesteld omdat de gezondheidssituatie het nog altijd niet toeliet om veilig publiek te ontvangen. Andere evenementen waarvan de organisatie in het kader van het EQWOS-project oorspronkelijk gepland stond in semester 5 moesten worden geannuleerd: de Beurs van Libramont, fokwedstrijden van VBWPL en WAHEC. Omdat aan Franse kant nog professionele wedstrijden mogelijk waren achter gesloten deur, kon FCCHF een wedstrijd vrije sprong organiseren die strikt was voorbehouden voor Franse en Belgische professionele kwekers, met een mooi aantal van aan de grens. FSCTDN richtte tijdens het semester verschillende paardenwerven in, wat de interesse van de gemeenschappen in de ontwikkeling van het werkpaard aantoont. Semester 5 werd gekenmerkt door een verzoek tot grote wijziging van de projectfiche doordat in de Belgische regio’s, en dus grensoverschrijdend, een aantal acties onmogelijk konden doorgaan (voortgangscontracten, Equures-label en permanent observatorium). Tijdens semester 6 waren er wijzigingen op het niveau van de operators: WCWBC is uit het EQWOS-project gestapt en WHWM is erin gestapt en heeft de verantwoordelijkheid opgenomen voor module 4, alsook voor de acties die waren toevertrouwd aan WCWBC. Er werden gegevensdragers aangemaakt om te communiceren over evenementen met publiek. De operators moesten de veiligheidsregels respecteren en digitale acties ontwikkelen in plaats van de acties op de EQWOS-projectfiche. Zo was er op 26 mei een webconferentie rond paardenwerven, in afwachting van de Equimeeting die was uitgesteld naar 2022. Deze webconferentie focuste op de acties van FSCTDN en WCPMC. Ondanks de moeilijke gezondheidscontext worden de acties voortgezet: er werd een brochure voor internationale prospectie opgesteld. In deze brochure werd het Interreg-project EQWOS voorgesteld en werd de komst van een internationale delegatie voorbereid voor zodra de gezondheidssituatie dat toelaat. Deze brochure is bijna klaar en zal worden verspreid in de loop van semester 7. Er werd een tabel opgesteld met Europese, nationale en regionale hulpmiddelen en deze moet nog worden aangevuld met informatie van de Belgische regio voor verspreiding tijdens semester 7. Met deze tabel zullen ondernemers toegang krijgen tot informatie die regelmatig zal worden bijgewerkt en makkelijker de hulpmiddelen vinden waarvoor ze in aanmerking komen. VBWPL kon opnieuw een wedstrijd organiseren met publiek om de producten van de fokkers te valoriseren. Wat de Europese Route d’Artagnan betreft, deze werd op 19 mei 2021 unaniem door alle vertegenwoordigers uit de 34 stemhebbende landen gecertificeerd als Culturele Route van de Raad van Europa. Er werd een route van 285 km bewegwijzerd in Frankrijk en België en er kon op het einde van semester 6 worden gestart met de Streetview-beelden. Tijdens semester 7 werden tal van gemeenschappelijke acties gevoerd die waren begonnen in de vorige semesters: - de ontwikkeling en valorisatie van paardenwerven, - de bewegwijzering van de Route d’Artagnan, die ook tijdens het semester verder werd aangebracht in de Waalse regio, alsook de opnames voor Street View, een zeer innovatief proces voor de sector, - de wedstrijden voor fokkers, met de eerste editie van de grensoverschrijdende Challenge, - opleidingen in verschillende domeinen, De communicatie over het project, de financiers en de operators werd ook gevaloriseerd tijdens het semester, met name met gemeenschappelijke gegevensdragers die op de verschillende evenementen werden gebruikt. Er werden wijzigingen aangebracht aan het personeel, maar de continuïteit is verzekerd met de aanwerving van nieuwe mensen. Er werd een tussentijds colloquium georganiseerd om het project en de voortgang ervan te bespreken.