GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ESF/GT

Kerngegevens

Projectleider

Pôle emploi HAUTS DE FRANCE
Rue Elisée Reclus 28/30
59650 Villeneuve d'Ascq
FRANCE

Contactpersoon

Céline Ortega

Begindatum

01-01-2016

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 527 871,70 €

Website:

http://emploi-sans-frontieres.eu/emploi-sans-frontieres-le-projet/

ESF/GT

Grenzeloos tewerkstellen

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


De arbeidsmarkt in de grensstreek wordt gekenmerkt door een kloof, die te verklaren valt door historische/juridische factoren, communicatiefactoren (gebrekkige verbinding via het openbare vervoer) en socioculturele factoren (taalbarrière). De Frans en Belgische publieke diensten voor tewerkstelling werken samen in het project "Grenzeloos Tewerkstellen', dat de kloof op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wil dichten door obstakels voor mobiliteit te verminderen en de grensoverschrijdende tewerkstelling te optimaliseren door het grondgebied als een geheel aan te pakken, bewustzijn te scheppen, het publiek voor te bereiden en lokale evenementen te organiseren, afgestemd op de behoeften van het grondgebied. Er komen specifieke acties, zoals de ondersteuning van Frans-Belgische kandidaten met grensoverschrijdende mobiliteit om het invullen van vacatures te bevorderen; de organisatie van grensoverschrijdende evenementen, afgestemd op de behoeften van het grondgebied (jobbeurzen); en experimenten met gecoördineerde of gemeenschappelijke, grensoverschrijdende opleidingen. Er zullen ook communicatieactiviteiten zijn voor de informatieverstrekking en interactiviteit tussen partners, begunstigden en ondernemingen.     

Rapporteringsdatum 19-11-2021

De Franse en Belgische publieke tewerkstellingsdiensten en de partners werken in onderling overleg aan de realisatie van de acties van het project Grenzeloos Tewerkstellen. Sinds het begin van het project werden tal van acties gerealiseerd waarbij 7113 personen betrokken waren: 118 Franse en Belgische werkzoekenden (12 groepen) namen aan de begeleiding deel. Voorstelling van de actie en videogetuigenis via deze link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BbCwktht-Pc. De actie omvat ook bedrijfsbezoeken en wordt traditioneel afgesloten door een grensoverschrijdende jobdating. Tegelijkertijd met de begeleidingsactiviteit vond ook het volgende plaats: ●Grensoverschrijdende jobdatings tijdens dewelke ondernemingen in gerichte sectoren jobs voorstelden aan kandidaten die vooraf waren geselecteerd op basis van hun profiel en die een voorbereidingssessie hadden gekregen i.v.m. werk zoeken. ●Jobdays of forums – (mede) georganiseerd door de actoren van het project of in partnership met andere projecten of actoren op het vlak van tewerkstelling en professionele integratie, met de GT-stand (informatie over grensoverschrijdend werken en statuut van grenswerknemer). ●Workshops/ webinars/e-informatiesessies voor ondernemingen, werkzoekenden en partners op het vlak van tewerkstelling en opleiding. ●Bedrijfsbezoeken met voor geïnteresseerde kandidaten na het bezoek de mogelijkheid om een sollicitatiegesprek te houden. ●Verschillende seminaries, benchmarks en afterworks rond de thema’s: voorstelling van het dienstenaanbod van de publieke tewerkstellingsdiensten en/of partners van de arbeidsmarkt van het grondgebied; afterworks Proeven van de grens; tewerkstelling, alternerend leren en stages aan de andere kant van de grens; Rekruteren aan de andere kant van de grens: plan van aanpak, Reconversiecellen; informatiedag over grensoverschrijdend werken. ●De eerste grensoverschrijdende opleiding France-Wallonie-Vlaanderen voor het getuigschrift van heftruckchauffeur/CACES. ●Online beurzen waar kandidaten online kunnen solliciteren voor jobaanbiedingen en online een sollicitatiegesprek kunnen houden. Elk van de hierboven voorgestelde acties werd op één grondgebied uitgeprobeerd vóór ze in alle betrokken zones werd geïmplementeerd. De grensoverschrijdende teams en de projectpartners gaan ook in op externe verzoeken (instellingen voor professionele integratie, andere projecten, enz.) en organiseren aangepaste/gepersonaliseerde acties. De informatie die tijdens de verschillende acties, benchmarks, gedachtewisselingen werd vergaard, werd verwerkt in themafiches die samen de bundel vormen: fiche Werk zoeken en vinden aan de andere kant van de grens, fiche Inschrijving op de websites van de PES, fiche Statuut van grenswerker en fiche Collectief ontslag. Verschillende communicatiemiddelen werden gecreëerd: affiche van het project, flyer, USB-kaart, geheugenkaart, portaalsite www.grenzeloos-tewerkstellen.eu om het project en de acties aan de doelgroepen voor te stellen: werkzoekenden, ondernemingen, studenten, bemiddelaars, enz. Het evenement van het project “Grenzeloos Tewerkstellen: plan van aanpak” voor de partners in tewerkstelling en opleiding, in december 2017. Het GT-project nam ook het initiatief voor de creatie van een nieuwsbrief van verschillende projecten; deze nieuwsbrief wordt om de zes maanden gerealiseerd in partnership met de projecten Grenzeloos competent, En Avant/Vooruit, AB Réfugiés – Emploi en Act’emploi. Parallel met de nieuwsbrief werd ook een gemeenschappelijke kalender opgemaakt, zodat elke projectleider de acties van de betrokken projecten kan toevoegen. Alle hierboven voorgestelde acties en de eerstelijnsinformatie betreffende grensoverschrijdend werken staan ook op de portaalsite van het project: www.grenzeloos-tewerkstellen.eu. Het slotevent zal eind november 2021 online doorgaan.