GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ET'Air

Kerngegevens

Projectleider

Espace Environnement
rue de Montigny 29
6000 Charleroi
BELGIE

Contactpersoon

Yasmina ATIF

Begindatum

01-10-2017

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 155 819,74 €

Website:

http://etair.eu

ET'Air

Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo’s en groepen van kmo’s (met inbegrip van beheer, marketing en design)


De binnenluchtkwaliteit (BLK) is een groot probleem in de bouwsector. Een slechte BLK gaat immers gepaard met een hogere prevalentie van ziekten, die heel ernstig kunnen zijn. Een studie uit 2014 over de blootstelling aan zes belangrijke vervuilende stoffen raamde de sociaaleconomische kosten van de binnenluchtvervuiling op € 19 miljard euro per jaar. Het belang van de keuze voor materialen met een lage uitstoot en kwaliteitsvolle ventilatie verhoogt naarmate de gebouwen luchtdichter worden.  In tegenstelling tot wat met de vermindering van het energieverbruik gebeurt, houden heel weinig bouw- of renovatieprojecten rekening met dit probleem op het moment van het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van gebouwen. ET'Air heeft de ambitie de grensoverschrijdende markt van de bouw, de renovatie en de energie-efficiëntie van de gebouwen te ontwikkelen, rekening houdend met de vereisten inzake BLK.
De binnenluchtkwaliteit wordt bepaald door de gebruikte materialen, de bouwelementen, de verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen ... Het is een heel complex probleem, dat de betrokkenheid van alle actoren vereist, van het ontwerp tot de exploitatie van de gebouwen, zonder de bouwfase en de gezondheid van de bouwvakkers te vergeten. De ondernemingen die een opleiding hebben gekregen en kunnen aantonen dat ze in staat zijn in te staan voor de bouw of renovatie van gezonde gebouwen met een hoge energieprestatie, zullen veel competitiever zijn in een context van een toenemend aantal werven. Het project ET’Air beoogt pedagogische acties en de wetenschappelijke en technische validering van de BLK-gegevens om de BLK op te nemen in de opleidings- en begeleidingsprogramma’s voor professionelen uit de bouwsector.

Rapporteringsdatum 31-08-2021

Het Interreg ET ‘Air (Grensoverschrijdende Economie & Binnenluchtkwaliteit (www.etair.eu)) zal gedurende een periode van 5 jaar (van 01/10/17 tot 30/09/22) acties ondernemen via drie complementaire actielijnen : Pijler 1. Professionals en toekomstige professionals in de bouwsector opleiden met betrekking tot BLK-kwesties. Pijler 2. Gevalideerde en gevulgariseerde BLK-gegevens verspreiden. Pijler 3. De vraag naar gezonde gebouwen tot stand brengen bij publieke en particuliere klanten. Gedurende de afgelopen 6 semesters zijn er acties met betrekking tot BLK ontwikkeld op de volgende vlakken : -Pijler 1: de BLK basisopleidingsmodule is in de afrondingsfase. Het zal een globale visie geven op BLK (problematiek, verontreinigende stoffen in de binnenlucht en strategie om een gezond gebouw op te leveren aan de bouwheren van particuliere en openbare gebouwen). Voor de module "Professionals", die zal bestaan uit interactieve video's over de 5 hoofdthema's (CO, VOS, vochtigheid, radon en ventilatie), werden de scripts van de video's mee geschreven door de partners van de werkgroep en externe deskundigen. De eerste video wordt momenteel verwerkt door de dienstverlener. Twee technische bijeenkomsten "Verven" (in Rijsel en vervolgens in Reims), 1 technische bijeenkomst "Ventilatie" (in Rijsel), 2 workshops voor studenten (1 aan de Universiteit van Bergen en de andere aan de Universiteit van Gent) en 1 Zomeruniversiteit in Valenciennes (UPHF) waren allemaal evenementen die gericht waren op de verschillende doelgroepen van het project: professionals en toekomstige professionals uit de bouwsector. In totaal hebben 171 professionals, 426 studenten en 13 opleiders aan de projectevenementen deelgenomen. -Pijler 2: de VOS-workshop die in Kortrijk in samenwerking met de Interreg-projecten DepollutAir en TEXACOV georganiseerd werd, heeft de problemen en de oplossingen rond deze verontreinigende stoffen belicht (ook betrokken in de modules voor professionals). De samenwerking wordt momenteel voortgezet met de ontwikkeling van video's over de preventie en sanering van VOS. Er is een wetenschappelijke en technische bewaking op punt gesteld met het doel informatie te verstrekken rond bestaande BLK-praktijken en -instrumenten/studies; één van de doelstellingen van het ET'Air-project is een "platform" te zijn dat al deze gegevens op het grensoverschrijdende grondgebied centraliseert en een globaal beeld geeft over BLK in alle stadia van een bouw-/renovatieproject. Een werkgroep Ventilatie, in aanwezigheid van deskundige actoren op dit gebied, heeft mede de input geleverd voor de technische vergadering rond ventilatie in Rijsel (pijler 1). De ondersteuning van professionals neemt ook verder vorm aan via het uitwerken van een FAQ op de website van het project. Sommige vragen, ingezameld tijdens evenementen, werden weerhouden en zullen de basis vormen van de FAQ. De partners werken aan de antwoorden. De vragen die geformuleerd worden tijdens volgende evenementen zullen deze FAQ blijven voeden. -Pijler 3: het partnerschap deed een oproep naar voorbeeldgebouwen met het doel bezoeken aan gebouwen te organiseren in aanwezigheid van professionals en bouwheren. Daarna zal een stappenplan voor bouwheren uitgewerkt worden. De partners stelden ook een inventaris op van de bouwbeurzen waaraan het project zal deelnemen. Deze beurzen zullen bijdragen tot de sensibilisatie van de doelgroepen rond BLK (bouwheren en professionals). In het kader van het project vond een eerste BLK-conferentie plaats op de beurs Batireno en Energie & Habitat (Namen, 12/10/19). Ten slotte namen de partners van de werkgroep het initiatief om een video te ontwikkelen om het project voor te stellen en het bewustzijn rond BLK te vergroten. Deze video zal op de bouwbeurzen waaraan wij zullen deelnemen worden vertoond, maar zal ook te zien zijn op de website van het project (www.etair.eu) en op sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Twitter).