GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ET'Air

Kerngegevens

Projectleider

Espace Environnement
rue de Montigny 29
6000 Charleroi
BELGIE

Contactpersoon

Yasmina ATIF

Begindatum

01-10-2017

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 086 538,79 €

Website:

http://etair.eu

ET'Air

Grensoverschrijdende economie en binnenluchtkwaliteit

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo’s en groepen van kmo’s (met inbegrip van beheer, marketing en design)


De binnenluchtkwaliteit (BLK) is een groot probleem in de bouwsector. Een slechte BLK gaat immers gepaard met een hogere prevalentie van ziekten, die heel ernstig kunnen zijn. Een studie uit 2014 over de blootstelling aan zes belangrijke vervuilende stoffen raamde de sociaaleconomische kosten van de binnenluchtvervuiling op € 19 miljard euro per jaar. Het belang van de keuze voor materialen met een lage uitstoot en kwaliteitsvolle ventilatie verhoogt naarmate de gebouwen luchtdichter worden.  In tegenstelling tot wat met de vermindering van het energieverbruik gebeurt, houden heel weinig bouw- of renovatieprojecten rekening met dit probleem op het moment van het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van gebouwen. ET'Air heeft de ambitie de grensoverschrijdende markt van de bouw, de renovatie en de energie-efficiëntie van de gebouwen te ontwikkelen, rekening houdend met de vereisten inzake BLK.
De binnenluchtkwaliteit wordt bepaald door de gebruikte materialen, de bouwelementen, de verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen ... Het is een heel complex probleem, dat de betrokkenheid van alle actoren vereist, van het ontwerp tot de exploitatie van de gebouwen, zonder de bouwfase en de gezondheid van de bouwvakkers te vergeten. De ondernemingen die een opleiding hebben gekregen en kunnen aantonen dat ze in staat zijn in te staan voor de bouw of renovatie van gezonde gebouwen met een hoge energieprestatie, zullen veel competitiever zijn in een context van een toenemend aantal werven. Het project ET’Air beoogt pedagogische acties en de wetenschappelijke en technische validering van de BLK-gegevens om de BLK op te nemen in de opleidings- en begeleidingsprogramma’s voor professionelen uit de bouwsector.

Rapporteringsdatum 04-04-2022

Het Interreg-project ET'Air (Grensoverschrijdende Economie & Binnenluchtkwaliteit (www.etair.eu)) zal gedurende een periode van 5 jaar (van 01/10/17 tot 30/09/22) acties ondernemen via drie complementaire actielijnen : Actielijn 1. Opleiding van (toekomstige) professionals in de bouwsector over BLK-kwesties. Actielijn 2. Verspreiding van gevalideerde en gevulgariseerde BLK-gegevens. Actielijn 3. De vraag naar gezonde gebouwen creëren bij bouwheren van openbare en particuliere gebouwen. In de loop van de laatste 8 semesters zijn er acties rond BLK ontwikkeld ter hoogte van : -Actielijn 1: de inhoud van de basisopleidingsmodule BLK is afgerond en aan de lay-out wordt de laatste hand gelegd. Deze zal een globale visie geven op de BLK (uitdagingen, verontreinigende stoffen in de binnenlucht en strategie voor de levering van een gezond gebouw aan bouwheren van particuliere en openbare gebouwen). Voor de module "professionals", die zal bestaan uit interactieve video's over de 5 hoofdthema's (CO, VOS, vochtigheid, radon en ventilatie), werden de scripts samen geschreven door de partners van de werkgroep en externe deskundigen. De opnames van de 5 video's zijn voltooid. De eerste video (ventilatie) wordt momenteel door de dienstverlener gemonteerd. Drie technische vergaderingen « VOS » (verf/materialen) ( in Rijsel en Reims in het Frans, webinar in het Nederlands), 2 technische vergaderingen "ventilatie" (in Rijsel in het Frans en daarna als webinar in het Nederlands), 1 technische vergadering CO (webinar in het Frans), 1 technische vergadering vochtigheid (tweetalige webinar), 2 workshops voor studenten (1 in UMons en de andere in UGent) en 1 zomeruniversiteit in Valenciennes (UPHF) waren evenzoveel evenementen gericht op de verschillende doelgroepen van het project: professionals en toekomstige professionals van de bouwsector. In totaal namen 232 professionals, 442 studenten en 13 opleiders deel aan de evenementen van het project. -Actielijn 2: De VOS-workshop georganiseerd in Kortrijk (16/05/2019) in samenwerking met de Interreg-projecten DepollutAir en TEXACOV, bracht de problemen rond deze verontreinigende stoffen en hun antwoorden (waarop de opleidingsmodules voor professionals betrekking hebben) onder de aandacht. De samenwerking werd voortgezet met de ontwikkeling van video's over VOS-preventie en -sanering. In het kader van deze samenwerking werden 18 video's geproduceerd (2 DepollutAir, 11 ET'Air, 5 Texacov). Er werd een wetenschappelijke en technologische monitoring op punt gesteld met de bedoeling over de bestaande BLK-praktijken en -instrumenten/studies te communiceren; één van de doelstellingen van het ET'Air-project was inderdaad een "platform" te zijn dat al deze gegevens over het grensoverschrijdende grondgebied centraliseert en een globaal beeld geeft van de BLK in alle stadia van een bouw-/renovatieproject. Een reflectiegroep, bestaande uit deskundigen op vlak van BLK, werd opgericht om de onderwerpen die in het project aan bod kwamen te valideren. Een werkgroep ventilatie in de aanwezigheid van deskundigen op dit gebied, leverde de input voor de technische vergadering ventilatie in Rijsel (Actielijn 1). In semester 8 werd op de projectwebsite een toolbox online gezet met referentiedocumenten over BLK, gericht aan professionals uit de bouwsector. Deze toolbox is een hulp voor opleidingen en gidsen voor goede praktijken. Er zijn 4 gidsen, elk gefocust op een fase van een bouw- of renovatieproject (programmering - ontwerp - uitvoering - oplevering). Ze hebben tot doel een methodologie voor te stellen (doelstellingen en BLK-aandachtspunten) om een goede BLK in het eindproject te garanderen. Hun redactie, waar alle partners bij betrokken zijn, is lopende. Bovendien wordt gedacht aan de ondersteuning van de professionals via de opstelling van een FAQ op de website van het project. Er werd een selectie gemaakt van een aantal vragen die tijdens de evenementen werden geformuleerd, deze zullen de basis vormen van de FAQ. De partners zijn bezig met het opstellen van de antwoorden. Andere vragen zullen tijdens toekomstige evenementen worden verzameld om de FAQ te voeden. - Actielijn 3: het partnerschap heeft een oproep naar voorbeeldgebouwen gelanceerd met de bedoeling bezoeken aan gebouwen te organiseren in aanwezigheid van professionals en bouwheren. Vervolgens zal een logboek voor bouwheren worden opgesteld. De voorbeeldgebouwen werden geselecteerd en een journalist zal de redactie op zich nemen. De partners hebben de inventaris van de bouwbeurzen waaraan het project zal deelnemen, opgemaakt. Deze beurzen zullen toelaten de doelgroepen (bouwheren en bouwprofessionals) te sensibiliseren voor BLK. Een eerste BLK-conferentie in het kader van het project werd gehouden op de beurs Batireno en Energie & Habitat (Namen, 12/10/19). Tenslotte hebben de partners van de werkgroep een video met het voorstel van het project en ter sensibilisering aan de problematiek van de BLK gepubliceerd. Deze video is beschikbaar op het YouTube-kanaal van het project en op de website (www.etair.eu) en zal worden getoond op de bouwbeurzen waaraan wij zullen deelnemen.