GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Eureka

Kerngegevens

Projectleider

Beweging.net
Ardooisesteenweg 67
8800 Roeselare
BELGIE

Contactpersoon

Jasminka Poppe

Begindatum

01-07-2019

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 127 964,05 €

Website:

https://eureka-interreg.org

Eureka

Coopération transfrontalière pour la participation citoyenne et l'éducation civique

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


Dit project wil de politiek en de burger dichter bij elkaar brengen en de burger beter informeren over de waarde van de democratie. Hiertoe worden in de drie regio’s (Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen) pilootprojecten voor burgerinitiatieven gelanceerd. De deelnemers van de verschillende regio’s bezoeken de projecten en putten er inspiratie uit, met name door de raakpunten te verkennen en door uitwisseling met de inwoners van de andere regio’s. Het doel is dat de pilootprojecten en de gesprekken die eruit voortvloeien ideeën opleveren voor de opleidingscursussen die later in het project moeten worden georganiseerd. Alle projecten worden geëvalueerd en hun sociale impact wordt gemeten. De initiatieven worden gebundeld in een gids met goede praktijken, die ruim wordt verspreid, zodat de burgerinitiatieven ook in andere gemeenten of regio’s kunnen worden georganiseerd. Naast de projecten zijn er ook opleidingen voorzien voor een eerder kwetsbare doelgroep, die doorgaans moeilijk toegang krijgt tot de klassieke opleidingen of informatiesessies over Europa en de zin van actief burgerschap in Europa. De opleidingen zijn heel interactief en worden in co-creatie ontwikkeld. De sessies gaan hoofdzakelijk over de waarden van de democratie en de pilootprojecten worden in dit kader gebruikt als instrumenten om bepaalde zaken concreet uit te voeren. Tot slot wordt een ‘train the trainer’-cursus georganiseerd voor externe organisaties. Het doel is de deelnemers van de streek na afloop van het project uit te nodigen om ‘actieve burgers’ te worden in Europa, dankzij de verkregen tools.

Rapporteringsdatum 26-05-2021

Door een voortdurende gezondheidscrisis over de landsgrenzen heen zijn de betrokken partners binnen het Eureka-project de voorbije semesters gedwongen om op een andere manier aan de slag te gaan dan oorspronkelijk voorzien was. Dit zorgt voor heel wat onverwachte uitdagingen maar ook mogelijke kansen binnen het project. Voorstelling 10 pilootacties per projectpartner sedert de start van het project: Beweging.net: •In Menen is er een uitleensysteem voor volwassen fietsen ontwikkeld onder de naam Free Wielie, omdat men er geconfronteerd wordt met mobiliteitsarmoede. Mensen die geen job vinden of niet op het werk geraken in omliggende gemeenten omdat er onvoldoende aanbod is vanuit het openbaar vervoer. Naast het uitleensysteem voor fietsen, is er ook een herstelpunt aan verbonden. •In Harelbeke zal men een uitleensysteem voor rollators, rolwagens en ander orthopedisch materiaal op poten zetten. Men wil daarnaast meer inspraak van senioren in het beleid. Er wordt op dit moment gefocust op burgerparticipatietrajecten ontwikkelen voor senioren, met behulp van VIVES-studenten uit de richting Sociaal Werk. La Ligue: •In Armentières werkt men in de wijk ‘Salengro’ samen met jongeren rond mobiliteit en het belang van bewegen met als doel het realiseren van een werkplaats voor fietsen, mensen meer te laten bewegen én hen bewust te maken van milieuvriendelijk te reizen. •In Marly zal men werken rond de strijd tegen discriminatie samen met jongeren. CIEP WAPi: •In Doornik werd er een groep huurders uit hun gebouw gezet na een brand. Ze hadden drie dagen om het pand te verlaten, zonder een echte oplossing. Er werd een groep opgericht om hun rechten op te eisen en individuele oplossingen te vinden. Alle deelnemers zijn momenteel opnieuw gehuisvest. Nu wil de groep een collectief verhaal maken om sporen te bewaren, zich te fouten te herinneren en een politiek pleidooi te houden. •In Ath en Mouscron is er een heroverweging van de burgerschapsvorming met vreemdelingen die een verplicht inburgeringstraject moeten volgen. Op individuele en collectieve wijze wordt er nagedacht over het begrip burgerschap om opnieuw in contact te komen met de ervaring van het burgerschap. En om zich samen uit te drukken over het onderwerp door middel van een culturele productie. •In Moeskroen en Doornik: Sociale re-mobilisatie van NEET-jongeren door middel van culturele participatie: het doel is dat elke jongere zijn/haar eigen traject opnieuw kan toe-eigenen en een individueel project kan vaststellen dat hij of zij wil uitvoeren. Het project wordt opgezet volgens de behoeften en verwachtingen van elke deelnemer. Groep INTRO: •In Roeselare is er een buurtwerking opgestart in de wijk Krottegem om de buurt te kunnen verbinden. De sociale cohesie in deze en diverse wijken wordt op die manier versterkt en daarenboven wordt de leefomgeving en bewonersparticipatie verbeterd. Uiteindelijk wordt ook een stem gegeven aan de buurtbewoners in de ontwikkeling van hun wijk. •In Kortrijk mogen OKAN-jongeren proeven van cultuur (film, theater en/of muziek) in verschillende cultuurhuizen. De participatiedrempels om deel te nemen aan cultuur worden door de jongeren op een co-creatieve manier in kaart gebracht, er worden acties bedacht met in de toekomst de toegang tot cultuur voor iedereen te vergemakkelijken. Femmes Prévoyantes Socialistes: •In Moeskroen komt er een groep burgers via videoconferentie samen die zich betrokken voelen bij de thema’s ‘slachtoffers’ en ‘getuige van geweld’ uit Wallonië, West-Vlaanderen en Hauts-de-France. Het doel is een mobilisatie van burgers rond het thema geweld door en voor de burgers op gang te brengen, hen te ondersteunen én in staat te stellen om ‘ambassadeurs’ te worden van de strijd tegen geweld. Om die reden is er een uitwisselings- en werkgroep opgestart (sinds november 2020) die elkaar wekelijks afwisselen. Deze twee complementaire groepen bieden de mogelijkheid tot kritische reflectie, het creëren van een ruimte voor dialoog op een welwillende, luisterende en niet-oordelende manier. Terwijl er informatie over de verschillende soorten geweld wordt uitgewisseld op de juiste informatiekanalen, wordt er ook aandacht besteed aan bewustmaking/eisen/handelen via acties en tools die samen ontwikkeld worden. Realisaties tijdens het afgelopen semester: Een eerste grensoverschrijdend bezoek werd vastgelegd op 26 november 2020, waar de pilootactie van Groep INTRO in Roeselare bezocht zou worden door alle projectpartners en de betrokken doelgroepen. Dit werd uitgesteld naar een later moment, afhankelijk van de gezondheidscrisis. In het project zijn de grensoverschrijdende bezoeken essentieel omdat tijdens elk bezoek een co-creatiesessie ontwikkeld wordt door de betrokken organisatie. Die sessies zullen dienen om onze toekomstige vormingen te kunnen voeden. De eerste brainstorm met betrekking tot de vormingen zijn reeds opgestart door de projectpartners. Op 18 oktober 2020 bezochten we met heel wat projectpartners van Eureka de jaarlijkse activiteit van projectpartner CIEP-HO ‘Pauvreté sous les Bombes’ te Doornik. Dit was een laatste fysieke bijeenkomst van de projectpartners want vanaf 19 oktober 2020 werden er terug verstrengde maatregelen ingeroepen tegen het coronavirus en moesten de geplande bezoeken geannuleerd worden en gingen de projectpartners op zoek naar corona-proof-alternatieven. Alle lopende pilootacties werden in de mate van het mogelijke verdergezet maar de grensoverschrijdende uitwisselingen en co-creatiesessies konden nog niet doorgaan. Daarom gingen de projectpartners op zoek naar mogelijke alternatieven op vlak van grensoverschrijdende ontmoeting. Ondertussen ontwikkelde projectpartner Groep INTRO een alternatief die kon doorgaan vanaf 14 december 2020. We ontwikkelden een laagdrempelig alternatief, vertrekkende vanuit de nood van de jongeren en hun mogelijkheden: ‘Op zoek naar Club Cultuur’ is een zoektocht die op 14 december 2020 met 8 jongeren voor het eerst werd uitgeprobeerd en ondertussen werd gefilmd door projectpartner EIBS. Dit filmpje zal deel uitmaken van een (digitale) interactieve grensoverschrijdende ontmoeting door middel van een quiz. Daarnaast wordt de uitgewerkte methodiek aangeboden aan de andere projectpartners om mee aan de slag te gaan. Op communicatievlak werd een eerste versie van onze Eureka-brochure opgemaakt, is de Facebook-pagina gelanceerd én werd de website gevoed met activiteiten binnen het project. De uitgewerkte brochure wordt in 2021 gefinaliseerd. Tot slot hield projectpartner VIVES verschillende gesprekken en focusgroepen met mensen uit de doelgroepen vanuit de verschillende organisaties binnen de drie regio’s. Telkens werd de methodiek en inhoud van de bevraging vooraf overlegd met de verantwoordelijke van partner van de pilootactie. Bovendien werd de inhoud van bevraging aangepast aan de thema’s waarrond de deelnemers in het pilootproject aan de slag zijn. We konden bevragingen en gesprekken houden bij Club Cultuur (Groep INTRO), pilootproject beweging.net Menen, pilootproject FPS en het pilootproject met ‘les Motivés du Partage’ van CIEP WAPi. Met projectpartner La Ligue hebben we verschillende overlegmomenten gehouden om de ontwikkeling van hun pilootprojecten op te volgen, maar daar kon nog geen impactmeting van start gaan.