GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Eureka

Kerngegevens

Projectleider

Beweging.net
Ardooisesteenweg 67
8800 Roeselare
BELGIE

Contactpersoon

Jasminka Poppe

Begindatum

01-07-2019

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 127 964,05 €

Website:

https://eureka-interreg.org

Eureka

Coopération transfrontalière pour la participation citoyenne et l'éducation civique

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


Dit project wil de politiek en de burger dichter bij elkaar brengen en de burger beter informeren over de waarde van de democratie. Hiertoe worden in de drie regio’s (Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen) pilootprojecten voor burgerinitiatieven gelanceerd. De deelnemers van de verschillende regio’s bezoeken de projecten en putten er inspiratie uit, met name door de raakpunten te verkennen en door uitwisseling met de inwoners van de andere regio’s. Het doel is dat de pilootprojecten en de gesprekken die eruit voortvloeien ideeën opleveren voor de opleidingscursussen die later in het project moeten worden georganiseerd. Alle projecten worden geëvalueerd en hun sociale impact wordt gemeten. De initiatieven worden gebundeld in een gids met goede praktijken, die ruim wordt verspreid, zodat de burgerinitiatieven ook in andere gemeenten of regio’s kunnen worden georganiseerd. Naast de projecten zijn er ook opleidingen voorzien voor een eerder kwetsbare doelgroep, die doorgaans moeilijk toegang krijgt tot de klassieke opleidingen of informatiesessies over Europa en de zin van actief burgerschap in Europa. De opleidingen zijn heel interactief en worden in co-creatie ontwikkeld. De sessies gaan hoofdzakelijk over de waarden van de democratie en de pilootprojecten worden in dit kader gebruikt als instrumenten om bepaalde zaken concreet uit te voeren. Tot slot wordt een ‘train the trainer’-cursus georganiseerd voor externe organisaties. Het doel is de deelnemers van de streek na afloop van het project uit te nodigen om ‘actieve burgers’ te worden in Europa, dankzij de verkregen tools.

Rapporteringsdatum 28-06-2022

Samen met zeven verschillende projectpartners (uit Frankrijk, Wallonië en West-Vlaanderen) wordt er al meer dan twee jaar samengewerkt aan een grensoverschrijdend project omtrent burgerparticipatie onder de naam Eureka. We doen dit omdat de verschillende projectpartners in de drie regio’s geconfronteerd worden met dezelfde problematieken, maar vaak hebben ze elk een andere aanpak. Door grensoverschrijdend samen te werken wordt de aanpak van de verschillende organisaties alleen maar versterkt. Gedurende het project werden door de verschillende projectpartners tien verschillende pilootacties ontwikkeld over een heel lokale problematiek én specifiek gericht op burgers in een kwetsbare situatie (vb. mensen met een armoede-ervaring, jongeren met een migratieachtergrond, alleenstaande vrouwen etc). De kennis die uit het project gekomen is, werd de afgelopen maanden gedeeld met het grote publiek via interactieve vormingen en gastsprekers. Bij de aanvang van dit semester konden opnieuw fysieke bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd worden met de projectpartners uit de verschillende regio’s. Dit was een goede zaak aangezien dit semester volop in het teken stond van het uitrollen van de zesdelige vormingsreeks. Er werd een intensieve vormingsreeks uitgetekend die officieel van start ging in oktober 2021. Vanaf eind 2021 werd het project opnieuw geconfronteerd met verstrengde gezondheidsmaatregelen, dit zorgde ervoor dat de twee laatste modules uit de reeks nog afgewerkt moeten worden in het voorjaar van 2022. Naast de vormingsreeks, werkte ook iedereen verder aan zijn pilootacties en werd er hierover frequent uitgewisseld. Heel wat deelnemers van de pilootacties maakten met elkaar kennis tijdens de vormingsreeks. Op die manier kon een belangrijk aspect van onze grensoverschrijdende samenwerking gerealiseerd worden, nl. ontmoeting en uitwisseling tussen de verschillende pilootacties uit de drie regio’s. Eind 2021 werden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een e-learningplatform door middel van verkennende gesprekken tussen de projectpartners en externe begeleider(s), dit is het laatste werkpakket van dit project. Voorstelling 10 pilootacties per projectpartner sedert de start van het project: Beweging.net: -In Menen is er sinds februari 2021 een uitleensysteem voor volwassen fietsen ontwikkeld onder de naam Free Wielie, omdat men er geconfronteerd wordt met mobiliteitsarmoede. Mensen die geen job vinden of niet op het werk geraken in omliggende gemeenten omdat er onvoldoende aanbod is vanuit het openbaar vervoer. Naast het uitleensysteem voor fietsen, is er ook een herstelpunt aan verbonden. -In Harelbeke ontwikkelt men een uitleensysteem voor rollators en rolwagens. Men wil daarnaast een grotere betrokkenheid van senioren creëren om mee te participeren in het beleid. Er werd tijdens het afgelopen jaar gefocust op het ontwikkelen van burgerparticipatietrajecten voor senioren, met behulp van VIVES-studenten uit de richting Sociaal Werk. La Ligue: -De Junior Association die deelneemt binnen het Eureka-project komt uit de grensstad Armentières, heet “Salengro 3.0” en ontwikkelt activiteiten rond upcycling, handwerk en eco-burgerschap in hun gemeente. Jongeren van 11 tot 15 jaar uit de stad Armentières hebben zich verenigd met de volgende doelstellingen: • Ontwikkeling mobiliteit van jong en oud in het kader van hun integratieproces • Initiatieven van jongeren rond maatschappelijke zinvolle acties bevorderen • Bewustmaking van eco-verantwoordelijkheid, upcycling en herstelbaarheid -Met de departementale weken wil La Ligue partners bijeenbrengen die zich inzetten voor secularisme, samenleving, bestrijden van discriminatie en eco-burgerschap. Het is een gelegenheid om verschillende bijeenkomsten, opleidingen en projecten rond deze thema’s op te zetten. Tijdens deze week begeleidt La Ligue de projectleiders en organiseert La Ligue educatieve evenementen over maatschappelijke thema’s waarbij praktijken en pedagogische hulpmiddelen worden uitgewisseld. De concrete doelstelling is de bewustwording over deze onderworpen te vergroten en de actoren voldoende middelen aan te reiken om te handelen in functie van onze samenleving. CIEP WAPi: -In Doornik werd er een groep huurders uit hun gebouw gezet na een brand. Ze hadden drie dagen om het pand te verlaten, zonder een echte oplossing. Er werd een groep opgericht om hun rechten op te eisen en individuele oplossingen te vinden. Alle deelnemers zijn momenteel opnieuw gehuisvest. Nu wil de groep een collectief verhaal maken om sporen te bewaren, zich de fouten te herinneren en een politiek pleidooi te houden. -In Ath is er een heroverweging van de burgerschapsvorming met vreemdelingen die een verplicht inburgeringstraject moeten volgen. Op individuele en collectieve wijze wordt er nagedacht over het begrip burgerschap om opnieuw in contact te komen met de ervaring van het burgerschap. En om zich samen uit te drukken over het onderwerp door middel van een culturele productie. -In Moeskroen en Doornik: Sociale re-mobilisatie van NEET-jongeren door middel van culturele participatie: het doel is dat elke jongere zijn/haar eigen traject opnieuw kan toe-eigenen en een individueel project kan vaststellen dat hij of zij wil uitvoeren. Het project wordt opgezet volgens de behoeften en verwachtingen van elke deelnemer. Groep INTRO: -In Roeselare is er een buurtwerking opgestart in de wijk Krottegem om de buurt te kunnen verbinden. De sociale cohesie in deze en diverse wijken wordt op die manier versterkt en daarenboven wordt de leefomgeving en bewonersparticipatie verbeterd. Uiteindelijk wordt ook een stem gegeven aan de buurtbewoners in de ontwikkeling van hun wijk. -In Kortrijk mogen OKAN-jongeren proeven van cultuur (film, theater, en/of muziek) in verschillende cultuurhuizen. De participatiedrempels om deel te nemen aan cultuur worden door de jongeren op een co-creatieve manier in kaart gebracht, er worden acties bedacht met in de toekomst de toegang tot cultuur voor iedereen te vergemakkelijken. Femmes Prévoyantes Socialistes: -In Moeskroen is er een groep burgers, al dan niet slachtoffer van geweld, die op donderdag om de twee weken via videoconferentie bijeenkomt. Deze uitwisselingsgroep maakt het mogelijk informatie uit te wisselen, de bewustwording te bevorderen en eisen op dit gebied te formuleren. Uit deze uitwisselingen is ook een werkgroep voortgekomen die voor andere burgers bewustmakings- en preventiecampagnes over geweld opzet. Via laagdrempelige pilootacties brengen de projectpartners kwetsbare doelgroepen en de brede bevolking in contact met Europa en grensoverschrijdende samenwerkingen. Via de vormingsreeks creëren we een fysieke grensoverschrijdende ontmoeting tussen de verschillende pilootacties uit West-Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. In de drie regio's worden de projectpartners geconfronteerd met dezelfde problematieken, maar hebben zij vaak elk een andere aanpak. Door grensoverschrijdend samen te werken wordt de aanpak van de verschillende organisaties alleen maar versterkt! Op het einde van het project zullen projectpartners zoveel als mogelijk andere sociale organisaties en lokale besturen uit de drie regio's inspireren om hen aan te zetten hun beleidskeuzes en beslissingen te gaan aftoetsen met (kwetsbare) burgers, maar ook om samenwerking op te zoeken met grensgebieden. De bekendmaking en de verdere verspreiding van ons project zal gebeuren via een brochure, de ontwikkeling van een e-learningplatform (gedeeld platform), een train-the-trainer-module én via de vormingsreeks.