GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking

vrijdag, 15 september, 2017

De Europese Commissie heeft nog een ander initiatief gelanceerd: de ‘Cross-border review’. Al 25 jaar lang investeert de Europese Unie immers via Interreg-programma’s in grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de doelstelling rond Europese territoriale samenwerking. Dankzij deze investeringen konden talrijke acties georganiseerd worden die de samenwerking versterken en de hindernissen van de grens wegwerken.

Ondanks deze ontwikkelingen blijkt echter duidelijk uit de uitwisselingen met de grensregio’s en hun vertegenwoordigers, dat op bepaalde plaatsen burgers die de grens oversteken nog steeds dagelijks problemen ondervinden. Hierover moet nagedacht worden en er moeten bijkomende acties gevoerd worden. De grens oversteken om werk te vinden, betere gezondheidszorg te krijgen, gebruik te maken van openbare voorzieningen of noodhulp te krijgen, kan nog altijd moeilijkheden opleveren. Het merendeel van de resterende obstakels vloeit voort uit uiteenlopende nationale wetgevingen aan beide zijden van de grens,  onverenigbare administratieve procedures of gewoon het ontbreken van een gemeenschappelijke ruimtelijke ordening.

De Evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking die de Europese Commissie op 21 september 2015 gelanceerd heeft, werd op 20 september gepubliceerd. Ze geeft de balans van de in voorbije twee jaar gevoerde werkzaamheden en stelt bestaande of potentiële mogelijkheden voor om de hardnekkige  belemmeringen in de grensregio’s op te heffen.

De evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking is een initiatief van het DG REGIO en is op 3 pijlers gebaseerd:

  • een studie met een inventaris van de kritische hindernissen aan de grens en voorbeelden van de manier waarop deze aan bepaalde grenzen kunnen aangepakt worden;
  • een openbare raadpleging;
  • 4 workshops met deskundigen.

Raadpleeg de resultaten van de Evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking hier.