GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Général

Is de vertaling van het projectvoorstel verplicht voor microprojecten tussen Franse en Waalse projectpartners?

De procedures die werden vastgesteld door de partnerautoriteiten van het programma bepalen dat de fiches van de microprojecten in het Frans en het Nederlands ingediend moeten worden, en dat de informatie in gelijke hoeveelheid gegeven moet worden en van gelijke kwaliteit moet zijn, ongeacht het partnerschap. Het niet naleven van deze bepaling vormt een onoverkomelijk bezwaar en leidt automatisch tot de weigering van het microproject.

Kan de indiening van het microproject in de beheerapplicatie in meerdere keren gebeuren?

Ja. De beheerapplicatie biedt de mogelijkheid om te allen tijde in het “klad” te werken. Zolang de projectleider zijn microproject niet officieel heeft ingediend (zolang hij dus nog niet op het pictogram ‘mijn microproject indienen’ geklikt heeft), kan hij eraan werken en op elk gewenst moment de ingevoerde tekst wijzigen, of de diverse rubrieken corrigeren naar behoefte.

Het microproject moet echter vóór de door het Programma vastgestelde termijn definitief worden ingediend.

Waar kunnen we voorbeelden vinden van realisatiebewijzen?

Een niet-uitputtende lijst met voorbeelden van realisatiebewijzen is te vinden in de handleiding voor de projectpartners.

Als een deel van de realisatiebewijzen van het microproject niet voorgelegd wordt, welke gevolgen heeft dat voor de uitbetaling van de EFRO-financiering?

De realisatiebewijzen moeten voorgelegd worden zoals beschreven in de goedgekeurde fiche van het microproject, per actie en voor alle projectpartners die bij de actie betrokken zijn. Als dat niet gebeurt, worden de volledige kosten die met die actie verband houden, als niet subsidieerbaar beschouwd.

Na hoeveel tijd worden de subsidies uitbetaald?

De uitbetaling van de goedgekeurde Europese financiering verloopt in twee fases:

Kan een actie door andere partners medegefinancierd worden?

Nee. Het microproject wordt uitsluitend door het EFRO gefinancierd, namelijk voor 100%.

Welke kosten zijn subsidieerbaar voor de microprojecten? Komen de werkingskosten (verplaatsingen, personeel, kantoorbenodigdheden…) in aanmerking?

Aangezien gebruik wordt gemaakt van de methode van de vereenvoudigde kosten, geeft het budget dat bij de indiening van het microproject gepresenteerd moet worden, enkel een lijst met kosten op per projectpartner en per actie, zonder de aard van de uitgaven te detailleren.

Wordt overwogen om de impactzones van het programma uit te breiden?

Er wordt niet overwogen om de bestaande samenwerkingszone uit te breiden. Deze zone is dezelfde voor het hele programma en gedurende de hele programmaperiode. De verschillende gebieden waaruit ze bestaat zijn te vinden in de handleiding voor microprojecten.

Is het mogelijk een microproject op te zetten tussen enkel Wallonië en Vlaanderen?

Nee. Alle microprojecten moeten gedragen worden door een grensoverschrijdend partnerschap, dit wil zeggen door minstens één projectpartner aan elke kant van de landsgrens (of uitzonderlijk door een organisatie die al grensoverschrijdend is door haar statuten). Een microproject kan dus Frans-Waals zijn, Frans-Vlaams of tripartiet, maar niet Waals-Vlaams.

Moet de maatschappelijke zetel van de projectleider of van een projectpartner in de samenwerkingszone gevestigd zijn?

Niet noodzakelijk. Een projectpartner kan buiten de samenwerkingszone gevestigd zijn. Het microproject moet echter uitsluitend een impact hebben op de samenwerkingszone.