GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier – Généralités

Kunnen de bewijsstukken elektronisch bewaard worden of moet men de “papieren” documenten bijhouden?

Elke projectpartner moet alle bewijsstukken op papier bewaren tot 31 december 2030, de uiterste datum waarop een controle ter plaatse kan gebeuren.

Wat is het financiële gevolg indien de resultaten die oorspronkelijk werden vooropgesteld door de projectpartners, niet bereikt worden?

Indien het project niet de resultaten bereikt die zijn opgegeven in de goedgekeurde projectfiche, zal dit niet automatisch leiden tot de terugbetaling van de Europese steun voor zover dit door de projectpartners gerechtvaardigd kan worden. In deze zin gaan de projectpartners eerder een middelenverbintenis aan dan een resultaatsverbintenis.

Wat gebeurt er als een projectpartner in gebreke blijft? Wie moet er terugbetalen?

Elke projectpartner is verantwoordelijk voor de uitgaven die hij realiseert in het kader van het project en is dus aansprakelijk in geval van terugbetaling.

Kan een projectpartner onderaannemer zijn van een projectpartner bij een ander project wanneer de twee projecten een gemeenschappelijk thema hebben?

Ja, op voorwaarde dat de aanbestedingsvoorschriften nageleefd worden. Binnen hetzelfde project is een uitbesteding onder projectpartners niet subsidiabel.

Zijn er door INTERREG en/of door mijn medefinancierder voorschotten voorzien?

Er zijn geen EFRO-voorschotten voorzien. Andere (publieke) medefinancierders kunen dit wel gebben. Dit zal moeten nagegaan worden.
Voor de microprojecten wordt een voorschot van 50% van de gevraagde EFRO-subsidie automatisch aan de projectleider gestort nadat de EFRO-overeenkomst door alle partijen is ondertekend.