GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

FORET PRO BOS

Kerngegevens

Projectleider

CARAH
Rue Paul Pastur 11
7800 ATH
BELGIE

Contactpersoon

Anne Fourbisseur

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

30-09-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 522 287,74 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.foret-pro-bos.eu/

FORET PRO BOS

Project 1 - Bosbouw van korte omloop

axe3

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Het project FORET PRO BOS is gebaseerd op een aantal vaststellingen, met op de eerste plaats de stijgende bezorgdheid van de plaatselijke houtverwerkingssector over het gebrek aan herbebossing, dat zijn bevoorrading in gevaar brengt. Hierbij komen nog de zeer onnauwkeurige kwantificering van het in de regio maar ook buiten de bossen geproduceerde houtbestand, en het feit dat bosland steeds meer versnipperd is onder tal van kleine eigenaars, wat het beheer bemoeilijkt. Tot slot houdt de publieke opinie er weinig rekening met het feit dat het bos, teneinde zijn multifunctionele karakter te behouden, een productieve functie dient te handhaven die compatibel is met de ecologische en maatschappelijke uitdagingen (recreatie, erfgoed enz.). FORET PRO BOS wil de actoren op het grondgebied dynamiseren met doelgerichte acties om het houtbestand in korte ketens uit te breiden. De acties komen tegemoet aan de behoefte om het houtbestand in het grensgebied te kwantificeren, vernieuwen, groeperen en vergroten. In het bijzonder zullen houtproducenten in bossen en in landbouwomgevingen worden geïnformeerd en opgeleid door het project. De bedoeling is zoveel mogelijk producenten en professionelen uit de bosbouw te overtuigen om zich te verbinden tot het geïntegreerde beheer van hun percelen.

Rapporteringsdatum 07-04-2021

Forêt Pro Bos wordt uitgerold rond grote thema’s die nauw met elkaar verbonden zijn. De evaluatie van de houtbronnen voor een duurzaam beheer ervan is essentieel. De ontwikkeling van digitale cartografische tools d.m.v. teledectietechnologieën neemt een concrete vorm aan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende houtbronnen volgens hun intrinsieke eigenschappen: de bosopstanden, de populierenbossen en de bomen buiten het bos. Om de database aan te vullen en te verrijken met geharmoniseerde gegevens die zowel in het veld als via de lucht werden ingezameld, werd een participatief platform gemaakt om de actoren in het veld buiten Forêt Pro Bos de mogelijkheid te bieden om de cartografische tools aan te vullen en te verbeteren. Het model betreffende de bosopstanden biedt voortaan de mogelijkheid om de boomsoorten en de groepen met nauwe verwante boomsoorten te onderscheiden. Het wordt toegepast op heel het grensoverschrijdende gebied in tegenstelling tot de twee andere modellen die op kleinere gebieden worden aangewend door het feit dat ze specifiekere gegevens gebruiken die beperkt zijn in de ruimte. Het seminar voor de presentatie van deze resultaten dat oorspronkelijk fysiek was voorzien, werd uiteindelijk online georganiseerd om zoveel mogelijk mensen te raken met respect voor de gezondheidsmaatregelen i.v.m. COVID-19. Een kaart van de bosopstanden waarin soorten en soortengroepen worden ingedeeld, is het eindresultaat van deze onderzoeks- en ontwikkelingswerken. Om deze houtbronnen te behouden en herbebossing te stimuleren, de basis van duurzaam bosbeheer, zijn communicatie met eigenaars en steun voor de vernieuwing van de bosopstanden belangrijke hefbomen. Het informatieloket biedt gepersonaliseerde hulp aan de eigenaars. Het zorgde voor de begeleiding van 195 bebossingsprojecten en 63 agrobosbouwprojecten, goed voor een potentiële oppervlakte van bijna 684 hectare (waarvan 279 hectare aangeplant). Agrobosbouw wordt bovendien gepromoot dankzij de agrobosbouwroute, een route langs 20 verschillende boerderijen. Naast deze innovatieve actie is er een inventarisering van de agrobosbouwsites lopend. Een tweetalig webplatform en een video zijn trouwens volledig aan dit thema gewijd. Populairwetenschappelijke acties, informatiesessies en themadagen/avonden werden online of fysiek georganiseerd, met name over de thema’s van herbebossing met naaldbomen, toegangen en wegen, populieren, kostbare loofbomen en het evenwicht bos-jacht. Talrijke persartikels over de ecosysteemdiensten van het bos, de goede praktijken op het vlak van vernieuwing, de groeperingsmethoden, enz. hebben ons in staat gesteld om de verschillende lezerspublieken voor deze thema’s te sensibiliseren. Verschillende brochures over het bosbeheer of de uitwerking van een populierenproject werden gemaakt en zijn vrij beschikbaar op de website van het project. Andere documenten werden heruitgegeven, geüpdatet en zelfs gemaakt, zoals de pedagogische kit voor leraren en begeleiders en een gids voor de ruimtelijke ordening van de toegangen tot de bosopstanden. De beveiliging van de toegangen tot de bosopstanden is ook een grote uitdaging voor de duurzame mobilisatie van de bossen. Dit onderwerp, dat nog steeds weinig gedocumenteerd is, staat niettemin centraal voor alle professionele of meer recreatieve bosactiviteiten. De gids ter ondersteuning van besluitvorming is in de eerste plaats bedoeld voor beheerders en in de tweede plaats voor verkozenen en beleidsmakers. Dit document maakt het mogelijk om een gebied te analyseren aan de hand van een lijst met te bestuderen criteria: de grondbezetting, de bosopstanden, de wettelijke verplichtingen of de noden van de lokale spelers. Een reportage biedt de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in de context en de toepassing van de gids in het veld. De overheden, de verkozenen en de beleidsmakers evenals de studenten worden regelmatig geïnformeerd en gesensibiliseerd. Verschillende onderwerpen komen aan bod; afstemming van de boomsoorten op de grond, gebruik van teledectie en soms met praktische demonstraties. De beurzen en veldacties zijn ook zeer goede middelen om over deze thema’s te communiceren. Borden worden dus op aanvraag in de bossen geplaatst om de uitgevoerde boswerken de begeleiden en uit te leggen. Naast de algemene tekst bevatten de borden een vrije en aanpasbare ruimte die de eigenaars de kans biedt om details te geven over het perceel en de actie die er heeft plaatsgevonden. Vijf borden werden dus voorgesteld met betrekking tot de aanplant, de uitdunning, de kaalkap, het uitkapbos en het handvest van de wandelaar. Het is ook mogelijk om te wandelen langs de 4 didactische paden die in de Waalse, Vlaamse en Franse bossen zijn aangelegd en om te spelen met de speciaal door het project ontworpen app Forest Fun! Forêt Pro Bos werkt ook voor de eigenaars door hen opleidingscycli voor bosbeheer aan te bieden naar het model van de Franse opleidingen. De Forêtfor-opleiding kent een groot succes en zal na het project blijven. De tweede cyclus van Forêtfor werd echter zoals de meeste acties van de partners van Forêt Pro Bos een beetje verstoord door de maatregelen tegen het coronavirus. De partners hebben de formaten en presentaties van de opleidingen en van de resultaten moeten aanpassen en bijstellen. Getuigenissen werden verzameld om naast een video de opleidingscyclus maar ook de aanplanting van kloempen te promoten. De bosbouwcoaches hebben de aanplanting van 101 kloempen begeleid! De groepering van eigenaars is een interessante oplossing voor het vergemakkelijken van het beheer van deze private bosoppervlaktes die vaak bijzonder versnipperd zijn. Op de 3 gebieden worden in totaal 7 proefprojecten opgezet, een poster beschrijft elk van deze projecten: -Het boscomplex Nieuw Kasselrij is in de afwerkingsfase, 59 eigenaars sluiten aan en het betrokken gebied is een biodiversiteitshotspot voor talrijke vleermuizensoorten. Het boscomplex zal zich speciaal inzetten voor de bevordering van de natuurlijke habitats van deze soorten, -De vereniging van eigenaars van het Pays des Tiges et Chavées verenigt 6 eigenaars via de ondertekening van een door het Forêt Pro Bos-project opgesteld handvest, -De grondbeurs van Vresse-sur-Semois heeft de verkoop en de ruil van 58 percelen mogelijk gemaakt, -Het overlegd Plan Simple de Gestion van de Pas-de-Calais verenigt 7 eigendommen rond één duurzaam beheer document, -De bosbouwgroepering in het departement Aisne en de grondgroepering van de Ardennen moeten worden aangepast aan de complexe lokale contexten. -Het interdepartementale overlegd PSG verenigt 5 eigenaars en anderen zullen zich binnenkort bij hen aansluiten. Bovendien heeft de projectenportefeuille FeelWood waar de partners van het Forêt Pro Bos-project deel van uitmaken als winnaar van de door Interreg France-Wallonie-Vlaanderen georganiseerde wedstrijd “Mijn project in 180 seconden” gewerkt aan het ontwerp van een presentatievideo. Deze werd in februari 2020 ontvangen en is op verschillende plaatsen beschikbaar (YouTube, websites van de projectenportefeuille en van de projecten, sociale netwerken, enz.). Een reizende fototentoonstelling werd afgedrukt; 16 beelden brengen de multifunctionaliteit van het bos naar voren. Deze wordt op de volgende evenementen vertoond. De website (www.foret-pro-bos.eu) wordt uiteraard ook regelmatig bijgewerkt met aankondigingen van activiteiten van het project en de presentatie van de reeds behaalde resultaten en van de verschillende publicaties. Deze informatie wordt ook gepresenteerd en verspreid op de sociale netwerken waar Forêt Pro Bos actief blijft, met name LinkedIn, Twitter en Facebook.