GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GoToS3-PILOT

Kerngegevens

Projectleider

Agence Régionale de Développement et d’Innovation des Hauts-de-France
Boulevard Paul Painlevé 135
59000 Lille
FRANCE

Contactpersoon

Hélène Caille

Begindatum

01-07-2016

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 066 627,29 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.gotos3.eu/

GoToS3-PILOT

GoToS3-PILOT

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


GoToS3 ('Towards smart specialisation') is een portefeuille van 17 projecten. De essentie van deze portefeuille rond het thema van slimme specialisatie is dat de projecten worden uitgenodigd hun complementariteit en hun activiteiten te ontwikkelen om hun resultaten te optimaliseren en een veel groter impact op het grensoverschrijdende gebied te hebben. De portefeuille verenigt 95 verschillende structuren rond zes deelgebieden van slimme specialisatie die gemeenschappelijk zijn voor de grensstreek: nieuwe materialen en chemie, textiel, gezondheid en zorg, landbouw en voeding, de cultuur- en de creatieve sector, en mechatronica en machinebouw. De ondernemingen worden benaderd met collectieve workshops, individuele coaching, business clubs of evaluatiecomités. Het pilootproject wil het grensoverschrijdende ecosysteem van onderzoek en innovatie versterken door de interactie en synergie die uit de projecten van de portefeuille ontstaan en de economische ontwikkeling van kmo’s in de grensstreek te bevorderen.

Rapporteringsdatum 17-11-2020

Het GoToS3-project (“Laten we naar slimme specialisaties gaan”) wordt gecoördineerd door een koepelproject gedragen door Hauts-de-France Innovation Développement (“HDFID”, projectleider, Franse gebied), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM WVL, Vlaamse gebied) en SOWALFIN (Waalse gebied). Het is een geheel van 17 “deelprojecten” die gelinkt zijn aan een of meer S3-thema’s en gemeenschappelijk zijn voor de drie regio’s: gezondheid & zorg, landbouw & voeding, textiel, culturele en creatieve industrieën, nieuwe materialen & chemie en mechatronica & werktuigbouwkunde. GoToS3 moet tussen de partners van de deelprojecten samenwerkingsverbanden en interacties tot stand brengen, hun acties en resultaten valoriseren en de ondernemingen accultureren voor het begrip cross-sectorale innovatie. De bedoeling is om onderzoek, innovatie en concurrentievermogen van kmo’s in het grensgebied te ontwikkelen. Tijdens het startevent van 25/11/16, dat door een klein honderdtal partners werd bijgewoond, werden de deelprojecten aan het publiek voorgesteld. De communicatie over het project gebeurt via de website (www.gotos3.eu): de gepubliceerde artikels zijn een weergave van de activiteit van de projecten en de eerste resultaten ervan. Elk trimester wordt aan een 3000-tal ontvangers een nieuwsbrief gezonden. Ook het Twitter-account van het project @interreg_gotos3 is zeer actief en brengt uitgebreid verslag uit over de door het koepelproject en de deelprojecten georganiseerde evenementen. De brochure die in de zomer van 2018 werd gepubliceerd en in de zomer van 2019 werd geüpdatet, geeft het volledige dienstenaanbod van de verschillende deelprojecten weer ten behoeve van geïnteresseerde ondernemingen (http://www.gotos3.eu/application/files/6615/6880/9127/Plaquette-GotoS3_NL.pdf). We onderhouden de banden tussen de deelprojecten door elkaar regelmatig te ontmoeten en informatie uit te wisselen en dankzij een reportingtool. Verschillende projecten werken in meer of mindere mate samen: samen evenementen organiseren, deelnemen aan jury’s, wetenschappelijke vergaderingen en gezamenlijke experimenten. Het koepelproject beoogt ook de ontwikkeling van gezamenlijke methodologieën inzake gegevensoverdracht en toegang tot de markt. In dat verband werden de deelprojecten, en dan vooral degene die op onderzoek gericht zijn, gevraagd om hun technologische bouwstenen te identificeren en ze een plaats te geven op de maturiteitsschaal voor innovatie (Innovation Readiness Level – IRL), om de dialoog met de ondernemingen te bevorderen. Dit werk leverde hulpmiddelen op voor de activiteiten die in het kader van cross-sectorale innovatie (X-innovation) werden gerealiseerd. Zo werd in december 2017 in Kortrijk een grensoverschrijdend seminarie georganiseerd, gevolgd door 3 workshops die in de lente van 2018 onderzoekers, bedrijven en ontwerpers uit elke regio samenbrachten. In dezelfde geest hebben we met 2 deelprojecten (Bioharv en Tripod II) het Design x Plastics evenement in mei 2019 voorgesteld: twee ronde tafels die elk een aspect van design en kunststofverwerking combineren “Recyclage van plastic en ecodesignaanpak” en “Smart plastics en innovatie door design” en een bezoek aan het laboratorium “Materialen en procedés” van IMT Lille Douai. Ter gelegenheid van het tussentijdse evenement van het project, Cross-Innovation (https://youtu.be/lkPNTAfJa40), op 10/10/19 in Bergen, werden aan het publiek drie originele producten voorgesteld die afkomstig waren van een Design Fiction-aanpak (http://www.gotos3.eu/nl/nieuws/linnovation-transsectorielle-plongee-dans-la-design-fiction). Deze producten zijn de vrucht van de synergie tussen de expertise en de bekwaamheid van de partners en de technologieën van de deelprojecten. Deze geloofwaardige, maar volledig fictieve producten doen vragen rijzen bij drie hedendaagse uitdagingen: vervuiling afkomstig van de mobiliteit in de stadsrand indijken, het artsentekort in de stad verhelpen en de kosten voor medische verrichtingen drukken en tot slot de milieu-impact van voedselverpakking verminderen. Het voorbije semester konden we, ondanks de COVID-19-gezondheidscrisis genomen lockdownmaatregelen, onze acties in verband met de IRL-analyses voortzetten: de oorspronkelijke schaal werd een matrix waarmee de partners van de deelprojecten hun maturiteit in termen van ontwikkeling op het vlak van technologie/service en commerciële ontwikkeling kunnen evalueren. Verder dienden we onze kandidatuur in voor de Regiostars-wedstrijd, in de categorie Industriële transitie voor een slim Europa (www.regiostarsawards.eu.)