GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GoToS3-PILOT

Kerngegevens

Projectleider

Agence Régionale de Développement et d’Innovation des Hauts-de-France
Boulevard Paul Painlevé 135
59000 Lille
FRANCE

Contactpersoon

Hélène Caille

Begindatum

01-07-2016

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 066 627,29 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.gotos3.eu/

GoToS3-PILOT

GoToS3-PILOT

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


GoToS3 ('Towards smart specialisation') is een portefeuille van 17 projecten. De essentie van deze portefeuille rond het thema van slimme specialisatie is dat de projecten worden uitgenodigd hun complementariteit en hun activiteiten te ontwikkelen om hun resultaten te optimaliseren en een veel groter impact op het grensoverschrijdende gebied te hebben. De portefeuille verenigt 95 verschillende structuren rond zes deelgebieden van slimme specialisatie die gemeenschappelijk zijn voor de grensstreek: nieuwe materialen en chemie, textiel, gezondheid en zorg, landbouw en voeding, de cultuur- en de creatieve sector, en mechatronica en machinebouw. De ondernemingen worden benaderd met collectieve workshops, individuele coaching, business clubs of evaluatiecomités. Het pilootproject wil het grensoverschrijdende ecosysteem van onderzoek en innovatie versterken door de interactie en synergie die uit de projecten van de portefeuille ontstaan en de economische ontwikkeling van kmo’s in de grensstreek te bevorderen.

Rapporteringsdatum 07-05-2021

Tijdens het startevent van 25/11/16, dat door een klein honderdtal partners werd bijgewoond, werden de deelprojecten aan het publiek voorgesteld. De communicatie over het project gebeurt via de website (www.gotos3.eu): de gepubliceerde artikels zijn een weergave van de activiteit van de projecten en de eerste resultaten ervan. Elk trimester wordt aan een 1000-tal ontvangers een nieuwsbrief gezonden. Ook het Twitter-account van het project @interreg_gotos3 is zeer actief en brengt uitgebreid verslag uit over de door het koepelproject en de deelprojecten georganiseerde evenementen. De brochure die in de zomer van 2018 werd gepubliceerd en in de zomer van 2019 werd geüpdatet, geeft het volledige dienstenaanbod van de verschillende deelprojecten weer ten behoeve van geïnteresseerde ondernemingen (http://www.gotos3.eu/application/files/6615/6880/9127/Plaquette-GotoS3_NL.pdf). We onderhouden de banden tussen de deelprojecten door elkaar regelmatig te ontmoeten en informatie uit te wisselen en dankzij een reportingtool. Verschillende projecten werken in meer of mindere mate samen: samen evenementen organiseren, deelnemen aan jury’s, wetenschappelijke vergaderingen en gezamenlijke experimenten. Het koepelproject beoogt ook de ontwikkeling van gezamenlijke methodologieën inzake gegevensoverdracht en toegang tot de markt. In dat verband werden de deelprojecten, en dan vooral degene die op onderzoek gericht zijn, gevraagd om hun technologische bouwstenen te identificeren en ze een plaats te geven op de maturiteitsschaal voor innovatie (Innovation Readiness Level – IRL), om de dialoog met de ondernemingen te bevorderen. Deze schaal werd later een matrix om meer bepaald twee assen voor elk van de door de deelprojecten geïdentificeerde bouwstenen te kunnen beoordelen: product-/serviceontwikkeling (DRL) en marktaanpak (CRL). De bedoeling is om de partners van de deelprojecten te helpen om te bepalen welke remmen eventueel weggewerkt moeten worden om hun ontwikkelingen tot een goed einde te brengen, maar ook om na te gaan welke stappen gevolgd moeten worden om hun ontwikkelingen te doen evolueren naar valoriseerbare producten/diensten. Opdat ook niet-technologische projecten zich de IRL-matrix eigen kunnen maken en hem kunnen gebruiken, herformuleerden de partners van het koepelproject vorig semester de definities voor de verschillende niveaus van DRL en CRL. Dit werk rond IRL leverde hulpmiddelen op voor de activiteiten die in het kader van cross-sectorale innovatie (X-innovation) werden gerealiseerd. Zo werd in december 2017 in Kortrijk een grensoverschrijdend seminarie georganiseerd, gevolgd door 3 workshops die in de lente van 2018 onderzoekers, bedrijven en ontwerpers uit elke regio samenbrachten. In dezelfde geest hebben we met 2 deelprojecten (Bioharv en Tripod II) het Design x Plastics evenement in mei 2019 voorgesteld: twee ronde tafels die elk een aspect van design en kunststofverwerking combineren “Recyclage van plastic en ecodesignaanpak” en “Smart plastics en innovatie door design” en een bezoek aan het laboratorium “Materialen en procedés” van IMT Lille Douai. In 2020 h ebben we erover nagedacht welke thema’s ontwikkeld moeten worden om in het eerste semester van 2021 nieuwe workshops te organiseren. Ter gelegenheid van het tussentijdse evenement van het project, Cross-Innovation (https://youtu.be/lkPNTAfJa40), op 10/10/19 in Bergen, werden aan het publiek drie originele producten voorgesteld die afkomstig waren van een Design Fiction-aanpak (http://www.gotos3.eu/nl/nieuws/linnovation-transsectorielle-plongee-dans-la-design-fiction). Deze producten zijn de vrucht van de synergie tussen de expertise en de bekwaamheid van de partners en de technologieën van de deelprojecten. Deze geloofwaardige, maar volledig fictieve producten doen vragen rijzen bij drie hedendaagse uitdagingen: vervuiling afkomstig van de mobiliteit in de stadsrand indijken, het artsentekort in de stad verhelpen en de kosten voor medische verrichtingen drukken en tot slot de milieu-impact van voedselverpakking verminderen. De partners van het koepelproject bereiden nu reeds het slotevenement van de portefeuille voor, tijdens het eerste semester van 2021, ook al wordt het administratief gezien pas een jaar later afgesloten. Sommige deelprojecten zijn immers reeds afgelopen. Op 31/12/20 waren er nog slechts twaalf deelprojecten actief en vijf projecten lopen af op 31/03/21.