GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

InTiCosm

Kerngegevens

Projectleider

Université Reims Champagne Ardenne
Boulevard de la Paix
Villa Douce 9
51100 Reims
FRANCE

Contactpersoon

Sandrine Bouquillon

Begindatum

01-07-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 207 229,65 €

InTiCosm

Innovative Trends in Cosmetics

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's

Rapporteringsdatum 07-09-2021

Het InTiCosm-project is gericht op de grensoverschrijdende ontwikkeling van biogebaseerde ladingen en het gebruik daarvan op het gebied van de samenstelling van cosmetica. Deze biogebaseerde ladingen kunnen dendrimeren of polymeren zijn. Dendrimeren zijn synthetische objecten van de macromoleculaire chemie die een scala van toepassingen bieden op medisch gebied (vectorisering van actieve principes, therapie, medische beeldvorming) en op het gebied van de katalyse door het complexeren of stabiliseren van organische of organometaalcomplexen, nanodeeltjes of enzymen. Hun grootte ligt meestal tussen 1 en 100 nm en deze moleculen hebben dus atoom voor atoom een gecontroleerde structuur. Voor dit thema is Katia Bacha (URCA/ULIÈGE), een doctoraatsstudente die is aangeworven in het kader van een gezamenlijke scriptiebegeleiding tussen URCA en ULiège, begonnen aan het eerste jaar van haar proefschrift aan de universiteit van Reims, waar zij een reeks originele dendrimeren heeft gesynthetiseerd en gekarakteriseerd waarvan de fysisch-chemische eigenschappen vervolgens in Gembloux zullen worden bestudeerd met het oog op cosmetische toepassingen. De werkzaamheden zijn begonnen met een bibliografische studie over dendrimeren van biologische oorsprong, over cosmetica en over deze twee transversale thema's; deze studie heeft het werkelijk mogelijk gemaakt het vernieuwende belang van dendrimeren in groene cosmetica aan te tonen. Tegelijkertijd maakte de doctorandus zich vertrouwd met de verschillende analyse- en synthesetechnieken en volgde zij diverse cursussen aan de ABIES-doctoraatsschool. Katia Bacha (URCA/ULIÈGE) bereidde 4 families van dendrimeren en bestudeerde samen met Anthony Robert (URCA) de inkapseling van 3 verbindingen van cosmetisch belang (DHA, vitamine C en cafeïne). De inkapseling van DHA werkt niet omdat DHA (zelfbruinend) niet stabiel is in water. Cafeïne en vitamine C zijn echter goed ingekapseld in specifieke families van dendrimeren. De resultaten van de inkapseling moeten nog worden verfijnd naar gelang van de gebruikte dendrimeren en ook via de NMR-techniek. Wat de fysisch-chemische studies van de dendrimeren en van de dendrimeren die de cosmetische bestanddelen bevatten betreft, heeft Katia Bacha van september tot december 2020 in Gembloux verbleven en de eerste fysisch-chemische studies van de dendrimeren en van de dendrimeren die de cosmetische bestanddelen bevatten, kunnen uitvoeren. Verdere studies zijn op komst. Katia is toen begonnen met het schrijven van twee overzichten, één over inkapseling in verschillende soorten dendrimeren, het andere over inkapselingstechnieken voor DHA, vitamine C en cafeïne. Jean Pierre Mbakidi is aangeworven als post-doc sinds september 2020. Hij ontwikkelt dendrimeren en is begonnen met het bestuderen van de inkapseling van verbindingen van biologisch belang. In het kader van het InTiCosm-project werd op 02/09/2019 een cotutelle thesis opgezet tussen het team van professor Richard Hoogenboom van de Universiteit Gent en het team van professor Véronique Rataj van de Universiteit van Rijsel, getiteld "Physico-chemical and applicative properties of poly(2-oxazolines): pseudo-polypeptides as alternatives to PEGs". De doctoraatsstudent, Valentin Bardoula, begon zijn eerste jaar aan de Universiteit Gent waar hij een reeks originele polymeren, gebaseerd op poly(2-oxazolines), heeft gesynthetiseerd en gekarakteriseerd. Een uitputtende bibliografische studie heeft het mogelijk gemaakt de stand van de techniek op te maken van deze verbindingen, waarvan sommige reeds in de literatuur zijn beschreven. Een eerste reeks van 24 amfifiele copoly(2-oxazoline)s is reeds verkregen en gekarakteriseerd. De verbindingen bevatten dezelfde monomeereenheden maar in verschillende verhoudingen, zodat het mogelijk is hun hydrofiel/lipofiel evenwicht en bijgevolg hun gedrag in water of in water/oliesystemen te moduleren. Een eerste reeks amfifiele copolymeren werd aldus bereid met een systematische variatie van de samenstelling (hydrofiel-hydrofoob evenwicht) en van de ketenlengte (polymerisatiegraad, DP) of van de verdeling van de monomeren (blok, gradiënt of statistisch). Amfifiele copolymeren op basis van 2-methyl-2-oxazoline als hydrofiel monomeer en 2-phenyl-2-oxazoline als hydrofoob monomeer werden eveneens gesynthetiseerd en gekarakteriseerd met verschillende klassieke technieken (SEC, GC, NMR). In een tweede fase werd het vermogen van deze verschillende amfifiele copolymeren om emulsies te stabiliseren, geëvalueerd aan de universiteit van Lille (studie in uitvoering). Zo kwamen twee verschillende gedragingen aan het licht: in water oplosbare copolymeren die klassieke emulsies stabiliseren en copolymeren die zowel in water als in olie onoplosbaar zijn en Pickering-emulsies stabiliseren. De invloed van het copolymeer wat betreft samenstelling, monomeerverdeling of polymerisatiegraad (d.w.z. ketenlengte) op de formulering van stabiele emulsies wordt bestudeerd, evenals de aard van de olie (b.v. isopropylmyristaat, paraffineolie) of de verhouding water/olie. Fasendiagrammen werden opgesteld om de voorwaarden te bepalen waaronder stabiele emulsies kunnen worden verkregen. Uit de verkregen resultaten blijkt een zeer goed emulgerend vermogen van de copolymeren en studies van de emulsiestabiliteit en reologie zijn aan de gang, met als doel biocompatibele emulsies te verkrijgen op basis van poly(2-oxazolines) voor cosmetische toepassingen. De volgende stap zal zijn actieve ingrediënten in deze emulsies in te kapselen en de afgifte ervan te bestuderen. Er zijn 3 websites opgezet door het InTiCosm project, een Franse website (https://www.univ-reims.fr/minisite_183/), een Vlaamse website (https://www.univ-reims.fr/minisite_185/) en een Engelse website (https://www.univ-reims.fr/minisite_184/). Een communicatiebrochure over InTiCosm werd gemaakt door Katia Bacha (64 uur werk voor de geassocieerde partner Accustica) en wordt momenteel opgenomen in een reizende tentoonstelling (middelbare school, algemeen publiek) over biogebaseerde producten. Professor Sandrine Bouquillon heeft op France Bleu een radio-interview gegeven om het project en het Interreg-programma voor te stellen. Een interview met Katia Bacha (URCA) is gepubliceerd op de website van de Universiteit van Luik (https://www.gembloux.ULiège.be/cms/c_6308960/fr/katia-bacha-des-recherches-en-cosmetique-pour-intico sm) en op de website van het project (https://www.univ-reims.fr/minisite_183/agenda/agenda,24257,39862.html). Sandrine Bouquillon heeft het IntiCosm-project voorgesteld aan de cluster Concurrentievermogen, Cosmetic Valley, die vervolgens heeft besloten het project een label te geven. De Universiteit van Reims heeft een "Save the date" gecreëerd om de startbijeenkomst van 18 januari 2021 bekend te maken.