GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

InTiCosm

Kerngegevens

Projectleider

Université Reims Champagne Ardenne
Boulevard de la Paix
Villa Douce 9
51100 Reims
FRANCE

Contactpersoon

Sandrine Bouquillon

Begindatum

01-07-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 207 229,64 €

InTiCosm

Innovative Trends in Cosmetics

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's

Rapporteringsdatum 01-04-2021

Het doel van het InTiCosm project is de grensoverschrijdende ontwikkeling van bio-gebaseerde producten en het gebruik ervan op het gebied van cosmeticaformulering te ontwikkelen. Deze bio-gebaseerde cargo’s kunnen dendrimeren of polymeren zijn. Dendrimeren zijn macromoleculaire chemische verbindingen die een waaier van toepassingen bieden, zowel op medisch gebied (vectorisatie van actieve bestanddelen, therapie, medische beeldvorming) als op het gebied van katalyse door organische complexen, organometalen, nanopartikels of enzymen samen te stellen of te stabiliseren. Hun grootte bedraagt meestal tussen 1 en 100 nm en deze moleculen hebben dus een atoom per atoom gecontroleerde structuur. Voor dit onderwerp is een doctoraatsstudente, aangeworven in het kader van een proefschrift in co-supervisie tussen de URCA en ULiège, Katia Bacha (URCA/ULIEGE), aldus haar eerste thesisjaar aan de Universiteit van Reims begonnen, waar ze een reeks organische dendrimeren synthetiseert en kenmerkt waarvan de fysisch-chemische eigenschappen vervolgens in Gembloux bestudeerd zullen worden met het oog op cosmetische toepassingen. Het werk is begonnen met een bibliografische studie over bio-gebaseerde dendrimeren, cosmetica en deze twee gekruiste thema's; deze studie heeft het echt mogelijk gemaakt om het vernieuwend belang van dendrimeren in groene cosmetica aan te tonen. Tezelfdertijd heeft de doctoraatsstudente zich vertrouwd gemaakt met de verschillende analyse- en synthesetechnieken en heeft ze opleidingen gevolgd in de doctoraatschool ABIES. Katia Bacha (URCA/ULIEGE) heeft 4 groepen dendrimeren opgesteld en heeft samen met Anthony Robert (URCA), de capsulering van 3 stoffen van belang voor cosmetica (DHA, Vitamine C en cafeïne) bestudeerd. De periode van de lockdown viel jammer genoeg samen met de periode waarin Katia Bacha naar Gembloux moest gaan voor haar studies fysische chemie over dendrimeren en dendrimeren die cosmeticastoffen bevatten. Katia is dan begonnen met het schrijven van twee overzichten, het ene over capsulering in diverse soorten dendrimeren, het andere over capsuleringtechnieken van DHA, Vitamine C en cafeïne. In het begin van het semester is Katia Bacha (URCA/ULIEGE) ook 64u ingesprongen bij Accustica en ze heeft een communicatiekartel gemaakt over InTiCosm, een kartel dat momenteel opgenomen wordt in een roadshow (lycea, groot publiek) over de bio-gebaseerde producten. Het project is gestart met de realisatie van het proefschrift in co-supervisie tussen het team van Professor Richard Hoogenboom van de Universiteit van Gent en het team van Professor Véronique Rataj van de Universiteit van Rijsel. De aangeworven doctoraatsstudent, Valentin Bardoula (UGent/ULille), is aldus zijn eerste thesisjaar begonnen aan de Universiteit van Gent waar hij een reeks originele polymeren synthetiseert waarvan de functionele en toepasbare eigenschappen in Rijsel worden bestudeerd met het oog op cosmeticatoepassingen. Aldus werd een eerste bibliografische studie over de eigenschappen en gebruiken van poly(2-oxazoline) en actieve cosmetische stoffen van belang werd gerealiseerd. Tezelfdertijd heeft de doctoraatsstudent zich vertrouwd gemaakt met verschillende technieken en heeft hij verschillende opleidingen gevolgd inzake synthese van polymeren en karakteriseringen zoals RMN, het gebruik van dashboards, microgolfreactoren, chromatografietechnieken (GC, SE) enz. Verschillende amfifiele copoly(2-oxazoline)s werden reeds gesynthetiseerd om hun gedrag in oplossing te beoordelen naargelang van hun hydrofiele-lipofiele balans met het doel het potentiële gebruik ervan als vectoren van actieve stoffen en stabilisatoren van emulsies te beoordelen. Deze amfifiele copoly(2-oxazoline)s bevatten enerzijds een hydrofiel gedeelte bestaande uit 2-oxazolines gesubstitueerd op positie 2 met een korte alifatische keten en anderzijds een hydrofoob gedeelte bestaande uit een 2-oxazoline met een lange koolwaterstofketen of die een aromatische verbinding bevat. Er werd een eerste geheel van amfifiele copolymeren opgesteld met een systematische variatie van de samenstelling (hydrofiel-hydrofoob evenwicht), de ketenlengte (polymerisatiegraad, PG) of de monomeerverdeling (blok, gradiënt of statistisch). Deze polymeren zullen later gebruikt worden om de impact te bestuderen van deze verschillende factoren op fysisch-chemische parameters en op hun eindeigenschappen in verschillende cosmeticaformuleringen. De studie van versterking van de procedés betreffende cargo’s op basis van 2-alkyl-2-oxazoline werd opgestart in de loop van dit semester. Er werd een bibliografische studie over dit soort chemie verricht om de beperkingen van deze syntheses te bepalen. Er gebeurden voorafgaande batchtests betreffende de synthese van monomeren. Er werd een eerste synthesesysteem ingevoerd met een reactor versterkt met platen en verschillende randapparatuur waaronder een systeem van snelle afkoeling en een drukregelaar. Er werden 3 websites opgezet door het InTiCosm-project, een Franse website (https://www.univ-reims.fr/minisite_183/), een Vlaamse website (https://www.univ-reims.fr/minisite_184/) en een Engelse website (https://www.univ-reims.fr/minisite_185/). Professor Sandrine Bouquillon (URCA) heeft op France Bleu een radio-interview gegeven, waarin zij het project en het Interreg-programma heeft gepresenteerd.