Overslaan en naar de inhoud gaan

Levenscyclus

Deelnemen aan een Interreg-project betekent in de eerste plaats dat men zich bewust is van het belang van de grensoverschrijdende en Europese dimensie van de aanpak binnen het project, en dat men besluit een actor te worden van het Europese integratieproces.  

De levenscyclus van een project en projectenportefeuille bestaat uit de volgende belangrijke fasen:

Mededeling van de projectoproep

De mededeling van de oproep is het officiële startpunt van de levenscyclus van het project.

Raadpleeg de kalender van de projectoproepen

Uitwerking en ontwerp van het project

Een project moet vanaf het begin opgezet worden volgens drie basisprincipes: 

  • Bepaling van een grensoverschrijdend probleem / behoefte / opportuniteit.
  • Bepaling van een grensoverschrijdend partnerschap.
  • Het project moet deel uitmaken van het samenwerkingsprogramma 

Vervolgens moet gezamenlijk de inhoud van het project, de doelstellingen, de acties en de verwachte resultaten vastgesteld worden.

 

Formalisering en indiening van het project

Fase 1 (vroeger projectconcept)

U dient een vereenvoudigde versie van uw project in waarmee u onmiddellijk een overzicht geeft van de doelstellingen en de middelen om deze doelstellingen te bereiken. 

Dit document ondergaat vervolgens een ontvankelijkheidsanalyse en een evaluatie op basis van beoordelingscriteria. 

 

Fase 2

De goedkeuring door de stuurgroep tijdens fase 1 maakt de indiening van een project of een projectenportefeuille mogelijk. 

De indiening van een project of een projectenportefeuille wordt gevolgd door een ontvankelijkheidsanalyse en een evaluatie op basis van de beoordelingscriteria. 

 

Beslissing

De stuurgroep selecteert de projecten en projectportefeuilles. Ze geeft een positief of negatief advies of vraagt om een herwerking.

Zodra het project goedgekeurd is, wordt een EFRO-overeenkomst ondertekend waarin de administratieve en financiële verplichtingen tussen de partijen vastgelegd worden.

 

Uitvoering

Administratieve opvolging

Om de projectpartners te helpen bij de uitvoering van het project, wordt een begeleidingscomité ingesteld. Dit comité besteedt bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de grensoverschrijdende meerwaarde, de grensoverschrijdende uitvoering van uw acties alsook de evolutie van het project en de bijhorende indicatoren.

 

Financiële opvolging

Om de zes maanden dienen de projectpartners de uitgaven in die ze voor het project gemaakt hebben. De uitgaven worden onderzocht en gevalideerd voordat ze aan de projectpartners volgens het vastgelegde EFRO-percentage terugbetaald worden.

 

Communicatie

De projectpartners moeten bepaalde regels inzake communicatie en publiciteit naleven. Het doel is te zorgen voor :

  • transparantie t.o.v. de begunstigden van de Europese middelen;
  • voorlichting van het grote publiek over de betrokkenheid van de Europese Unie bij de projecten

 

Afsluiting

De projectpartners leggen op het afsluitende begeleidingscomité de volgende documenten ter goedkeuring voor :

  • een eindverslag over de activiteiten, met daarin de acties die gedurende de gehele projectperiode ondernomen zijn, een balans, conclusies, indicatoren en aanbevelingen;
  • een saldodossier, met alle EFRO-uitgaven en -betalingen.