GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

LINBATYS

Kerngegevens

Projectleider

Ville de Comines-Warneton / Stad Komen-Waasten
Place Sainte-Anne 21
7780 COMINES-WARNETON
BELGIE

Contactpersoon

Emmanuel DUBUC

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 219 232,90 €

Website:

https://www.linbatys.eu/

LINBATYS

Het bestrijden van de overstromingen in het grensoverschrijdende Leiebekken

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico's en van de noodsituaties

Domein van bijstandsverlening

Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s, bv. erosie, branden, overstromingen, stormen en droogte, met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestri


De grensstreek is bijzonder gevoelig voor overstromingen wegens haar geologische kenmerken, in combinatie met andere factoren, zoals de klimaatverandering, de evolutie van de landbouwpraktijken en de toenemende verstedelijking. De regio’s verenigen zich om dit steeds frequentere probleem aan te pakken en de bevolking en de goederen in de zone van het grensoverschrijdende Leiebekken te beschermen. LINBATYS is een gecoördineerd, grensoverschrijdend actieplan, bedoeld om het oppervlaktewater van de kleine zijrivieren van het Leiebekken beter te beheren. Het project stelt een reeks hydraulische maatregelen met een ecologische meerwaarde voor (maatregelen die de ontwikkeling van de biodiversiteit en het behoud van de grondwaterlagen bevorderen). De werken zorgen voor een tijdelijke opslag van het regenwater, de toename van de opslagcapaciteit van de waterlopen in de Leievlakte en de bestaande bekkens, de afremming van de afvloeiing, de bestrijding van erosieproblemen en modderstromen, en een betere afwatering. Het water stopt niet aan de grens en de manier waarop een deelgebied zijn waterlopen beheert is onvermijdelijk van invloed op het aanpalende deelgebied. Een grensoverschrijdende aanpak is dan ook onontbeerlijk om de hydraulische capaciteit in het Leiebekken in overleg aan te passen en de situatie in de 3 deelgebieden van de projectzone te verbeteren. De plaatselijke bewoners en actoren worden bewustgemaakt van de gevaren die de overstromingen met zich brengen.

Rapporteringsdatum 05-10-2021

Het project LINBATYS ging van start op 01.10.2016. De verlenging voor de uitvoering van het project werd goedgekeurd tot 31.12.2022. Eén van de eerste taken van de projectpartners bestond uit de opmaak van een gedetailleerde planning voor de uitvoering van de acties (retroplanning). Begeleidingscomités en activiteitenrapporten worden gemeenschappelijk voorbereid en verbeterd door projectpartners en werden als volgt georganiseerd : - 05.02.2018 : Start begeleidingscomité in Komen-Waasten ; - 28.06.2018 : Begeleidingscomité voor de 3 eerste semesters, tenzij de periode van 01.10.2016 tot 31.03.2018, in Komen-Waasten ; - 03.12.2018 : Begeleidingscomité voor het 4de semester (periode van 01.04.2018 tot 30.09.2018)in de kantoren van USAN ; - 17.06.2019 : Begeleidingscomité voor het 5de semester (periode van 01.10.2018 tot 31.03.2019)in Brugge (PWV) ; - 12.12.2019 : Begeleidingscomité voor het 6de semester (periode van 01.04.2019 tot 30.09.2019)in Komen-Waasten. 22.06.2020 : Het Begeleidingscomité voor het 7de semester (periode van 01.10.2019 tot 31.03.2020) werd geannuleerd omwille van Covid-19. Het activiteitenrapport voor het 7de semester werd verbeterd en goedgekeurd door het TT via een administratieve procedure. Verschillende communicatieacties vermeld in de projectfiche werden uitgevoerd, nl. : de opstart van de werkgroep "Communicatie", de organisatie van een werfbezoek aan een baggerwerf van USAN in Ennetières-en-Weppes langs de Grande Becque, de publicatie van artikels over het project door alle partners samen, de uitwerking van een A3-affiche en een A5-flyer (200 exemplaren) over het project. Gezien de Covid-19-maatregelen en de vakantieperiodes vond er in de loop van het 7de semester (periode van 01.10.2019 tot 31.03.2020)geen enkele vergadering plaats. De communicatieacties waren in standby. Het startevenement van het project, gecoördineerd door de Stad Komen-Waasten, vond plaats op 18/04/2018. Hierbij waren er 72 deelnemers aanwezig uit de 3 deelgebieden (gekozenen, technici, pers, ...). De acties en resultaten van het project werden voorgesteld. Dit evenement kwam ook in de media aan bod: artikels in kranten, televisiereportage (regionale televisie), radioreportage. De Stad Komen-Waasten heeft ook de samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke markt over de opstelling van de website Linbatys voorbereid. De grensoverschrijdende werkgroep « Overleg / coördinatie van de werkzaamheden » werd opgericht en kwam op 28/06/2018 samen om de stand van zaken te bespreken van de werkzaamheden van elke partner. Op 19/03/2019 vond er een tweede vergadering van de werkgroep plaats waarbij de projectpartners verschillende zaken met elkaar bespraken (gebruikte technieken bij de werkzaamheden, procedures, timing van de werkzaamheden...). Ondertekening van de overeenkomst tussen de 3 partners, afronding van de overheidsopdracht over de opstelling van de website van Linbatys en aanstelling van de dienstverlener Café GrafieK. In maart 2019 stelde Café GrafieK het plan voor de website van Linbatys voor. De website van LINBATYS - https://www.linbatys.eu - ging online op 06.06.2019. In Steenvoorde, Morbecque en Terdeghem vond er een studiedag plaats met de partners van de 3 Interreg V-projecten (Ecosystem, Lyse en Linbatys). Hier namen 32 mensen aan deel. Tijdens deze studiedag konden de deelnemers een bezoekje brengen aan de ecologische ingrepen en konden ze ervaringen uitwisselen over het grensoverschrijdende regenwaterbeheer. Afronding van de overheidsopdracht voor diensten i.v.m. de "vertaling" en aankoop van IT-materiaal door de Stad Komen-Waasten (1PC, 1 printer en 1 server) bij de leverancier Copie Conforme. USAN voerde verschillende fases uit bij de verwijdering van de sedimenten in een aantal waterlopen en grachten die uitmonden in de Leie en de Deûle om te zorgen voor extra hydraulische capaciteit en om het overstromingsrisico te bestrijden. Deze werkzaamheden zullen telkens plaatsvinden vanaf september/oktober tot eind januari om de broedperiode te respecteren van de verschillende dieren die in en rond de behandelde waterlopen wonen. USAN verkreeg op 26/12/2017 de toelating om de ecologische ingrepen langs de oevers van de Becque de la Viscourt uit te voeren. USAN verwijderde sedimenten in een 8-tal waterlopen in de loop van het laatste trimester van 2018. Tegelijkertijd met de ingrepen langs de Becque du Mont noir in Sint-Jans-Cappel en de slibverwijderingswerkzaamheden langs de Courant du Vert Bois in Merville en langs de Loridan in Sailly-sur-la-Lys heeft USAN verschillende overlegmomenten met de landbouwers over de slibverwijderingswerkzaamheden van het 6de semester georganiseerd. Verder ging men ook in overleg met het Conservatoire National de Bailleul om een beschermingsprotocol te bepalen voor de beschermde fauna en flora. Zo werd er een oplijsting gemaakt van de beschermde fauna en flora, werden de struiken en bomen onderhouden, en werden er topografische opmetingen uitgevoerd. Bij elke slibverwijdering zorgt USAN voor een overlegvergadering met de landbouwers en voor de organisatie van de werf om de werkzaamheden toe te lichten aan de betrokken buurtbewoners, om de methode te bepalen voor het beheer van de sedimenten aangepast aan de zone in kwestie, om de algemene organisatie van de werf op te nemen en om de periode van de werkzaamheden goed te keuren. Bij de Courant du Vert Bois werd er 693m3 sedimenten verwijderd over 1020 meter en bij de Courant Loridan werd er 623m3 sedimenten verwijderd over 1190 meter. Het bedrijf SARL DAMBRICOURT werd geselecteerd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden in januari 2020, de werkzaamheden werd uitgevoerd overeenkomstig de Prefectorale besluiten. USAN kocht een debietmeter aan om technische gegevens in te winnen over de waterlopen zodat men beter kan inspelen op periodes met hoge waterstanden. De PWV analyseerde de sedimenten van de Geluwebeek in Menen als voorbereiding op de uitbreidingswerkzaamheden van het bufferbekken. Hiervoor worden er momenteel plannen, meetstaten en omgevingsvergunningsprocedures opgesteld en er werd een overeenkomst afgesloten voor de aankoop van de nodige percelen. Wat de uitbreidingswerkzaamheden van het bufferbekken in Wulvergem betreft, werd het terrein voorbereid voor de toekomstige werkzaamheden. De studies van het terrein waar de sedimenten gestort worden, gingen verder. Het hout in het GOG van Wulvergem werd verwijderd en de zone kon opgemeten worden. De plannen, meetstaten en omgevingsvergunningsprocedure zijn lopende. Voor de ingrepen langs de Hoge Plankenbeek is er een voorafgaande studie nodig om te bepalen welke technieken best gebruikt kunnen worden op basis van de toestand van de bodem en de oevers. Op 06.06.2019 gingen de projectpartners van de PWV en Komen-Waasten ter plaatse (technische overlegvergadering) voor de versterking van de oevers bij deze beek. Er werd vastgesteld dat er bomen verwijderd moesten worden en dat de aanpalende eigenaars geïdentificeerd moeten worden voor deze ontbossing. De installatie van een debietbegrenzer kan daarna volgen. De aankoop van een perceel grenzend aan het bestaande GOG bij de Reutelbeek in Menen zal zorgen voor een uitbreiding van het GOG. Momenteel wordt het 1ste voorontwerp voor de herinrichting uitgewerkt. Op 22.01.2018 kende de Gemeenteraad van Komen-Waasten het beheer van de werkzaamheden in de strijd tegen de overstromingen in het kader van het dossier LINBATYS toe aan de intercommunale Ipalle, en keurde op 04.11.2019 de voorontwerpen en de meetstaten goed voor de werkzaamheden van Linbatys, opgesteld door het studiebureau S.A. Bureau Cnockaert. Tijdens de zitting van 30.01.2020 keurde het Schepencollege de aanstelling goed van een landmeter-expert voor de onderhandeling van de aankoop of het gebruik van de terreinen nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, en stelde men Notaris Thévelin aan voor de notariële aktes. Voor Komen-Waasten werden de volgende administratieve beslissingen genomen: - 22.01.2018 : beslissing van de Gemeenteraad om het beheer van de werkzaamheden in de strijd tegen de overstromingen in het kader van het Interreg V-dossier LINBATYS toe te kennen aan de intercommunale Ipalle; - 04.11.2019: goedkeuring van de voorontwerpen en de meetstaten voor de werkzaamheden van Linbatys, opgesteld door het studiebureau S.A. Bureau Cnockaert. Opdracht naar de intercommunale Ipalle toe voor de werkzaamheden voor Linbatys.