GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

LYSE

Kerngegevens

Projectleider

USAN
rue du bas
CS70007 Radinghem en Weppes 5
59481 HAUBOURDIN CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Stéphane PARMENTIER

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
4 760 615,08 €

Website:

https://www.interreg-lyse.eu/

LYSE

Geïntegreerd beheer van de oppervlaktewateren in de Leie- en IJzerbekkens

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico's en van de noodsituaties

Domein van bijstandsverlening

Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s, bv. erosie, branden, overstromingen, stormen en droogte, met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestri


Door de klimaatverandering, wijzigingen in de bodembestemming en verstedelijking in de grensstroomgebieden van de Leie en de IJzer zijn de gemeenten steeds kwetsbaarder voor overstromingsrisico’s. Het project LYSE stelt een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico voor met grensoverschrijdende acties zoals de verbetering van het bewustzijn van overstromingsrisico’s, de aanleg van retentiebekkens en de bouw van milieuvriendelijke waterbouwkundige voorzieningen. De grensoverschrijdende aanpak is in geval van overstromingen essentieel, want rivieren lopen door meerdere landen zonder zich om administratieve grenzen te bekommeren. Oplossingen om overstroming tegen te gaan moeten op grensoverschrijdend niveau worden gecoördineerd om de efficiëntie te verhogen en te vermijden dat problemen stroomafwaarts worden opgeschoven.

Rapporteringsdatum 18-02-2021

Na de organisatie van de startmanifestatie van het project op 7 maart 2017 in de feestzaal van Sercus, werden alle werkgroepen van het project opgestart en werd de website van het projet ontwikkeld. Sinds de start van het project waren de activiteiten van het project LYSE vooral gericht op het maken van vorderingen met de volgende zaken: -het beheer van de lopende werken, en begin van het werk -onderhandelingen rond de grondverwervingen, -uitvoeren van zachte waterbouwkundige voorzieningen en overleg met de landbouwers, -sensibiliseringsacties rond het in aanmerking nemen van overstromingsrisico's in de stedenbouwkunde. De eerste structurerende waterbouwkundige werken werden door de VMM voltooid. De by-pass Heulebeek werd in mei 2019 voltooid. De website van het project werd eind 2017 online geplaatst en is te vinden op het volgende adres: https://www.interreg-lyse.eu/. Hij informeert over de actualiteiten van het project LYSE en stelt een gezamenlijk waarnemingscentrum voor overstromingen ter beschikking. Het waarnemingscentrum voor overstromingen is een instrument dat iedereen in staat stelt om waarnemingen van overstromingen te publiceren (foto's, video's, persknipsels, enz.), met als doel het risicobewustzijn te vergroten en de bestaande hydraulische simulaties te verbeteren door een betere kennis van het gebied. Elke publicatie wordt door het partnerschap gemodereerd, zodat alleen publicaties die voor het project nuttig zijn online worden geplaatst. Een deel van de inhoud van deze website (waaronder het waarnemingscentrum voor overstromingen) kan worden gedeeld op de sociale netwerken. Het partnerschap dat in het kader van het project LYSE tot stand is gekomen, is ook meerdere keren bijeengekomen, en heeft regelmatig van gedachten gewisseld in partnerschap met de actoren van de "PAPI de la Lys', om de mogelijke inhoud te bespreken van de serious game die door het project ontwikkeld zal worden. Na een bezoek aan de ZEC's van de Borre en aan de voorzieningen die door de Provincie Henegouwen gerealiseerd worden in het kader van het project LYSE, en in dit gebied ontwikkeld worden ter bestrijding van de afvloeiing in stedelijke gebieden met de "Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives' (ADOPTA), hebben de partners van dit project in oktober 2018 het gebied van de Provincie West-Vlaanderen (PWVL)) bezocht en in september 2019 het gebied van de USAN, om er de lopende werken te bekijken in het kader van gezamenlijke werkbezoeken met de projecten LINBATYS en ECOSYSTEM.