GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

LYSE

Kerngegevens

Projectleider

USAN
rue du bas
CS70007 Radinghem en Weppes 5
59481 HAUBOURDIN CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Stéphane PARMENTIER

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
4 760 615,08 €

Website:

https://www.interreg-lyse.eu/

LYSE

Geïntegreerd beheer van de oppervlaktewateren in de Leie- en IJzerbekkens

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico's en van de noodsituaties

Domein van bijstandsverlening

Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s, bv. erosie, branden, overstromingen, stormen en droogte, met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestri


Door de klimaatverandering, wijzigingen in de bodembestemming en verstedelijking in de grensstroomgebieden van de Leie en de IJzer zijn de gemeenten steeds kwetsbaarder voor overstromingsrisico’s. Het project LYSE stelt een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico voor met grensoverschrijdende acties zoals de verbetering van het bewustzijn van overstromingsrisico’s, de aanleg van retentiebekkens en de bouw van milieuvriendelijke waterbouwkundige voorzieningen. De grensoverschrijdende aanpak is in geval van overstromingen essentieel, want rivieren lopen door meerdere landen zonder zich om administratieve grenzen te bekommeren. Oplossingen om overstroming tegen te gaan moeten op grensoverschrijdend niveau worden gecoördineerd om de efficiëntie te verhogen en te vermijden dat problemen stroomafwaarts worden opgeschoven.

Rapporteringsdatum 29-10-2021

Na de organisatie van de startmanifestatie van het project op 7 maart 2017 in de feestzaal van Sercus, werden alle werkgroepen van het project opgestart en werd de website van het projet ontwikkeld. Bij de start van het project waren de activiteiten van het project LYSE vooral gericht op het maken van vorderingen met de volgende zaken: --werkorderstudies en planning en uitvoering van de werkzaamheden, -onderhandelingen rond de grondverwervingen, -uitvoeren van zachte waterbouwkundige voorzieningen en overleg met de landbouwers, -sensibiliseringsacties rond overstromingsrisico's in de stedenbouwkunde. Tussen 2019 en 2021 heeft de USAN zachte waterbouwkundige voorzieningen gerealiseerd (4,3 km hagen en rijswerk), met name in de gemeenten Noordpeene, Broxweelle, Sercus en Saint-Jans-Cappel, en INAGRO heeft in september 2019 2 gemengde voorzieningen voor irrigatie/retentie voltooid. Er werden structurerende waterbouwkundige werken opgestart door de VMM,de PWVL en de USAN. De by-pass Heulebeek (VMM) werd in mei 2019 voltooid. De ZIC (zone waar overstromingen werden geconstateerd) of ZEC (gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)) van de Maalbeek werd in juni 2020 voltooid en de werken aan die van de Slijpebeek (PWVL) en Arneke (USAN) zijn van start gegaan in september 2020 en zullen in de loop van 2021 voltooid worden. De CCFI heeft de studie van het Masterplan voor het Regenwaterbeheer van de gemeente Steenvoorde opgestart met het oog op de realisatie van een regenwaterzonering met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften en de vaststelling van een actieprogramma. De eerste twee fasen van de studie werden uitgevoerd tussen 2019 en 2021. De website van het projectinformeert over de actualiteiten van het project LYSE en stelt een gezamenlijk waarnemingscentrum voor overstromingen ter beschikking. Het waarnemingscentrum voor overstromingen is een instrument dat iedereen in staat stelt om waarnemingen van overstromingen te publiceren (foto's, video's, persknipsels, enz.), met als doel het risicobewustzijn te vergroten en de bestaande hydraulische simulaties te verbeteren door een betere kennis van het gebied. Elke publicatie wordt door het partnerschap gemodereerd, zodat alleen publicaties die voor het project nuttig zijn, online worden geplaatst. Een deel van de inhoud van deze website (waaronder het waarnemingscentrum voor overstromingen) kan worden gedeeld op de sociale netwerken. Het partnerschap van het project heeft regelmatig van gedachten gewisseld met de actoren van het Actieplan tot preventie van overstromingen (PAPI) van de Leie, om de mogelijke inhoud te bespreken van de serious game die door het project ontwikkeld zal worden. Een extern bureau zal de behoeften helpen definiëren. Het partnerschap heeft thematische werkgroepen opgericht waarin de partners bijeenkomen voor technische besprekingen: bezoek aan de ZEC's of GOG’s van de Borre, bezoek aan de werven van de voorzieningen die door de Provincie Henegouwen gerealiseerd worden in het kader van het project LYSE, bezoek aan de voorzieningen die ontwikkeld worden ter bestrijding van de afvloeiing in stedelijke gebieden in samenwerking met de "Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives” (ADOPTA). De projectpartners hebben in oktober 2018 ook het gebied van de Provincie West-Vlaanderen (PWVL)) bezocht en in september 2019 het gebied van de USAN, om er de lopende werken te bekijken in het kader van gezamenlijke werkbezoeken met de Interreg-projecten LINBATYS en ECOSYSTEM. De partners komen ook bijeen op de plaatsen waar de werken van het project worden uitgevoerd: op 30 september 2020 hebben de partners de realisatie van de bypass van de Heulebeek door de VMM bezocht.