GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Mageteaux

Kerngegevens

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 St. Andries (Brugge)
BELGIE

Contactpersoon

Jan Vandecavey

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 235 149,57 €

Mageteaux

Grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer tussen Duinkerke en Nieuwpoort

axe3

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico's en van de noodsituaties

Domein van bijstandsverlening

Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s, bv. erosie, branden, overstromingen, stormen en droogte, met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestri


Het project MAGETEAUX heeft als doel de afwatering bij hoogwater te verbeteren om overstromingen in de grensoverschrijdende polderregio te beperken. Om dit te bereiken, moet men het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Veurnevaart tijdelijk in de richting van Frankrijk en België laten afvloeien. Hiertoe zullen twee nieuwe structuren worden gebouwd. De bouw van een noodpompgemaal op de Speievaart zal het mogelijk maken een deel van het water van de Moeren in de Veurnevaart over te pompen. Een sluisdeur tussen de Veurnevaart en het Canal Exutoire op het terrein van de 4 Locks in Duinkerke zal een bijkomende afwatering van de Veurnevaart naar zee in Duinkerke verzekeren. Parallel hiermee zullen bewoners en belanghebbenden op het Frans-Vlaamse grondgebied worden gesensibiliseerd voor het overstromingsrisico, de voorzienbare gevolgen van de klimaatverandering en de noodzaak van een gemeenschappelijke aanpak van dit probleem.

Rapporteringsdatum 03-09-2020

Het poldergebied is een grensoverschrijdend gebied. Water stroomt er van Frankrijk naar België en omgekeerd. Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten bereiken de kunstwerken voor lozing van water in zee in Duinkerke en Nieuwpoort hun limieten. Dit leidt tot overstromingen in de grensoverschrijdende kustzone, meer bepaald in de Moeren. Mageteaux wil de wateroverlast beperken door de afwatering bij hoogwater te verbeteren. Dit zal gebeuren door het water van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke/Canal de Furnes tijdelijk zowel in de richting van Frankrijk als in de richting van België te laten afwateren. Daartoe wordt er een noodpompgemaal op de Speievaart in Veurne gebouwd en een schuifconstructie op de site van de 4 Ecluses in Duinkerke. Het project wordt aangegrepen om de bevolking te sensibiliseren voor het risico op overstromingen, de gevolgen van de klimaatverandering en de noodzaak om samen te handelen om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden. Het project Mageteaux startte op 01-10-2016 en loopt tot 30-09-2022. De projectpartners (provincie West-Vlaanderen, Agur, IIW, EGTS, de Vlaamse Waterweg en bekkensecretariaat van de Ijzer) realiseerden de website en andere communicatietools en organiseerden een druk bijgewoonde startmanifestatie op 11-06-2018 in het Groot Moerhof te Adinkerke. De partners werken samen met het bureau Audacioza voor de realisatie van de sensibiliserende film over de Moeren in het algemeen, het project in het bijzonder en de voorspelbare gevolgen van de klimaatverandering. Er werd inmiddels ook begonnen met de voorbereiding van infomomenten voor de omwonenden en met de ontwikkeling van een infobord. Aan Vlaamse zijde werden de werken inmiddels gegund op 7 mei 2019 aan de tijdelijke vereniging Martens André/ Wegenbouw Ivan Vuylsteke en zijn ze begonnen op 1 oktober 2019. De werken zijn volop in uitvoering maar kennen momenteel wat vertraging door de Corona-Crisis. Aan Franse zijde werden de werken gegund aan de firma Spie Battignolles. Dit is te wijten aan het beperkte tijdskader om de werken uit te voeren omdat het kanaal ook gebruikt wordt voor de scheepsvaart. Daarnaast dient een hoogspanningskabel beveiligd te worden en moet voorafgaandelijk aan de werken een afdamming gerealiseerd te worden. De Frans-Belgische internationale overeenkomst van 1890 en het aanhangsel van 1968 regelen de grensoverschrijdende waterafvoer van de Franse en Belgische Moeren, de Basse Colme/Bergenvaart en van het Canal de Furnes/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. De noodzakelijke wijziging van de in het verdrag geregelde grensoverschrijdende waterafvoer wordt momenteel voorbereid. Dit is ook het geval voor de samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijke beheer van de kunstwerken. www.mageteaux.eu