GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nadat het microproject ingediend is in de beheerapplicatie, wat zijn vervolgens de selectiecriteria? Kan het achteraf opnieuw ingediend worden als het geweigerd wordt?

Het microproject wordt beoordeeld op basis van de acht criteria die vermeld worden in de handleiding voor de microprojecten. Als het microproject een ongunstig advies krijgt, kunnen de projectpartners, als ze dat wensen, het microproject herwerken in functie van de gemotiveerde opmerkingen die geformuleerd werden, en het ter gelegenheid van de volgende oproep tot microprojecten opnieuw indienen.