GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NOMADe

Kerngegevens

Projectleider

CeREF
Chaussée de Binche 159
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Frédéric Dierick

Begindatum

01-10-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 422 984,93 €

Website:

http://nomadeproject.eu/#home

NOMADe

Leerecosysteem, O&O en grensoverschrijdende expertise gewijd aan neuro-musculoskeletale aandoeningen

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


De belangrijkste uitdaging voor NOMADe is het verbeteren van de kwaliteit van de preventieve of curatieve oplossingen die worden voorgesteld voor de bevolking in de grenszone door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij neuro-musculoskeletale aandoeningen (NMSA). Het gaat erom te zorgen voor de overdracht tussen kennis en goede theoretische klinische praktijken naar de actoren op het terrein met het oog op gezondheidswinst voor de bevolking. De voorgestelde oplossing om deze kloof te dichten, bestaat in het ontwikkelen van een ecosysteem - een reeks entiteiten die in een bepaalde omgeving samenwerken - dat gespecialiseerd is in NMSA's en dat opgebouwd is rond vier clusters: e-learning (online leerplatform), onderzoek en ontwikkeling (ontwikkeling van gestandaardiseerde intelligent devices voor de evaluatie, opvolging of revalidatie van de bevolking), expertise (klinische tests) en validering. De grensoverschrijdende samenwerking tussen de NOMADe-partners zal een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de benaderingen die momenteel aan de 3 zijden bestaan, omdat zij over een sterke en complementaire monodisciplinaire expertise beschikken. Het project NOMADe heeft dan ook de ambitie de levensomstandigheden van de bevolking van de grenszone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen te verbeteren door de opleiding/het onderwijs en de beschikbare uitrusting voor de terreinactoren te verbeteren en te bundelen. De in het kader van het project verzamelde resultaten zullen ook worden gebruikt voor sensibiliseringscampagnes ten behoeve van de NMSA-patiënten.

Rapporteringsdatum 24-02-2022

Neuro Musculo Skeletale Aandoeningen (NMSA) omvatten pathologieën die de bevolking op Europees en wereldniveau massaal treffen: lumbago's, cervicalgies, enz. Het doel van het NOMADe-project is een ecosysteem van opleiding en R&D te ontwikkelen dat de overdracht van kennis van evidence-based-medicine (EBM) naar beoefenaars in het veld vergemakkelijkt. Dit project richt zich op therapeuten in de FWVI-zone die worden geconfronteerd met NMSA (doelpubliek), die veel behoefte hebben aan klinische praktijken op basis van de meest recente wetenschappelijke resultaten in het veld. NOMADe richt zich de facto ook op patiënten die lijden aan NMSA en behoefte hebben aan relevante diagnostische en therapeutische oplossingen. Het nieuws van NOMADe en de producties van zijn team worden uitgezonden via de projectwebsite (http://nomadeproject.eu/) en het bijhorende Youtube-kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCulbJ03yBQKUlyxGho4Is0w). De visualisatie van de site en de bij NOMADe behorende documenten is door Henallux in overleg met de projectleider gemaakt. De inhoud van de site wordt regelmatig aangevuld met informatievideo's voor het grote publiek tot trainingen voor professionals. De inhoud van de informatie- en trainingsvideo's kwam tot stand in grensoverschrijdende samenwerking ULille-UAntwerpen-UPJV-CeREF-UMONS. Ze behandelen verschillende thema's zoals de socio-economische impact van lumbago's, de oorsprong en functie van pijn, het belang van sensoren in de studie naar NMSA ... E-learningmodules over lumbago zijn sinds het vierde semester beschikbaar en worden actief verspreid onder het doelpubliek van het project. Andere modules zullen het aanbod in het vijfde semester aanvullen. Goede onderwijspraktijken staan centraal bij NOMADe: het is juist belangrijk dat de verstrekte informatie daadwerkelijk leidt tot veranderingen in de praktijken van het doelpubliek. Om de nodige klinische redenering voor EBM te bevorderen, werd in het derde en vierde semester een educatief kaartspel ontwikkeld: het gaat momenteel een testfase in met studenten, met name in de kinesitherapie. De multidisciplinariteit die nodig is voor een effectieve studie van NMSA maakt ook technische ontwikkelingen door. De teams van NOMADe hebben een goedkope en complexe bewegingssensor ontwikkeld die grensoverschrijdend is getest door NOMADe-leden die actief zijn in R&D (KULeuven-UPHF-URCA-CeREF). Bij de tests zijn ook professionals uit de zorg betrokken die niet vertrouwd zijn met de technische aspecten van de sensoren. De gebruikersfeedback heeft geresulteerd in een draadloze bewegingssensor die nauwkeurig, gemakkelijk en snel te gebruiken is in normale klinische omstandigheden. Sinds het vierde semester communiceert de sensor met een door de KULeuven ontwikkelde applicatie om de geregistreerde gegevens in de cloud op te slaan en met respect voor de anonimiteit van de patiënt. Een prototype spieractiviteitssensor werd ook ontwikkeld door de KULeuven en zal in het vijfde semester getest worden, in het bijzonder door CeREF. Ten slotte werd door de projectleider een prototype van een virtual reality-omgeving gemaakt dat voor validatiedoeleinden grensoverschrijdend zal worden getest (CeREF-URCA). Het gaat om een omgeving waarin de cervicale mobiliteit van een patiënt kan worden beoordeeld en deze vervolgens te trainen door middel van doelen die de patiënt kan aanraken door zijn hoofd te draaien. Tot slot moeten nog enkele punten eigen aan het vierde semester vermeld worden. Ten eerste vond op 9 juli het projectlanceringsevenement plaats als een online NMSA-studiedag. De organisatie van deze dag en virtuele rondetafelgesprekken waarin verschillende aspecten van deze kwestie aan bod kwamen, werden voornamelijk beheerd door URCA, in samenwerking met de projectleider en Henallux. Vertegenwoordigers van elke NOMADe-operator konden hun laatste resultaten voorstellen. De geleidelijke opheffing van de gezondheidsmaatregelen maakte het ook mogelijk om op 16/10/21 een live evenement in Lille te plannen. ULille en CeREF hebben dit evenement, dat in het vijfde semester zal plaatsvinden, actief voorbereid. Ten slotte melden we dat de voltooiing van semigestructureerde interviews gericht op het evalueren van de bio-psychosociale impact van NMSA kon beginnen, en dat een onderzoek naar de perceptie van patiënten en therapeuten met betrekking tot online rehabilitatiehulpmiddelen werd gelanceerd om de mogelijkheden die deze tools bieden tijdens een periode van lockdown beter te begrijpen.