GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Partons 2.0

Kerngegevens

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen (PWVL)
Streekhuis Westhoek
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
BELGIE

Contactpersoon

Jonas Polin

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

30-09-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 239 644,02 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.partons2-0.eu/

Partons 2.0

Participatieve ontwikkeling van de streek

axe4

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Vanuit de gemeenschap geleide initiatieven voor lokale ontwikkeling in stedelijke en rurale gebieden


In de grensstreek zijn de publieke en de commerciële dienstverlening aan de burger aan het verdwijnen. Dit probleem is des te nijpender in de landelijke zones van de grensoverschrijdende Westhoek en voor minder mobiele bewoners. Ook de sociale cohesie in de dorpen heeft hieronder te lijden. Bewoners en besturen kunnen in deze uitdaging een belangrijke rol spelen. Met Partons 2.0 willen de partners onderzoeken hoe de dienstverlening versterkt en efficiënter georganiseerd kan worden op intergemeentelijk niveau en hoe pertinente acties kunnen worden geïmplementeerd op dorpsniveau. De doelstellingen van het project zijn de mensen verantwoordelijkheid te geven om oplossingen te vinden en de lokale besturen in hun acties te ondersteunen. De verantwoordelijkheid zal worden ontwikkeld door het gevoel van verbondenheid met de streek te versterken. De voornaamste acties zullen gericht zijn op de creatie van een participatief gebiedsobservatorium met de bewoners, de organisatie van grensoverschrijdende terreinbezoeken voor de bewoners en de begeleiding van innovatieve projecten van de bewoners.

Rapporteringsdatum 01-06-2021

Partons 2.0 is een acroniem voor ‘participatieve ontwikkeling van de streek’. De doelstelling van Partons 2.0 is de bevolking en inwoners actiever betrekken in de ontwikkeling van hun streek. Burgerparticipatie staat dus centraal. Qua thematiek focussen we specifiek op dienstverlening, waarvan we vaststellen dat die of verdwijnt of verandert. Vooral de landelijke gebieden worden getroffen, en ook vaak de minder mobiele inwoners. Wat verstaan we onder dienstverlening? 1/ commerciële dienstverlening; 2/ publieke dienstverlening; en 3/ publieke ruimte, landschap en open ruimte (parken, pleinen, ontmoetingscentra, …) beschouwen wij ook als een dienst naar de inwoners. Ze bieden inwoners een mooie plek om te leven, te wonen en te werken en bevorderen sociale cohesie. We leggen vooral de focus op uittesten; innovatieve vormen van dienstverlening of het anders (innovatief) organiseren van bestaande dienstverlening door bijvoorbeeld te bundelen. Experimenteren en zaken uittesten doen we in de pilootprojecten en de projectenoproepen. Tijdens de eerste twee jaren van Partons 2.0 hebben de projectpartners samen met het studiebureau MAAT-Ontwerpers zes pilootprojecten begeleid: Callicanes, Bainghen, Esquelbecq, Winnezeele, Sint-Juliaan en Wylder. - Herbestemming van de voormalige grenspost in Callicanes (CCFI/PWVL) - Nadenken over het omliggende landschap en hoe inwoners hierin meer betrekken in Bainghen (PNRCMO) - Herontwikkeling van de oude molensite in Esquelbecq (CCHF) - Zoektocht naar een goede locatie en de rol van een gemeentehuis in de 21e eeuw als centrale plek in Winnezeele (CCFI) - Samen met de inwoners nadenken over een voorzieningenaanbod op maat van Sint-Juliaan (PWVL) - De oprichting van een tweetalige school in Wylder (CCHF) Alle zes pilootprojecten gaven ons nuttige info over do’s en dont’s, valkuilen en uitdagingen in participatieprocessen in dit grensoverschrijdende gebied. Deze actie is afgelopen en studiebureau MAAT-Ontwerpers schreef hierover een eindrapport. In Callicanes, Bainghen, Sint-Juliaan en Winnezeele zetten we samen met de lokale actoren een succesvol participatietraject op en verzamelden op die manier ideeën, meningen... van de inwoners. Telkens gebeurde dit met een specifiek format aangepast aan de lokale context. Nadien werd er in Callicanes, Bainghen en Winnezeele een terugkoppelmoment georganiseerd om inwoners te informeren en opnieuw te betrekken, hetgeen telkens op veel belangstelling kon rekenen. In Esquelbecq en Wylder werden de pilootprojecten vol goede moed opgestart maar diverse factoren weerhielden ons ervan een proces op poten te zetten of het uitgestippelde proces succesvol te doorlopen. Deze projecten werden dan ook vroegtijdig beëindigd. De twee voornaamste redenen zijn: 1. In Esquelbecq had het bestuur nog niet besloten over wat ze wilden doe met de oude molensite en de terreinen rond de site. Er werd bijgevolg geen participatietraject opgestart. 2. In Wylder werd er beslist dat er een school moest komen dat niet tweetalig, maar meertalig zou zijn. Daarnaast is het bestuur er ook over eens geraakt dat de school niet in Wylder moest komen, maar op een locatie dat nog niet werd bepaald. Tijdens het derde en vierde jaar zijn we met dit rapport in de twee projectenoproepen van Partons 2.0 verder aan de slag gegaan. Vijf projectpartners – CCFI, ENRx, PNRCMO, CCHF en de Provincie – lanceerden elk een eigen projectenoproep met klemtoon op een specifiek thema, maar allen binnen een vastgesteld gemeenschappelijk kader met klemtoon op innovatie in dienstverlening én inwonersparticipatie. Zowel lokale besturen, verenigingen als bewonersplatforms konden intekenen op deze oproepen. De projectoproepen worden ondersteund door het werk van de andere partners van Partons 2.0. Zo heeft de AGUR samen met Département du Nord, CAUE du Nord, ENRx en de Provincie West-Vlaanderen een grensoverschrijdende analyse van het dienstenaanbod gemaakt. Het is van belang om het centraal thema van Partons 2.0 in kaart te brengen. Het doel van deze grensoverschrijdende analyse is om het huidig aanbod van dienstverlening (publiek en commercieel) te evalueren, bestaande of ontbrekende diensten te bepalen en een gezamenlijke stand van zaken van het aanbod opstellen. De opgestelde kaarten of verzamelde cijfergegevens diepen de thema’s (demografie, werkgelegenheid, handelszaken, commerciële en publieke diensten) verder uit. De studie wijst op de uitdagingen als gevolg van de concentratie van de diensten, van hun spreiding en hun werkelijke toegankelijkheid. Ook de inwoner helpt mee aan deze analyse door het bezorgen van info over zijn eigen leefomgeving. Dit is de kern van Partons 2.0: burgerparticipatie. We willen vooral de burger betrekken en daarvoor werden een aantal acties ontwikkeld, zoals een ideeënbus, grensoverschrijdende ontdekkingsdagen en een participatief gebiedsobservatorium. Drie acties die ons toelaten ideeën te ontvangen van de inwoner die een probleem ervaart in zijn dorp of streek en hiervoor een idee wilt uittesten. Projectleider: Provincie West-Vlaanderen Projectpartners: Regionaal Landschap Westhoek, Erfgoedcel CO7, EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale, AGUR Dunkerque, CAUE du Nord, Département du Nord, ENRX, PNRCMO, CCFI, CCHF Geassocieerde partners: SMFL, Halle aux Sucres, Westhoekoverleg