GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROVERBIO

Kerngegevens

Projectleider

UCL ELIB
UCL
Place de l'Université 1
1348 Louvain la neuve
BELGIE

Contactpersoon

Thierry Hance

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 144 776,90 €

PROVERBIO

Bescherming van boomgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


Talrijke fruittelers zijn vragende partij naar nieuwe, schone en duurzame bestrijdingsmiddelen tegen insectenplagen. Vandaag is de meest gebruikte bestrijdingsmethode tegen ongedierte op fruitpercelen de chemische behandeling, die uiterst duur is en neveneffecten heeft op de gezondheid van de werknemers, de consumenten, de kwaliteit van het fruit (aanwezigheid van chemische residuen), de biodiversiteit in het landbouwmilieu of de waterkwaliteit (vervuiling). Bovendien werden de laatste jaren steeds meer insecticiden verboden (Europese Richtlijn 2009/128/EG, Ecophyto (Frankrijk), NAPAN (België)). Het project PROVERBIO beoogt de ontwikkeling van een innovatieve, biologische bestrijdingstechniek door het gebruik van parasitoïde insecten, aangepast aan regio’s met een gematigd klimaat en zonder impact op het milieu. Het project richt zich op de meest problematische plagen: de roze appelluis, de perenbladvlo en bladluizen in aardbeien. De introductie van parasitoïden in de gewassen gaat gepaard met twee grote uitdagingen, die op een innovatieve manier moeten worden aangepakt: het klimaat en de verspreiding. Dit project zal het mogelijk maken de toepassing van insecticidenbehandelingen op honderden hectaren boomgaarden en aardbeienplantages aanzienlijk terug te dringen, wat leidt tot een grote vermindering van hun negatieve impact op de landarbeiders die het meest worden blootgesteld en op het milieu. Door een originele en milieuvriendelijke oplossing te bieden voor de bescherming van de boomgaarden en fruitplantages kadert PROVERBIO in een logica van technologische innovatie, het delen van competenties met alle actoren van de sector (telers en onderzoekers), en de steun aan de ondernemingen door de creatie van nieuwe producten en nieuwe banen.

Rapporteringsdatum 05-05-2021

1) Projectbeheer: Wat elektronische tools betreft, wordt de Proverbio-website regelmatig bijgewerkt (http://proverbio-interreg.eu). Daarnaast is er een sharepoint gecreëerd en is er een Proverbio-team in Teams. De verschillende partners ontmoeten elkaar driemaandelijks, hetzij persoonlijk, hetzij via Skype of Teams, aangezien de beperkende maatregelen met betrekking tot Covid19. Tijdens deze bijeenkomsten werden expertise uitgewisseld tussen de verschillende laboratoria over veredelingstechnieken, de productie van appelbomen in vitro, bemonsteringstechnieken en de identificatie van parasitoïden en EPG (elektrische penetratiegrafiek). Bovendien maakten deze bijeenkomsten een gezamenlijk bezoek aan het veld, de ontwikkeling van gezamenlijke bemonsteringsprotocollen en de gezamenlijke ontwikkeling van een enquêteformulier onder boomverzorgers mogelijk. Ten slotte presenteert elk team tijdens elke kwartaalvergadering een samenvatting van wat er is gedaan en de vooruitzichten voor de volgende drie maanden. Deze bijeenkomsten zijn dus echte plaatsen voor grensoverschrijdende uitwisselingen over de gebruikte praktijken. 2) Op vlak van communicatie vond er op 26 augustus 2020 een projectlanceringsvergadering plaats in Louvain-la-Neuve. Beroepsverenigingen en een reeks boomverzorgers waren uitgenodigd. In totaal namen 32 mensen actief deel aan de dag ondanks de beperkingen met betrekking tot Covid en bezochten 3.586 mensen de website waarop de powerpoints en video's waren geplaatst. Daarnaast zijn er pagina's geopend op Facebook en Linkedin voor de presentatie van het project. Bovendien werd het project bij verschillende gelegenheden gepresenteerd met actoren in het veld, ofwel boomverzorgers of mensen die rechtstreeks betrokken waren bij onderzoeks- en ondersteuningscentra. Ten slotte werd het project ook gepresenteerd aan de wetenschappelijke gemeenschap, evenals de eerste resultaten over de biologie van een bladvloeistofparasito. Er zijn drie wetenschappelijke artikelen met verschillende partners geschreven, twee zijn al geaccepteerd en zouden begin 2021 moeten verschijnen. Twee andere zijn in de maak. 3) Wat betreft prospecting in het veld, hebben we gegevens over twee jaar in de verschillende regio's, zelfs als niet alle sites zouden kunnen worden gezocht vanwege Covid-19. Deze gegevens worden momenteel geanalyseerd voor publicatie. Dit onderzoek maakte het mogelijk om de appelboombladluis en de perenbladvlo, stammen van de bladvloparasitoïden Trechnites insidiosus en verschillende bladluisparasitoïden te kweken. Er zijn talloze contacten gelegd met boomkwekers en er wordt gewerkt aan een algemeen overzicht van de toegepaste praktijken. De eerste resultaten zijn gepresenteerd en het onderzoek is uitgebreid naar een groter aantal producenten. Wat de aardbeienteelten betreft, zijn de exemplaren (aardbeibladluizen en parasitoïden die opkwamen na de incubatie van de verzamelde mummies) die werden verzameld in het voorjaar van 2020 in 5 aardbeienvelden verspreid over West-Vlaanderen nu geïdentificeerd. De resultaten zijn tijdens de laatste kwartaalvergadering aan de partners gepresenteerd. 4) Voor de karakterisering van resistente planten heeft een enquête onder boomtelers al de meest gebruikte rassen aan het licht gebracht. Daarnaast zijn er appelboomculturen in het laboratorium opgezet en bladluiskwekerijen voor resistentietesten. Bij dit werk waren twee student-stagiaires betrokken. Bovendien worden de genomen van gekweekte variëteiten en wilde voorouders van appelbomen gekarakteriseerd en is een bioinformatica-analysepijplijn gestart met het testen van een M1 Césure AgroParisTech-stagiair gedurende vijf maanden. Ook is er samengewerkt met het regionale samenwerkingsproject Agrobiopom en het Interreg Zero-phyto-project. Een gezamenlijke publicatie is in ontwikkeling Een gezamenlijke publicatie is in ontwikkeling. 5) Voor het bepalen van de optimale vlucht- en ovipositie-temperaturen werd een reeks tests uitgevoerd op twee soorten parasitoïden van de appelluis, geleverd door onze partneroperator Viridaxis. Deze testen laten duidelijk zien dat beneden een temperatuur van 8 ° C geen activiteit wordt geregistreerd. Deze experimenten zijn versterkt en er wordt gewerkt aan een publicatie van de resultaten. Er worden tests voortgezet met in het veld gevangen stammen. 6) Wat betreft de selectie van resistente stammen, werd het experiment gestart met de parasitoïden Aphidius matricariae bij verschillende temperaturen. De eerste resultaten zouden in het volgende kwartaal moeten worden behaald. 7) Ten slotte, wat betreft de dispersie- en bloembanden, zijn de eerste experimenten met rubidium-labeling gestart, maar het protocol moet nog worden verfijnd. Ook is begonnen met het opzetten van de eerste bloemenstrookproeven. Ook in de boomgaard werd veldmonitoring uitgevoerd door PCfruit. Bovendien heeft het Inagro-team de voorbereidingen voor de rubidium-techniek (analyse van afzonderlijke insecten) afgerond en is het nu klaar voor gebruik in de veldtest volgende zomer.