GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

QUALICANES

Kerngegevens

Projectleider

Communauté de Communes Flandre Intérieure (CCFI)
Hôtel communautaire 222 bis rue de Vieux-Berquin
59190 HAZEBROUCK
FRANCE

Contactpersoon

Emilie HOCHART

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 720 641,53 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.qualicanes.eu

QUALICANES

Callicanes herontwikkelen tot een kwaliteitsvolle omgeving

axe4

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Vanuit de gemeenschap geleide strategieën voor lokale ontwikkeling


De oude grenspost in het gehucht Callicanes tussen het Belgische Poperinge en het Franse Godewaersvelde werd sinds het openstellen van de Europese binnengrenzen in 1992 verwaarloosd door de overheden. Het Frans-Belgisch partnerschap wil opnieuw inhoud geven aan deze grenssite, die zijn betekenis en functie kwijt is. Het doel van het project is de leefbaarheid en de toegankelijkheid van de grenspostsite in Callicanes en zijn omgeving te verbeteren. Het project Qualicanes betekent dan ook een essentiële fase en een belangrijke katalysator in het ontwikkelingsproces van deze grenssite. De rode draad door de acties is de participatie van de verschillende doelgroepen (inwoners, winkeliers, ondernemingen, voorbijgangers enz.) in het ontwikkelingsproces. De grensoverschrijdende meerwaarde van dit project vertaalt zich, op lange termijn, in een dubbel hefboomeffect: opnieuw inhoud geven aan deze grenspostsite, op lokaal niveau, ten voordele van de betrokken doelgroepen en een nieuwe sociaaleconomische dynamiek geven aan dit grensgebied.

Rapporteringsdatum 24-08-2021

Tijdens het eerste semester van het project Qualicanes 01/04/2019 tot 30/09/2019) hebben de verschillende projectpartners de belangrijke etappes van de werkzaamheden en de toekomstige acties van het project kunnen organiseren. Aangezien het project Qualicanes in het verlengde ligt van het Interreg-project Partons 2.0, zijn de communicatiemiddelen en -methoden die tijdens het project Partons 2.0 geïmplementeerd zijn, overgenomen voor het project Qualicanes. Zo wordt opnieuw gebruik gemaakt van de sociale netwerken. Er werd een website aangemaakt voor het project Qualicanes, die gedurende het hele project dienst zal doen als een platform voor uitwisseling tussen de projectpartners en het publiek. De uitwisselingen met de gebruikers van Qualicanes gebeuren ook via de ideeënbus, waarmee we ideeën of denksporen verzamelen om aan de toekomst van Callicanes te werken. Op het lanceringsevenement van het project, op 30/08/19, werd het project voorgesteld aan de gebruikers van de website en aan de lokale pers. Naast de publieksevenement werden verschillende technische vergaderingen georganiseerd over werkpakket 3 en meer bepaald over de studie in verband met de weginfrastructuur en het landschapsplan. Aangezien beide studies binnen hetzelfde tijdsbestek en zo vroeg mogelijk in het project uitgevoerd moeten worden, was het noodzakelijk om in dit eerste semester de verwachtingen van de partners ten aanzien van deze twee studies te kunnen bespreken. In dit eerste semester werd begonnen met het opstellen van de twee bestekken. Gedurende het tweede semester heeft (01/10/2019 tot 31/03/2020), In oktober 2019 werd een projectcoördinatievergadering gehouden om de volgende grote werkstappen voor het project vast te leggen. De COMAC van het project werd in januari 2020 in Godewaersvelde gehouden en CCFI nam deel aan de COMAC van de projectportefeuille van Flandria Rhei. Ook binnen de portefeuille van het Flandria Rhei-project werden de grensoverschrijdende ontdekkingsdag en de documentairefilm besproken. De eerste fiches op het SPASS-platform, een platform voor het delen van documenten en informatie, werden in de loop van het semester gecreëerd, de eerste nieuwsbrief van het project werd geschreven en verspreid in Callicanes en in de naburige gemeenten (Poperinge, Godewaersvelde, Steenvoorde, Boeschepe), er werd een video-interview van de heer Maris, burgemeester en langdurig inwoner van de gemeente Godewaersvelde, opgemaakt en de sociale media fungeerden als een communicatiekanaal naar de bevolking. Het Qualicanes-project werd ook belicht in een artikel in La Voix Du Nord in december. CCFI, AUD en RLW hebben gewerkt aan het opstellen van een bestek voor de aanwerving van twee ingenieursbureaus voor de studie van wegen en landschap. Deze documenten zijn in februari 2020 aan een uitgebreide commissie voorgelegd. De gemeente Poperinge, alsook de CCFI en de SMFL hebben gewerkt aan de grensoverschrijdende ruimtelijke visie met, enerzijds, in België, de toekomstige aanwerving van een adviesbureau voor de wijziging van stedenbouwkundige documenten en, anderzijds, in Frankrijk, de goedkeuring van de SCOT en PLUI-H. CCFI heeft deelgenomen aan de inhuldiging van Maison France Services d'Hondschoote en een webinar over grensoverschrijdende openbare diensten. CCFI is ook begonnen met een pakket van grensoverschrijdende openbare dienstprojecten. CCFI en de PFO zijn begonnen met de aanschaf van extra suggestieboxen voor het project. Deze ideeënboxen zullen aan beide zijden van de grens aan het publiek ter beschikking worden gesteld. CCFI heeft de specificaties voor de aankoop en installatie van containers verder ontwikkeld. De stappen die de PFO heeft ondernomen om de parkeerplaats en de gebouwen aan de Belgische kant aan te kopen, zijn nog steeds aan de gang. In het algemeen heeft de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus gevolgen gehad voor de werkorganisatie van het project en voor het afwerken van de termijnen op korte termijn. Semester 3 van het project Qualicanes liep van 1 april tot 30 september 2020. De sociale netwerken en de website blijven in deze periode nieuwe bezoeken registreren. In de zomer van 2020 werd een tweede nieuwsbrief opgesteld en werden twee nieuwe persartikelen gepubliceerd. Tussen mei en juli 2020 vond een tekenwedstrijd plaats met als thema "Teken Callicanes voor me"; er werden verschillende tekeningen van Franse en Belgische kinderen ontvangen. Ook werden nieuwe borden op de site geplaatst en werd in Callicanes een grensoverschrijdend geocachingparcours opgezet. In mei 2020 werd een update gegeven over de voortgang van het project en de nieuwe termijnen als gevolg van de gezondheidscrisis en de lockdown. Verschillende thema's kwamen aan bod: •Grensoverschrijdende studies; •Evenementen; •Ingerichte containers voor de testactiviteiten; •Redactie van het activiteitenverslag van semester 2. Ronny Vanhooren werd in juli 2020 de nieuwe projectverantwoordelijke van het project Qualicanes voor de PWVL; hij zal de belangrijkste coördinator van de Provincie zijn voor de communicatie en de evenementen. In augustus 2020 werd een beperkte grensoverschrijdende Stuurgroep georganiseerd. De bijeenkomst bracht de verkozenen van de CCFI, de PWVL en de gemeente Godewaersvelde bijeen en had tot doel de stand van zaken op te maken van het uitbreidingsproject van de firma WYBO in Frankrijk en meer in het algemeen van de nieuwe belangrijke deadlines van het project. Als onderdeel van het participatieproces werden nieuwe ideeënbussen besteld die ter beschikking zullen worden gesteld van de gebruikers van de site Callicanes. Het bestek voor de aanstelling van een evenementenbureau werden tijdens dit semester samen met de projectpartners voltooid. Tussen 1 april en 30 september 2020 hebben de partners de aankoop en de inrichting van de containers besproken. De Provincieraad van zijn kant heeft de aankoop van de oude gebouwen en het parkeerterrein definitief goedgekeurd op 24 september 2020. De administratieve procedures moeten nog worden afgerond met het oog op het hergebruik van de site ten behoeve van het project. Semester 4 van het project Qualicanes vond plaats tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021. Het overleg tussen de partners werd gedurende het vierde semester voortgezet via de website van S-PASS, per e-mail en per telefoon. In oktober 2020 is een projectgroep bijeengekomen om de voortgang van de werkpakketten te bespreken en in december 2020 is een Stuurgroep bijeengekomen. In januari 2021 werd samen met de nieuwe directeur-generaal van de Diensten van de CCFI een bezoek ter plaatse gebracht aan de site Callicanes. Op administratief en financieel gebied heeft in januari en februari 2021 de procedure rond de validatie van het activiteitenverslag van semester 3 plaatsgevonden en werd de datum van het volgende Begeleidingscomité vastgesteld op 14 juni 2021. De CCFI heeft als projectleider tijdens dit semester ook deelgenomen aan de coördinatiegroep van de projectenportefeuille Flandria Rhei.De sociale netwerken en de website bleven in deze periode nieuwe bezoeken registreren. In december 2020 werd een derde nieuwsbrief opgesteld en verspreid en werd een nieuw persartikel over het project gepubliceerd. Na de afronding van het lastenboek voor de wegen- en landschapsstudies, heeft tijdens dit semester de procedure rond de aanstelling van twee studiebureaus plaatsgevonden. Ook werd de CCFI uitgenodigd voor een update over de voortgang van het nieuwe stedenbouwkundige document van de gemeente Poperinge voor de zone Callicanes. Tijdens dit semester werd ook een evenementenbureau aangesteld dat de partners zal bijstaan bij de organisatie van verschillende evenementen en activiteiten op de site Callicanes. Tijdens dit semester hebben de startvergadering en verscheidene werkbesprekingen plaatsgevonden. Het overleg rond het opstellen van het lastenboek voor de aankoop en de installatie van een modulair gebouw op de site Callicanes werd dit semester voortgezet en de PWVL is officieel eigenaar geworden van het voormalige parkeerterrein en de douanegebouwen aan de Belgische kant.