GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RE C²

Kerngegevens

Projectleider

Chambre de Commerce et d'Industrie Grand-Est
Place Gutenberg CS 20003 10
67085 Strasbourg CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Elodie CORP

Begindatum

01-07-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 699 193,14 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.rec2.eu

RE C²

Grensoverschrijdend economisch centrum voor de valorisatie en ontwikkeling van de korte circuits in het hergebruik van materialen

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo’s en groepen van kmo’s (met inbegrip van beheer, marketing en design)


Wanneer een product niet of niet meer wordt gebruikt, kan het afval worden.
De behandeling ervan door de maatschappij heeft een effect op het milieu, maar ook op economisch en sociaal vlak. Afvalpreventie en -beheer vormen dan ook een echt probleem op lokaal vlak.
Dat is vooral van belang voor de ondernemingen, want zij hebben verantwoordelijkheden, reglementaire beperkingen en ook economische en zelfs strategische belangen om het door hen geproduceerde afval te beperken. Ze verbinden zich dan ook tot de ontwikkeling van valorisatie en tot circulaire economie, een thema waarop het RE C²-project aansluit, vermits het hoofdzakelijk op afval is gericht. Deze uitdaging leidt
overigens tot diverse nieuwe banen.
In dit licht hebben de allround en technische operatoren rond het RE C²-project de ambitie om een grensoverschrijdend kanaal op te richten voor het hergebruik van materialen door een beroep te doen op korte circuits (volgens de Europese definities). Hiermee willen ze lokale middelen en knowhow valoriseren en de economische ontwikkeling van grensoverschrijdende gebieden stimuleren.
Om deze uitdaging aan te gaan, hebben de operatoren grensoverschrijdende middelen en gemeenschappelijke acties opgesteld om:
-de allround of technische problemen van ondernemingen te analyseren en deze te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen,
-ondernemingen te stimuleren voor het vormen van synergieën en het oprichten van grensoverschrijdende werkgroepen over specifieke thema's met betrekking tot afvalbeheer en het installeren van korte circuits,
-voorbeeldige modellen in te voeren in de grensoverschrijdende gebieden door de ondernemingen successen in situ voor te stellen,
-het hergebruik van materialen te stimuleren door in het grensgebied nieuwe innoverende processen voor de behandeling van afval in te voeren: de bank voor tweedehands materialen en het centrum voor hervervaardiging, in aansluiting op de aansporingen voor de ontwikkeling van kanalen voor hergebruik, recyclage en valorisatie, die door de EU worden aangemoedigd (Afvalrichtlijn).
Met deze acties kunnen we de onder elkaar verdeelbare grensoverschrijdende flows identificeren, bedrijven stimuleren om ervaringen in de zone uit te wisselen en te delen, samenwerkingsverbanden oprichten, en
ervoor zorgen dat ze worden begeleid naar een beter beheer van hun afval.
Op termijn worden de middelen en knowhow van de grensoverschrijdende gebieden gevaloriseerd en worden hun economische activiteiten op peil gehoud.

Rapporteringsdatum 06-04-2021

Het project streeft ernaar om grensoverschrijdend hergebruik en recyclage van materialen te structureren door middel van korte circuits (volgens Europese definities), ter bevordering van lokale middelen en knowhow, de hoeveelheden teruggewonnen afval te verbeteren en de economische ontwikkeling van grensoverschrijdende gebieden te stimuleren. Daartoe ontwikkelen de partners gezamenlijk grensoverschrijdende acties en instrumenten om bedrijven te informeren, te ondersteunen en aan te moedigen om hun afval beter te beheren. Voor de communicatie werden verschillende tools ontwikkeld: * Een brochure/flyer om het project voor te stellen. Deze werd ontworpen en gedrukt en werd sedert het drukken niet meer gewijzigd. Met deze tool kunnen we het project bij elk evenement snel voorstellen en beschikken we over een schriftelijk document dat bedrijven kunnen bewaren om later contact met ons op te nemen. Deze publicatie wordt verspreid tijdens elke bijeenkomst met partners/bedrijven. * Een pagina op Facebook/Twitter/LinkedIn waar publicaties regelmatig worden bijgewerkt. Hiermee houden we een technologische vinger aan de pols voor wat de technologische vooruitgang betreft. * Een website: https://rec2.eu. De site is het geheugen van het project, het promoot de instrumenten die tijdens het project zijn gecreëerd en dient als structuur voor de promotie van en inschrijving op de projectevenementen. Het tabblad "agenda" maakt het mogelijk de verslagen van voorbije evenementen te vinden. Het tabblad "oplossingen" groepeert de instrumenten die ter beschikking van de ondernemingen worden gesteld om hun afvalbeheer te optimaliseren: het in kaart brengen van de verkooppunten en het Werflink-platform. Wat de informatie over afvalbeheer betreft, hebben de partners verder gewerkt aan de grensoverschrijdende gids, die zeer binnenkort zal worden gepubliceerd. Deze gids zal een antwoord geven op veel vragen over de geldende regelgeving inzake afval op de piste. Door het in kaart brengen van de verkooppunten kan iedereen op zijn grondgebied plaatsen vinden die zijn afval aanvaarden naar gelang van de aard ervan. Het werflink-instrument is een uitwisselingsplatform voor het hergebruik van bouwmaterialen. Bewustmaking is in de eerste plaats collectief met de organisatie van werkgroepen. Die stellen de bedrijven in staat om de regelgeving te leren kennen, maar ook om oplossingen te zoeken voor de afvalproblemen die ze tegenkomen door ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers of door steun op te zetten binnen het RE C²-project. Sinds het begin van het project hebben 124 bedrijven deelgenomen aan 10 werkgroepen, verspreid over de 3 zijden. Het educatieve werk met de bedrijven gebeurt ook met een meer geïndividualiseerde bewustmaking van het beheer van hun afval; sinds het begin van het project zijn 20 bedrijven hiervan bewust gemaakt. Als zij dus verder willen gaan, begeleiden de partners hen bij de uitvoering van hun eigen maatregelen. Tot nu toe zijn 13 bedrijven gesteund (Besix, Tilman, Ressourcerie Namuroise, Copélis), waarvan er 5 in de sociale en solidaire economie actief zijn. Om bedrijven aan te moedigen hun afvalbeheer te verbeteren, stellen de partners van het RE C²-project bezoeken aan voorbeeldbedrijven en conferenties voor. Zo hebben zij 5 bezoeken gebracht aan voorbeeldige bedrijven: POCHEO, DERBIGUM, ACOUSTIX, FABRIK en DECEUNINK. Elk bezoek wordt gevolgd door een vijftiental deelnemers uit de verschillende sectoren. Om bestekschrijvers te sensibiliseren, werden in het voorjaar van 2019 ook drie dagen van bezoeken aan voorbeeldprojecten voor openbare besturen georganiseerd tussen Wallonië en Hauts-de-France, met een twintigtal Franse en Waalse deelnemers. Een studiereis naar Bordeaux in maart 2020 stelde de deelnemers ook in staat om nieuwe benaderingen van het hergebruik van materialen tijdens het bouwproces te ontdekken. Sinds het begin van het project zijn ook zeven conferenties georganiseerd rond de thema's design, remanufacturing en de materiaalbibliotheek. Sommige vinden plaats op beurzen: RECUP'ère beurs in december 2018 en Batimoi in januari 2019, of tijdens eigen evenementen, met name de conferentie Architectuur en hergebruik in Roubaix in mei 2018 voor 63 toehoorders van de 3 zijden en het symposium over hergebruik in Bergen dat 67 Franse en Waalse deelnemers verwelkomde in februari 2019. Er werden ook conferenties en masterclasses georganiseerd om bestekschrijvers en bouwers bewust te maken van het thema hergebruik van uitgegraven verontreinigde grond en van de circularisering van de bouwactiviteit. Om goede praktijken onder de aandacht te brengen, is een innovatieprijs georganiseerd om bedrijven met voorbeeldige praktijken in het zonnetje te zetten. 3 bedrijven zijn winnaars en werken aan hun prijs. De winnaar van de hoofdprijs is FACE, een stichting die medische apparatuur inzamelt om deze te repareren en via de AIDOTEC-regeling ter beschikking te stellen van mensen met beperkte middelen. De tweede prijs gaat naar Holy-wood. Een timmermanswerkplaats die tot doel heeft afgedankte materialen, voornamelijk hout, te recycleren. De "coup de cœur" prijs is toegekend aan Macors. Een bouwbedrijf dat interne acties binnen het bedrijf heeft opgezet om zijn milieueffect te verminderen. Dit bedrijf digitaliseert zijn documenten, optimaliseert zijn routes en sorteert zijn bouwafval. Zij maakt ook haar partners bewust van haar acties. Om de herfabricage-sector te structureren heeft het project verschillende bedrijven begeleid met als doel de massaproductie van producten gemaakt van hergebruikte materialen. Dankzij deze begeleiding konden deze bedrijven hun bevoorradingsbronnen identificeren en nadenken over het ontwerp van hun product, en konden ze vervolgens worden begeleid bij de standaardisatie van hun productie. De wedstrijd "Reuse N design" voor studenten van het hoger onderwijs in vormgeving of interieurarchitectuur werd uitgeschreven. De uiterste inschrijfdatum voor kandidaatgroepen was 21 oktober 2019. De kandidaatgroepen haalden het creatieve materiaal dat ze ter beschikking kregen tijdens het lanceringsevenement op 5 december 2019 af. De indieningsdatum van de projecten was aanvankelijk vastgesteld op 16 april 2020. Omdat de afronding van de projecten sterk werd beïnvloed door de gezondheidscrisis, werd de indieningsdatum verschoven naar oktober 2020. Deze wedstrijd had als doel het hergebruik van materialen in het creatieve proces te bevorderen.