GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RESALIANCE

Kerngegevens

Projectleider

INSTITUT ALBATROS ASBL
INSTITUT ALBATROS ASBL
rue du bois 5
5660 PETITE CHAPELLE
BELGIE

Contactpersoon

Alain Dambroise
http://www.
http://albatros-asbl.be

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 363 961,45 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://resaliance-albatros.eu/

RESALIANCE

Netwerk voor informatie en sensibilisering rond autisme: hefboom voor innovatieve inclusie- en begeleidingsmechanismen in termen van communicatie en expertise.

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Autist zijn, is leven in een wereld waarvan men de sleutels niet heeft, een onbegrijpelijke, onvoorspelbare, chaotische wereld. Het is woorden horen die slechts betekenisloze geluiden zijn, gebombardeerd worden door informatie en de gewaarwordingen die de hersenen maar moeilijk kunnen analyseren, de gedachten of emoties van anderen niet begrijpen, zijn eigen gedachten of emoties niet kunnen uitdrukken en zich overspoeld voelen doordat men hoofd- en bijzaken niet kan onderscheiden.
De uitdaging voor de partners is een innovatief mechanisme te scheppen op het grensgebied om mensen met autisme, hun gezin en hun omgeving nieuwe instrumenten en methoden aan te bieden die hun levenskwaliteit zullen verbeteren door de welwillendheid vanwege de maatschappij te bevorderen.
Ons project draait rond drie sleutels: begrip, gedrag en overdracht. Elk sleutel wordt aangepast aan de autistische persoon (ons hoofddoel), de eerste cirkel (zijn helpers) en de tweede cirkel (zijn omgeving).
RESALIANCE zal een grensoverschrijdend begeleidingsplatform scheppen voor mensen met autismespectrumstoornissen en de sensibilisering van hun omgeving om in het hele grensgebied een concrete, positieve en innovatieve aanpak rond drie grote hoofdlijnen te verspreiden:
1. de mensen en hun mantelzorgers bijstaan door rechtstreeks aan huis en naar de levensomgeving van de autistische persoon te gaan om zijn moeilijkheden te begrijpen en te helpen hun levenskwaliteit en die van hun omgeving te verbeteren;
2. concrete en rechtstreeks toepasbare sensibiliseringsworkshops rond autisme voorstellen; de kennis van de bijzonderheden van deze mensen, hun competenties en moeilijkheden en interventiewijzen verspreiden en verbeteren onder medewerkers in de sector en de gezinnen;
3. de kennis en toepassing van innovatieve instrumenten bevorderen en een kennis- en proefcentrum zijn voor nieuwe methoden en technologieën ten dienste van de autistische persoon.
Onze acties moeten een plus leveren en meer welzijn verschaffen aan mensen met autisme en hun gezin in hun dagelijkse leven.
Onze synergie, gebaseerd op onze expertise en de middelen en netwerken van beide landen, benadrukt de wil om de toegang tot de diensten te vergemakkelijken en het complementaire karakter van onze competenties te versterken om zo een blijvend mechanisme te creëren dat het leven van mensen met autisme en hun omgeving zal veranderen.

Rapporteringsdatum 22-12-2021

Waar staan we vandaag? Over het geheel genomen breidt RESALIANCE, ondanks de aanhoudende pandemie, haar netwerk en haar bekendheid uit; wij krijgen steeds meer aanvragen en verzoeken om interventies, en tegelijkertijd gaan de begeleidingen mettertijd door, omdat het erg moeilijk is het stokje door te geven aan de reguliere diensten, zowel in Frankrijk als in Wallonië. Er zijn immers geen geschikte faciliteiten beschikbaar of met lange wachtlijsten. Dankzij de voorlichtingsacties aan Waalse zijde stromen de aanvragen binnen en worden nu aan beide zijden van de grens interventies gepland. - De startconferentie, die door 188 personen werd bijgewoond, vond plaats op 5 juni 2019 in Frankrijk (Ardennen). De pers was bij dit evenement aanwezig en er werden artikelen gepubliceerd, met name in "l'Ardennais" en "Vers l'avenir". - De website (https://resaliance-albatros.eu/) en de Facebook-pagina (https://www.facebook.com/pg/Resaliance-albatros-2417927298440325/posts/) zijn operationeel. De nieuwsbrieven worden geschreven en online gezet. De nieuwsbrieven verschijnen tweemaal per jaar, de inschrijving gebeurt via de website. Tot nu toe zijn er 4 nieuwsbrieven verschenen. - Het evenement, dat halverwege had moeten plaatsvinden, moest worden uitgesteld vanwege de pandemie en de onmogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren. - Het project voor de oprichting van een GEM voor autisme (groep voor wederzijdse hulp) is gevalideerd door de ARS Grand Est (Franse kant). Het is opgericht op 2 december 2020 en geopend op 26 januari 2021. - Sinds het begin van het project zijn er 12 workshops gehouden waaraan 336 mensen hebben deelgenomen (gezinnen, verzorgers, beroepsmensen uit de medisch-sociale sector, het onderwijs, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, enz.) - Sinds het begin van het project hebben we 42 volwassenen, 42 kinderen, 720 verzorgers en 1.104 beroepsmensen begeleid. 28 mensen hebben het programma positief verlaten en 136 mensen hebben gebruik gemaakt van de diensten van de autismebibliotheek; 1.495 mensen hebben gebruik gemaakt van een dienst, 5.158 mensen hebben de website bezocht en 1.263 interacties hebben plaatsgevonden op sociale netwerken. - De Autismetheek is geïnstalleerd, maar door de pandemie kon de mobiele versie niet worden geactiveerd; er zijn wel meer dan 200 artikelen beschikbaar voor gezinnen en professionals. Wat is de meerwaarde? - Verhoogde competentie van de deelnemers (Waalse en Franse zijde) en erkenning van de partners. Alle institutionele partners en professionals uit de medisch-sociale sector, het nationaal onderwijs en de gezondheidszorg geven uiting aan hun tevredenheid na ontmoetingen met de professionals van RESALIANCE. - Tevredenheid van professionals en gezinnen die een aanvraag indienen bij RESALIANCE en zowel het reactievermogen van het team als de bruikbaarheid en de kwaliteit van de door het systeem gegeven antwoorden onderstrepen. - Erkenning door zowel de Waalse als de Franse autoriteiten, waarbij de samenhang van de voorgestelde workshops en de kwaliteit ervan worden benadrukt, met name wat betreft hun onmiddellijke toepassing en omzetting in de dagelijkse praktijk. - Oproepen tot partnerschappen (Franse en Waalse zijde) en concretisering van overeenkomsten (Franse en Waalse zijde). Aan beide zijden van de grens doen de verenigingen en hulpmiddelen in verband met autisme een beroep op RESALIANCE. - Relevantie en rijkdom van de activiteiten en participaties geïnitieerd door RESALIANCE voor mensen uit de drie gewesten Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen - Bijeenkomsten en uitwisselingen tussen professionals uit verschillende sectoren, bijeenkomsten en uitwisselingen tussen professionals en gezinnen, bijeenkomsten en uitwisselingen tussen het doel- publiek ... En wat met COVID-19? Zelfs tijdens de moeilijke periode van COVID werd steeds een beroep gedaan op RESALIANCE: interventies per telefoon en teleconferentie, strikt gezondheidsprotocol om huisbezoeken te garanderen, handhaving van de inschrijvingen voor workshops ondanks het uitstel van twee workshops, gebruik van de Autismetheek. Wat betekent dit? Dit geeft geloofwaardigheid aan én versterkt het RESALIANCE-project, versterkt de banden tussen partners, het publiek, het netwerk, getuigt van het belang van dit platform en is een bewijs van de noodzaak om dit project verder te kunnen zetten, daarom zijn we begonnen met stappen te nemen in deze richting ...