GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RETEX

Kerngegevens

Projectleider

Pôle compétitivité EuraMaterials (à partir du 1er juillet 2019)
Rue des Métissages 41
59336 TOURCOING CEDEX
FRANCE

Contactpersoon

Jeanne MEILLIER

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 577 998,81 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.dotheretex.eu/

RETEX

Regionale textiel recyclage

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieprocessen in kmo's (met inbegrip van voucherprogramma's, processen, design, diensten en sociale innovatie)


Het doel van het RETEX-project is om de textielsector op het gebied van de circulaire economie te structureren door in te grijpen op drie actieterreinen: het aanbod van economische actoren in de textielsector, het beheer van afgedankte textielproducten en marktvraag naar producten die gerecycleerde materialen bevatten. De partners van het project, door hun netwerken te bundelen, streven naar ontmanteling en verbinden van de actoren van de recycling- en textielsector (producenten en gebruikers) en actoren van de kunststofindustrie. Deze actoren zullen in staat zijn om de expertise van elkaar te identificeren, hun verwachtingen te uiten, hun problemen van behandeling van overschotten of afval te delen. Het doel is om innovatieprojecten in ecodesign uit te dragen met het gebruik van gerecycleerde materialen met een levensvatbaar economisch model, om een ​​duurzame, lokale sector te structureren door banen, gerecycleerde producten en secundaire materialen om ze te bereiken.

Rapporteringsdatum 27-09-2021

Ter ontwikkeling van de kringloopeconomie in de textielsector - van grondstof tot het einde van de levensduur - heeft INTERREG RETEX op talrijke manieren getracht oplossingen te vinden voor de recycling van de twee textielsoorten die het meest gebruikt worden: katoen en polyester en een mix van beide INTERREG RETEX voorzag zichzelf van een website, www.dotheretex.eu, geleid door FEDUSTRIA, belast is met de communicatie rond het project. Het consortium organiseerde een tiental workshops en rondleidingen in laboratoria voor de bewustmaking van het bedrijfsleven en laboratoria op het grondgebied en om hen warm te maken voor het project. De presentaties werden op de website geplaatst in het extranet gedeelte en dit vormt een zeer concrete kennisbank betreffende alle onderwerpen rond de kringloopeconomie voor textiel (ecodesign, stand van de techniek van mechanische, thermomechanische en chemische recyclingprocedés; ervaringen en goede praktijken, enz.). Het consortium bereikte tijdens deze workshops meer dan 400 verschillende entiteiten en organiseerde eveneens meer dan 150 gesprekken en individuele of collectieve bezoeken van bedrijven; aan sommige van hen werd een vragenlijst voorgelegd om een idee te krijgen van hun input en hun afval. Er kwamen een veertigtal antwoorden binnen, waardoor per materiaalsamenstelling en per productiefase (vezel, garen of stof, enz.) een overzicht kon worden opgesteld Op basis van 28 volledig ingevulde vragenlijsten leverde de inventaris 60.000 ton gekocht materiaal en 6700 ton productieafval op, ofwel een volumevermindering van 7,4%; we zien hier bijvoorbeeld dat de vraag naar polyester-/katoengaren of de vraag naar 100% polyester voor beide meer dan 1000 ton bedraagt, wat een zeer interessant gegeven is voor de uitvoering van producten van gerecyclede materialen Het consortium werd dankzij deze informatie gesterkt in de lancering van zijn 3 waardeketens: - Van de vezel naar de polyester-/katoenvezel in een gesloten circuit - Van de vezel naar de 100% katoenvezel in een gesloten circuit - Van de vezel naar 100% polyester plastic in een open of gesloten circuit Gesloten circuit = materialen afkomstig uit de recycling van een toepassing gebruikt in dezelfde toepassing Open circuit: materialen afkomstig uit de recycling van een toepassing voor een andere toepassing Het principe was werkgroepen samen te stellen met daarin de operatoren vanaf de bron tot aan het eindproduct; iedere operator verbond zich daarbij zijn deel van de tests uit te voeren en zijn resultaten met het grote publiek te delen; CENTEXBEL hield zich bezig met het karakteriseren van de ontwikkelde producten en CD2E met het inventariseren hiervan tijdens de levenscyclus. Het voordeel voor de ondernemingen was dat zij zich zo konden inwijden in de grondbeginselen en konden profiteren van een grote zichtbaarheid. Voor de waardeketen polyester katoen werden de tests met succes uitgevoerd, met 25% gerecycled materiaal afkomstig uit ziekenhuiskleding; deze resultaten werden besproken tijdens de TECHTEXTIL Frankfurt, de grootste vakbeurs op het gebied van technisch textiel, in mei 2019. De waardeketen katoen betrof productieafval van tricot van 100% katoen; draden die 25% aan gerecyclede katoen bevatten werden zonder problemen geproduceerd; zeer bemoedigende resultaten om een veel ambitieuzer percentage te bereiken voor gerecyclede vezels. Betreffende het polyester waren er zeer uiteenlopende bronnen voor het productieafval dat bij CENTEXBEL werd vergaard en getest. Het recyclingprocedé bestond uit het vermalen, samenpersen en smelten van het polyester om hier korrels van te maken en vervolgens ontwikkelingspistes te bedenken op het gebied van kunststoffenverwerking of het tot garen spinnen. De resultaten werden in november 2019 tijdens "market place" voorgesteld om te bepalen welke applicatoren mogelijk zijn. De volledige textiel waardeketen kwam aan de orde, vanaf het vergaren tot het op de markt brengen, maar ook de toepassing op het gebied van kunststoffenverwerking en 3D printen. Er werden tests uitgevoerd met bedrijven: - in open circuit, om filament voor 3D printers te maken, met 95% gerecycled polyester en 5% viscositeitsverbeteraar - in gesloten circuit om weefdraden opnieuw te gebruiken als inslagdraad in een weefsel, met 25% gerecycled polyester. INTERREG RETEX maakte deel uit van de portfolio van GoToS3 projecten, “op zoek naar een intelligente specialisatie”. Dankzij de portfolio kon de leidsman van EURAMATERIALS andere collega’s ontmoeten om van gedachten te wisselen over de goede praktijken voor het leiden van zijn project; de portfolio heeft ook de communicatie van RETEX op zijn eigen site weten te versterken en voor nog meer zichtbaarheid weten te zorgen. Er werden bruggen geslagen tussen de projecten, door middel van acties binnen de portfolio of de projecten zelf; zo nam INTERREG RETEX deel aan CROSS INNOVATION, georganiseerd door GoToS3, om met andere projecten van gedachten te wisselen met kruisbestuiving als doel, en ook aan de door PROTOPITCH georganiseerde BOOSTCAMP voor het coachen van ontwerpers op het gebied van kringloopeconomie. GoToS3 bood ook de gelegenheid tot unieke handelswijzen: De “design fiction” methode”, waaraan RETEX deelnam in een team met 6 andere projecten om het fictieve AIRFIX project uit te voeren, een intelligent, licht en sterk textiel dat in staat is de verontreiniging van snelwegen in de stad te absorberen en autonoom is op energiegebied. Het project wordt geëvalueerd d.m.v. de IRL-methode, Innovation Readyness Level – te vergelijken met”TRL”, met een globale kijk op de volkomen ontwikkeling van het product of de dienst en de commerciële rijpheid ervan. Verder nam RETEX in december 2018 deel aan het INTERREG-evenement "Mijn project in 180 seconden", pitch samen met andere projecten om het thema en de belangen van het project in een synthese te vatten. Het extranet van het project werd vlak voor de eindstreep van het project uitgewerkt: het ging erom alle bedrijven te noteren die hadden deelgenomen aan de werkgroepen of de vragenlijst beantwoord hadden: deze werden in kaart gebracht. Alle relevante tests werden op de voorgrond geplaatst. Van sommige tests werd een ICV “inventaire en cycle de vie” (“inventaris tijdens de levenscyclus”) opgemaakt. En de economische analyse concentreerde zich op 4 producten, één in iedere waardeketen met gesloten circuit – polyester/katoen, katoen - en twee in de waardeketen van polyester. De technische gegevens (32), ICV (20) en waardeketens (4) kunnen gedownload worden na inschrijving op het extranet; we tellen 196 ingeschrevenen met een evenwichtige verdeling tussen de 3 regio’s en buiten het grondgebied Het consortium organiseerde een evenement voor de afsluiting in december 2020; dit zou oorspronkelijk fysiek plaatsvinden, gelijktijdig met het evenement betreffende de kringloopeconomie van CENTEXBEL op 16 december, maar werd uiteindelijk als videoconferentie geprogrammeerd, met een mix van live interventies en vooraf opgenomen redevoeringen. Alle acties van het project kwamen aan bod en er werd dieper en op didactische wijze ingegaan op de 3 uitgevoerde waardeketens. De partners blijven communiceren over het project, zoals zij dit tijdens de hele activiteitenperiode hebben gedaan. Volgens hun schatting hebben zij sinds oktober 2016 in heel Europa met meer dan 3000 personen gesproken, op beurzen en congressen Het avontuur is nog niet voorbij. We moeten ons blijven inspannen, met name op het gebied van polyester, maar ook de andere twee ketens niet vergeten, en daarbij profiteren van de gemaakte successen. Tot slot moeten we ons ook buigen over diverse “uiteenlopende” bronnen, die ook in aanmerking genomen moeten worden en waarvoor oplossingen gevonden moeten worden, zoals compressie of het identificeren van technieken waarbij chemische scheiding plaatsvindt. De partners hebben werkmethodes genoteerd voor de toekomst en zij zijn klaar voor nieuwe projecten.