GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Ruralité

Kerngegevens

Projectleider

Westtoer
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels
BELGIE

Contactpersoon

Veerle MERTENS

Begindatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 767 680,47 €

Website:

https://www.interreg-ruralite.eu

Ruralité

Ruralité

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van het toeristisch potentieel in natuurgebieden


Dit project wil de aantrekkelijkheid van de grensoverschrijdende plattelandsstreek (Frans-Vlaanderen, Picardisch Wallonië, Westhoek en het Land van de 7 Valleien) verhogen en haar economie stimuleren. De voornaamste acties zijn:
- het gastronomische toerisme ontwikkelen;
- deze grensstreek meer bekendheid geven als een bestemming met een innovatief toeristisch ondernemerschap;
- lokale producten, tradities en evenementen omzetten in boeiende ervaringen voor de bezoekers en de toeristen.
Om deze doelstellingen te bereiken, moet men de privésector aanmoedigen (regionale producenten, boeren, restauranthouders, café-uitbaters, ...) om innovatief te ondernemen. Via een forum voor collectieve intelligentie van de korte kringen kan men bovendien het aanbod van elke zone analyseren, de ondernemers inspireren en aanmoedigen om lokale producten te gebruiken. De innovatie in de privésector wordt aangemoedigd door participatieve brainstormings, de creatie van een trendboek, individuele coaching en de organisatie van educatieve reizen. De innovatieve toeristische beleving worden ondersteund door de creatie van nieuwe producten en de installatie van uitrustingen die alternatieve circuits mogelijk maken. Het project beoogt de bevordering van ontmoetingen en uitwisselingen van ervaringen en knowhow tussen de professionelen van de toeristische sector en andere ondernemers van de sector door de implementatie van een grensoverschrijdend project.

Rapporteringsdatum 19-07-2021

Sinds januari 2019, bundelen vijf bestemmingen uit België (La Maison de la Wallonie-Picarde en Westhoek) en Frankrijk (Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre, Communauté de Communes de Flandre-Intérieure en Pas de Calais Tourisme) hun krachten in het kader van het Europees Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen project "Ruralité'. Het project heeft een looptijd van vier jaar en zet in op het verhogen van de attractiviteit en het stimuleren van de economie van de grensoverschrijdende rurale bestemmingen. Focus ligt hierbij op gastronomie, logiesondernemingen en recreatieve producten en diensten: de valorisatie van de korte keten en streekproducten; de vorming, individuele coaching en netwerkvorming van professionele ondernemers; de ontwikkeling van gemeenschappelijke communicatie-tools; en tenslotte de ontwikkeling van innovatieve toeristische producten en diensten. In 2019 werd het project administratief opgestart. Op 25 september 2019 organiseerden we het grensoverschrijdende lanceringsevent waar we 100 toeristische ondernemers hebben verwelkomd van de 3 regio's. Via inspirerende voorbeelden/testimonials toonden we de aanwezigen de doelstellingen van het project. In september 2019 organiseerde la Wallonie picarde een eerste 'uniek diner op uitzonderlijke locatie' (zonder EFRO fondsen!) als piloot van werkpakket 5 voor het project. Na de bevindingen uit dit eerste 'unieke diner', werd deze actie gemeenschappelijk door het partnerschap verder uitgewerkt en uitgeschreven. De projectoproep werd breed bij de restaurants van de grensoverschrijdende regio gelanceerd. Een grensoverschrijdende jury selecteerde (of selecteerde onder voorwaarden) ondertussen 11 projecten in een eerste projectoproep uit de grensoverschrijdende regio. Verder wil het partnerschap volop inzetten op 'korte keten' en het belang om deze ook terug te vinden op de menukaarten in de restaurants. Er werd een coaching programma uitgewerkt om restaurants aan te moedigen om meer met streekproducten te werken. De opleiding hiervan dient te gebeuren door professionelen (marketeers / managers / koks). Ondertussen werden de coaches aangesteld en zullen zij het grensoverschrijdend opleidingsprogramma verder vorm geven. Het partnerschap ging ook gezamenlijk op zoek naar een communicatiebureau voor de opmaak van onze geplande acties. Begin 2020 werd de projectwebsite gelanceerd: www.interreg-ruralite.eu en maakten talrijke communicatie (Facebook-posts, website-pagina, pers) het mogelijk om de dynamiek van het grensoverschrijdend project echt op gang te brengen. In het tweede semester werd hard gewerkt aan de voorbereiding van het opleidingstraject 1 chef, 1 terroir maar moesten geplande opleidingen worden geannuleerd. Diverse acties werden opnieuw besproken. De partners bekeken of acties onder een andere vorm konden georganiseerd worden (met het oog op de aanhoudende sanitaire crisis). Geplande diners insolites werden noodgedwongen uitgesteld. Het partnerschap had uiteraard veelvuldig contact met de toeristische actoren op het terrein.