GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SAFESIDE

Kerngegevens

Projectleider

MULTITEL
Rue Pierre et Marie Curie 2
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

YVES HERNANDEZ

Begindatum

01-01-2017

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 765 378,70 €

Website:

http://www.safeside-project.eu/?page_id=101&lang=fr

SAFESIDE

Analysesysteem voor branden en gaslekken op basis van infrarood spectroscopie

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico's en van de noodsituaties

Domein van bijstandsverlening

Risicopreventie en -beheer van niet aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s (d.w.z. aardbevingen) en de risico’s in verband met menselijke activiteiten (bv. technologische ongevallen), met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en ram


Wanneer zich een incident voordoet op een site met potentieel giftige chemicaliën, zijn de omstandigheden voor de interventieteams op het terrein niet eenvoudig. Ze beschikken niet over alle nodige kennis over de aanwezige risico’s en kunnen daarom geen optimale interventie garanderen voor het betrokken personeel en de plaatselijke bevolking. Daarom is er nood aan instrumenten om over de eigenschappen van alle substanties te beschikken en de beweging van de luchtmassa’s te meten, zodat de plaatselijke bevolking kan worden gewaarschuwd over potentiële risico’s aan beide zijden van de grens. Het project SAFESIDE wil de technieken die vandaag in het laboratorium bestaan, in het grensgebied ook op het terrein beschikbaar maken via een instrument dat het interventiepersoneel helpt bij zijn optreden. Het doel is om op het eind van het project over draagbare systemen te beschikken om gassen ter plaatse te analyseren zonder ermee in contact te komen. De uiteindelijke systemen zullen ter beschikking worden gesteld van de verschillende bij het project betrokken teams aan beide zijden van de grens. Er zal een sensibiliseringscampagne worden gevoerd, in het bijzonder bij industriële sites en interventiediensten.

Rapporteringsdatum 22-07-2021

Het SAFESIDE-project is in januari 2017 van start gegaan. Aan dit project werd de volgende website gewijd: http://www.safeside-project.eu. Het doel van het SAFESIDE-project is nieuwe instrumenten voor gasmeting te ontwikkelen om de praktische risico's beter te kunnen beheersen en te beoordelen in geval van een incident. Bij de aanvang van het project hebben wij een aantal actoren van de civiele bescherming ontmoet om een beter inzicht te krijgen in hun verwachtingen op het gebied van spectroscopische meetinstrumenten. Zo hebben wij een lijst kunnen opstellen van de gassen die van belang zijn, evenals van de omstandigheden waarin de apparaten die in het kader van het SAFESIDE-project worden ontwikkeld, zouden worden ingezet. Bij de geïdentificeerde gassen hebben wij met name ammoniak, CO, CO2, HCl, HCN, SO2 en NOx onderzocht. Een laaggeprijsd, draagbaar systeem waarmee ten minste vijf van deze gassen in betrekkelijk lage concentraties kunnen worden opgespoord, zou een bijzonder nuttig instrument zijn voor de vaststelling van gevarenniveaus en veiligheidsperimeters. Dit was dan ook de focus van het project. Bij SAFESIDE werden verschillende benaderingen bestudeerd door de know-how van de verschillende partners te combineren: - de mogelijkheid om lasers onder te brengen op halfgeleiderchips aan de Universiteit van Gent (UGAND); - de beheersing van de bouw van glasvezellasers bij MULTITEL; - de beschikbaarheid van terreinmeetinstrumenten en de ontwikkeling van optische cellen (voor meervoudige doorgang) aan de Universiteit van Duinkerke (ULCO); - kennis van spectroscopische meetmethoden en ontwerp van foto-akoestische detectoren aan de Universiteit van Reims (URCA); - de beschikbaarheid van testinfrastructuur en goede kennis van de behoeften op het gebied van risicopreventie aan de Universiteit van Bergen (UMONS) De eerste lasers waren in 2018 beschikbaar voor laboratoriumtests. Voor de detectie van NH3- en CO-moleculen werd gebruik gemaakt van een halfgeleiderbron gekoppeld aan een optische cel (ULCO, UGENT). Een referentieapparaat (GC/MS, gedeeltelijk aangeschaft voor SAFESIDE) werd getest tijdens proeven die eind november 2018 zijn uitgevoerd met de calorimeterinstallatie van de Universiteit van Bergen, samen met andere analyseapparatuur van de Universiteit van Bergen en het mobiele laboratorium van het ULCO van Duinkerke. Deze analyses maken deel uit van de voorbereiding van de proeven die aan het einde van het project zullen worden uitgevoerd. Zij brachten een grote hoeveelheid gegenereerde moleculen aan het licht en kunnen ons in staat stellen onze spectrale meetdoelstellingen beter te definiëren. In 2019 werden de eerste door Multitel ontwikkelde bronnen, die in het midden-infrarood uitzenden, getest bij URCA met optische en foto-akoestische cellen voor de meting van een aantal gassen, te weten aceton, methaan, zoutzuur. In 2020 werden de laserbronnen op basis van de eerste laboratoriumexperimenten geoptimaliseerd en is een prototype gemaakt voor gebruik in het veld. De ontwikkeling van de laserbronnen is zo goed als afgerond (MULTITEL, UGENT). De andere meetapparaten zoals de optische en de foto-akoestische cellen zijn klaar (ULCO, URCA). Bij materiaalverbrandingstest konden de eerste metingen met bemonstering worden uitgevoerd (UMONS). Het GC/MS-systeem van ULCO kon reeds op verschillende locaties worden ingezet. Wij zijn nu bezig met de voltooiing en de montage van de apparatuur in het kader van de einddemonstraties van het project. Tijdens het project hebben wij twee workshops georganiseerd, de eerste aan de UGENT, gericht op zeer wetenschappelijke onderwerpen, in verband met gasspectroscopie; een tweede aan de ULCO, van meer algemene en praktische aard in het kader van de dag van de luchtkwaliteit. Tijdens deze workshop hebben wij contact tot stand gebracht tussen het CCM-laboratorium van ULCO en SDIS59 met als doel, de expertise en middelen van beide partijen te delen.