GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SMART AQUAPONICS

Kerngegevens

Projectleider

Gembloux Agro-Bio Tech
Passage des Déportés 2
5030 Gembloux
BELGIE

Contactpersoon

Haïssam Jijakli

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 946 520,91 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.smart-aquaponics.com/

SMART AQUAPONICS

Ontwikkeling van intelligente beheersinstrumenten voor aquaponics systemen aangepast aan professionals, stedelijke gemeenschappen en opleiding

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


Door de zeer hoge verstedelijking (93%) wordt de grensstreek Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen dagelijks onderworpen aan massale stromen van landbouwproducten, water en energie, afkomstig van conventionele landbouwsystemen (42 tot 67% van het grondgebied). Deze systemen genereren grote hoeveelheden CO2, afvalwater en ander afval. Om de overdracht en verspreiding van goede praktijken in de groene sector in het algemeen en meer bepaald in de landbouw te bevorderen, is het nodig de grensoverschrijdende onderzoeks- en innovatienetwerken te herstructureren en zo de voedselzekerheid te verhogen, milieu-, economische en sociale verbeteringen door te voeren en tegelijk de ontwikkeling van innovatieve oplossingen aan te moedigen.  Acuaponics is een relevante oplossing voor de problemen van de grensstreek Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen inzake waterbeheer en voedselzekerheid. Het is een techniek die zowel in de landelijke als stedelijke landbouw kan worden gebruikt en in één geïntegreerd systeem de teelt van planten en vis combineert, voor de duurzame productie van verse en gezonde vis en groenten. Het doel van het project SMART AQUAPONICS is de bevordering van de overdracht en inburgering van deze landbouwtechniek in het grensoverschrijdende economische weefsel. Het project beoogt de implementatie en demonstratie van een intelligent beheersysteem voor aquaponics, evenals de creatie van nieuwe producten die op de markt kunnen worden gebracht om de ontwikkeling in de grensstreek te bevorderen (beheersoftware, serious game), hetgeen gepaard moet gaan met organisatorische en sociale innovatie (nieuwe zakenmodellen, nieuwe gebruikstoepassingen) en de verspreiding van goede praktijken (opleidingsprogramma). De intersectorale samenwerking in het kader van dit project stimuleert de innovatie en het concurrentievermogen van de grensoverschrijdende ondernemingen, die partner zijn van dit project, en meer in het algemeen de actoren uit de professionele en stadslandbouw.

Rapporteringsdatum 21-05-2021

Het Smart Aquaponics project heeft als doel de ontwikkeling van professionele aquaponics te stimuleren door middel van een applicatie (voor smartphone en PC) die bestaat uit 3 samenhangende tools: -Online trainingstool -Ontwerp/ondersteuningstool -Monitoring tool De online trainingstool bestaat uit een educatief spel (serious game) en theoretische cursusmodules. Het spel stelt de gebruiker in staat om virtuele aquaponicssystemen van verschillende complexiteit te manipuleren en te experimenteren met een rijk scala aan situaties. Het spel integreert zowel de praktische als de biologische aspecten die nodig zijn voor het ontwerp en een correcte werking van een aquaponicssysteem. De doelgroepen zijn technisch middelbaar onderwijs en hoger/universitair onderwijs, en richt zich in zeker mate ook op autodidacten en verenigingen. Op termijn zou ook een netwerk voor praktijkopleidingen kunnen worden opgezet. De systeemontwerptool stelt de gebruiker in staat om virtuele aquaponicssystemen te creëren en simulaties uit te voeren. De simulaties zullen de prestaties en de stabiliteit van de systemen inschatten en zo optimalisatie van het ontwerp mogelijk maken. De simulatie zal het ontwerp van de aquaponicssystemen integreren met de mogelijkheid tot de online aankoop van de verschillende onderdelen. Deze tool zal inzetbaar zijn voor een groot aantal types aquaponicssystemen. De monitoringtool stelt de gebruiker in staat om de toestand van het systeem op te volgen, maar ook om te anticiperen op mogelijke problemen. Deze monitoring zal gebeuren op basis van aangesloten sensoren (pH, temperatuur, NH4, waterpeil, ...) en zal worden aangepast aan artisanale systemen en kleine commerciële installaties. Het bijzondere aan dit monitoringsysteem is dat het gebaseerd zal zijn op een dynamisch model dat, door de evolutie van de parameters te volgen, in staat zal zijn om te anticiperen op problemen. Dit project vereist verschillende expertises, namelijk aquaponics, modellering, electronica, onderwijs en een sterk contact met het werkveld. Het project brengt verschillende partners samen: de Universiteit van Luik, het PTI, Yncréa, PCG, Howest, Vigo Universal, Atelier de Bossimé, Aqua4C, Odisee, de Pôle Aquimer, Groupe One, Vlakwa, Uni La Salle en Pôle Légume Nord. Tijdens de eerste drie jaren van het project zijn de partners begonnen met het identificeren en verzamelen van een gemeenschap van mensen die geïnteresseerd zijn in de tools die door Smart Aquaponics werden ontwikkeld. De doelstellingen van de communicatie zijn met name het verzamelen van bètatesters voor toepassingen in 2020 en potentiële gebruikers voor de definitieve toepassing. Dit werd bereikt dankzij een lanceringsconferentie, de realisatie van een website (www.smart-aquaponics.com) en de sociale netwerken Facebook (https://www.facebook.com/SmartAquaponics/), Twitter (https: //twitter.com/SmartAquaponics) en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/smart-aquaponics). Er is een communicatiestrategie voor het project opgezet. De communicatieaspecten worden geleid door Groupe One, Uliège, Vito en het Aquimer-cluster. Vanuit technisch oogpunt hebben de partners sensoren geselecteerd en geïnstalleerd om de gegevens van PTI, Yncréa, PCG en Uliège te verzamelen over de aquaponicssystemen. Deze sensoren stellen de partners in staat om gegevens te verzamelen. Partner Howest partner heeft de data-acquistieketen ontwikkeld, dwz. een set tools om gegevens van de sensoren over te brengen naar de Smart Aquaponcicsserver. Het centrale element is een data-aggregator, die alle sensorinformatie integreert voordat deze naar de server wordt verzonden. Deze data-aggregator kan worden aangesloten op vier verschillende systemen die een interface vormen tussen de data-aggregator en vier soorten commerciële sensoren/computers: analoge sensoren, digitale sensoren, analoge kasbesturingscomputers (Hortimax of Priva) en digitale kasbesturingscomputers(IKS en Campbell). Zo voltooide Howest de data-aggregator, de interface met analoge sensoren en de analoge kasbesturingscomputer. Deze systemen zijn nu geïmplementeerd in de aquaponicssystemen van de partners, zijnde PTI, PCG, ULiège en Yncréa Yncrea heeft geïnvesteerd in een server en een database gemaakt die toelaat om de gegevens van aquaponic-systemen te hosten. Uliège heeft het computermodel ontwikkeld dat aquaponicssystemen simuleert. Dit model is momenteel geïmplementeerd op de servers van Yncréa en is op verzoek toegankelijk via een webinterface. Vigo Universal is op zijn beurt gestart met de ontwikkeling van de backoffice van de applicatie. Er zijn verschillende brainstormsessies gehouden om de didactische inhoud en het gebruik van de applicatie te definiëren. Naast het bereiken van deze doelstellingen, lieten deze sessies de partners toe om een echte gemeenschappelijke visie rond het project te ontwikkelen. De didactische teams van PTI, Yncréa, Odisee en Uliège zijn momenteel de instructies aan het schrijven voor de applicatie..