GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

STEPS4YOU

Kerngegevens

Projectleider

Cap Solidarités
rue des meuniers 30
59000 Lille
FRANCE

Contactpersoon

Elisa Autogue-Jahan

Begindatum

01-09-2019

Einddatum

01-05-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

STEPS4YOU

Global STEPS om het bewustzijn rond competenties, verworven door anderstaligen, te ondersteunen.

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van gelijke toegang tot een leven lang leren voor alle leeftijdscategorieën in formele, niet-formele en informele settings, vergroting van de kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking en bevordering van flexibele leertr


De toegang tot de arbeidsmarkt in onze grensoverschrijdende regio omvat heel wat drempels voor anderstaligen, zoals de taal of erkenning van hun diploma. Dit belemmert zowel hun sociale als professionele integratie. Met de online tool Global Steps, ontwikkeld binnen een Erasmus+ project willen we de competenties van deze doelgroep, verworven buiten een traditioneel academisch parcours, herkennen en expliciteren. Om dit te bewerkstelligen zullen professionelen uit het ruime werkveld samenwerken. We willen binnen dit project met relevante partners een lerend netwerk vormen waarin de focus ligt op de methodologie van de tool, het experimenteren met de verschillende doelgroepen en de uitwisseling hieromtrent. Op het einde van dit project hebben de professionals kansen gecreëerd voor anderstalige werkzoekenden om hen via Global STEPS bewust te maken van hun competenties die ze kunnen gebruiken in ondernemerschap of tewerkstelling.