Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategie

De strategische doelstellingen die zijn gekozen voor de strategie van het programma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 2021-2027 zijn opgesplitst in vijf samenwerkingsthema's en twaalf specifieke doelstellingen:

 

 

Prioriteit 1

Ondersteunen van het bedrijfsleven, de groei en de heropleving (relance) van de economische activiteit via innovatie en toegepast onderzoek

Specifieke doelstelling 1.1Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en het invoeren van geavanceerde technologieën
 1. Identificeren van structurerende en complementaire economische sectoren met een groot potentieel voor technologische en ecologische innovatie door middel van de analyse van grensoverschrijdende waardeketens, teneinde samenwerking te stimuleren en expertisecentra/consortia te ontwikkelen om nieuwe producten-diensten-toepassingen tot stand te brengen.
 2. Ondersteunen en verduurzamen van grensoverschrijdende transsectorale innovatie door middel van toegepast onderzoek - van technologisch maturiteitsniveau 3/4 (experimenteel proof of concept / in laboratoria gevalideerde technologie) tot niveau 8 (compleet en gekwalificeerd systeem) op de verschillende strategische interventiegebieden.
 3. Faciliteren van de ontwikkeling van de kenniseconomie en de intelligente sectoren op basis van het zich eigen maken door ondernemingen en administraties van een betere beheersing van gegevensbeheer en -uitwisseling, alsmede van verwante technologieën.
 4. Ontwikkelen van innovatiecapaciteiten door de verspreiding van ecotechnologie, sociale innovatie en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen waarin de concepten van de ecologische transitie en de circulaire economie geïntegreerd zijn.
Specifieke doelstelling 1.3Versterken van duurzame groei en het concurrentievermogen van kmo’s en het creëren van banen in kmo’s, onder meer door productieve investeringen
 1. De verspreiding van technologische innovatie en een ecologisch verantwoorde aanpak bij kmo’s ondersteunen door het stimuleren van de "quadruple helix"-ecosystemen die grensoverschrijdende interacties tussen industrie, overheden, onderzoeksinstellingen en eindgebruikers bevorderen om toegevoegde waarde te creëren en het concurrentievermogen te versterken.
 2. Opzetten van gezamenlijke maatregelen om de activiteit van kmo’s in de strategische interventiegebieden die voortvloeien uit het kruisen van de S3-strategieën voor slimme specialisatie, stimuleren, zodat de werkgelegenheid in het samenwerkingsgebied in stand kan worden gehouden
 3. De veerkracht en het aanpassingsvermogen van ondernemingen ten aanzien van industriële/digitale transformaties versterken door de toegang tot en de toe-eigening van nieuwe technologieën te vergemakkelijken.
 4. Grensoverschrijdende acties voor de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden op het niveau van het samenwerkingsgebied ondersteunen door de vorming van netwerken van steunpunten te bevorderen en door ondernemers te begeleiden bij hun inspanningen om nieuwe technieken, processen, opleidingen en ondernemersmethoden toe te passen.
 5. In kaart brengen van, anticiperen op en beantwoorden aan de behoeften van de werkgevers op het gebied van ontwikkeling van capaciteiten in verband met innovatie et intelligente specialisatie binnen de ondernemingen (vaardigheden in wetenschappelijke en technische disciplines, alternerende opleidingen, enz.), op het gebied van integratie en arbeidsmobiliteit in de strategische interventiegebieden van de grensoverschrijdende werkgelegenheidsgebieden.
 6. Het concurrentievermogen, de groei en de heropleving van de economische activiteit aanmoedigen door de ondernemingen bij hun inspanningen te ondersteunen en de financieringsregelingen te structureren.

Prioriteit 2

De veerkracht, de samenwerking en de aanpassing van de gebieden aan de risico’s van klimaatverandering versterken

Specifieke doelstelling 2.4Bevorderen van klimaatadaptatie en rampenrisicopreventie en -weerbaarheid, rekening houdend met op ecosystemen gebaseerde benaderingen
 1. Stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking die gericht is op de ontwikkeling van innovatieve technologieën ter ondersteuning van de aanpassing aan de klimaatverandering.
 2. Versterken van de grensoverschrijdende coördinatie tussen veiligheidsautoriteiten bij de uitvoering van risicobeheerstrategieën en ontwikkelen van de weerbaarheid van het grensoverschrijdende grondgebied tegen alle soorten rampen (natuurrampen, industriële rampen, technologische rampen, enz.)
 3. Verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering voor het hele samenwerkingsgebied door de ondersteuning van de ontwikkeling van groene en blauwe grensoverschrijdende infrastructuur
 4. Ondersteunen van grensoverschrijdende maatregelen voor bewustmaking, informatieverspreiding en preventie van alle risico's (natuurlijke, industriële, technologische enz.) ten behoeve van de veiligheid van de bevolking en de werknemers op het grondgebied.
 5. De bedrijven, de bevolking en de lokale actoren bewustmaken inzake een beargumenteerd beheer van de natuurlijke bronnen van de gebieden door de verspreiding van goede praktijken
Specifieke doelstelling 2.5Bevorderen van de toegang tot water en van duurzaam waterbeheer
 1. Het ondersteunen van acties die de watervoorraden verbeteren via het behoud, de blijvende toegankelijkheid, de behandeling en het grensoverschrijdend beheer ervan
Specifieke doelstelling 2.7Verbeteren van de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur, ook in stedelijke gebieden, en verminderen van alle vormen van verontreiniging
 1. Steun voor de instandhouding en het gezamenlijk beheer van de natuurlijke hulpbronnen van het grensoverschrijdende grondgebied om de ecologische continuïteiten te garanderen die de bescherming en het herstel van de biodiversiteit bevorderen.
 2. Ondersteunen van geïntegreerde acties inzake gezamenlijk landschapsbeheer, ecosystemen en bodembescherming in het grensoverschrijdende gebied om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan.
 3. Ondersteunen van de ontwikkeling van gezamenlijke en innovatieve acties ter vermindering van elke vorm van vervuiling op het land, in de atmosfeer en in het water ten gunste van de biodiversiteit.

Prioriteit 3

Verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteitspatronen (personen en goederen) en bevorderen van duurzame, multimodale, stedelijke en landelijke mobiliteit bestand tegen klimaatverandering

Specifieke doelstelling 3.2Ontwikkelen en versterken van duurzame, klimaatbestendige, intelligente en intermodale nationale, regionale en lokale mobiliteit, met inbegrip van verbeterde toegang tot TEN-T en grensoverschrijdende mobiliteit
 1. Analyseren en aanpakken van de ontbrekende duurzame transportverbindingen om de mobiliteitspatronen te verbeteren en te zorgen voor continuïteit bij het grensoverschrijdende transportaanbod (personen- en goederenvervoer).
 2. Het gebrek aan samenhang in de grensoverschrijdende mobiliteit wegwerken en de kwaliteit van het aanbod en het gebruik van multimodaal en duurzaam vervoer verbeteren.

Prioriteit 4

Ondersteunen van de gezondheids-, sociale, culturele en toeristische samenhang van het grondgebied

Specifieke doelstelling 4.1Verbeteren van de effectiviteit en de inclusiviteit van de arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door het ontwikkelen van sociale infrastructuur en het bevorderen van de sociale economie
 1. Het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod op de grensoverschrijdende arbeidsmarkten door kennis te ontwikkelen en een vooruitziend beheer van de behoeften aan vaardigheden, onderwijs en levenslang leren.
 2. Een geïntegreerd grensoverschrijdend begeleidingsaanbod ontwikkelen om de mobiliteit van werknemers, leerlingen, studenten, stagiairs en werkzoekenden te verhogen.
Specifieke doelstelling 4.5Garanderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg en veerkrachtiger maken van gezondheidszorgstelsels, met inbegrip van eerstelijnszorg, en bevorderen van de overgang van institutionele zorg naar gezins- en gemeenschapsgebonden zorg
 1. Bestaande initiatieven verlengen en verrijken door synergiën tussen instellingen te stimuleren, de bestaande gezondheids- en medisch-sociale stelsels te valoriseren en te verbeteren en de coördinatie van de zorgstelsels voor de bevolking aan weerszijden van de grens te bevorderen.
 2. De toegang tot gezondheids- en ziekenzorgdiensten en faciliteiten verbeteren, door de verspreiding van informatie over grensoverschrijdende zorgverstrekking en zorgmogelijkheden te bevorderen en door de mobiliteit van patiënten en gezondheidswerkers te ondersteunen, teneinde een efficiënte medische hulpverlening ten behoeve van de burgers te waarborgen.
 3. Bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking en de implementatie van gemeenschappelijke instrumenten op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering, innovatie in de zorg en de medisch-sociale sector en de ontwikkeling van persoonsgerichte diensten
 4. Instrumenten en projecten op het gebied van ‘eHealth’ ontwikkelen in het hele grensoverschrijdende gebied om de toegang van de bevolking tot deze diensten te verbeteren en het tekort aan gezondheidswerkers te verhelpen.
Specifieke doelstelling 4.6Versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie
 1. Ondersteunen van acties die gericht zijn op het begeleiden van veranderingen en het versterken van de veerkracht van de culturele en toeristische sector, via de professionalisering van de actoren.
 2. Ontwikkelen van geïntegreerde materiële en/of duurzame aanbiedingen en projecten om het culturele, industriële, natuurlijke en landschappelijke erfgoed te valoriseren, de continuïteit van het aanbod over de grens heen te waarborgen en gemeenschappelijke toeristische en culturele identiteiten op de schaal van het gebied te definiëren.
 3. Valoriseren en ontwikkelen van gezamenlijke culturele acties, met name op het gebied van de culturele en de creatieve industrie, om de aantrekkingskracht van het samenwerkingsgebied te waarborgen.
 4. Ondersteunen van het behoud en de verbetering van gemengde (toerisme en cultuur) duurzame en inclusieve kwaliteitsvolle grensoverschrijdende infrastructuren die bijdragen tot de concentratie van ontwikkelingsbevorderende functies.

Prioriteit 5

Versterken van de capaciteiten van de autoriteiten op het gebied van besluitvormingsprocessen, organisatie van het bestuur en de samenwerking in het gebied

Specifieke doelstelling 6.1Het versterken van de institutionele capaciteiten van overheidsinstanties, met name die welke belastzijn met het beheer van een bepaald gebied, en van de belanghebbenden
 1. De samenwerking versterken tussen de actoren van het gebied inzake "data" teneinde thematische, vergelijkbare en/of geconsolideerde gegevensreeksen op de schaal van het gebied op te zetten, te analyseren en te verspreiden.
 2. Ondersteuning en versterking van de verspreiding van informatie en advies aan beide zijden van de grens, op een gecoördineerde manier die aangepast is aan de verschillende doelgroepen.
 3. De resultaten van eerdere ervaringen benutten en verspreiden en de bestendiging ervan begeleiden om de continuïteit van de samenwerking te waarborgen.
 4. Uitwerken, in overleg met de belanghebbenden, van gezamenlijke grensoverschrijdende strategieën die in lijn liggen met de bestaande nationale, regionale of sectorale strategieën en analyseren van de behoeften aan versterking van de territoriale of thematische structureringen.
Specifieke doelstelling 6.2Verbeteren van de efficiëntie van het openbaar bestuur door het bevorderen van juridische en administratieve samenwerking en samenwerking tussen burgers, actoren uit het maatschappelijke middenveld en instellingen, met name met het oog op oplossingen voor juridische en andere obstakels in grensregio’s
 1. Het ontwikkelen van een werkmethode om bij te dragen aan het wegnemen van juridisch-administratieve belemmeringen door de identificatie van obstakels en de organisatie van overlegbijeenkomsten.
Specifieke doelstelling 6.3Het opbouwen van wederzijds vertrouwen, met name door het aanmoedigen van “people to people” acties
 1. Ondersteuning van de uitvoering van microprojecten die in overeenstemming zijn met de algemene strategie van het programma ten behoeve van de burgers van het samenwerkingsgebied.