GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

SYTRANSPOM

Kerngegevens

Projectleider

CARAH
Rue Paul Pastur 11
7800 ATH
BELGIE

Contactpersoon

Deborah Lanterbecq

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 297 920,93 €

Website:

http://www.carah.be/projets/sytranspom.html

SYTRANSPOM

Grensoverschrijdende synergie bij het ontwerp van innovatieve beslissingsondersteunende systemen ter bevordering van geïntegreerde bescherming tegen de belangrijkste bladschimmelziekten in aardappelen.

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


De aardappelteelt speelt een belangrijke rol in de grensstreek. Hij voedt een hele handelsketen (producenten, kopers, onderhandelaars, fytofarmaceutische ondernemingen en transformatiebedrijven). Om de duurzaamheid van deze productie in termen van concurrentievermogen en milieu te verzekeren, is het belangrijk de pathogenen die bladschimmel veroorzaken te beheersen. Het project SYTRANSPOM verzamelt de grensoverschrijdende expertise van vier partners met de ambitie de teelten te beschermen tegen schimmelpathogenen door middel van een vroegtijdige diagnose van de besmetting. Het project voorziet de creatie van een grensoverschrijdend samenwerkingsplatform om de bestaande informatie te centraliseren en aan te vullen met nieuwe gegevens, afkomstig van experimenten op het terrein, de resultaten van laboratoriumexperimenten en gegevens van de precisielandbouw; (2) de ontwikkeling van nieuwe moleculaire methoden (detectiemethoden en kwantitatieve analyses) om de schimmelpathogenen van de bladeren te kenschetsen; (3) de implementatie van experimentele tests op de velden om een vroegtijdige diagnose van de besmettingen te verkrijgen, de opvolging van de ontwikkeling van de ziekten en de verbetering van de beschermingsmethoden; (4) de ontwikkeling van een volledig beslissingsondersteunend systeem met verwittigingsmechanismen voor meerdere bladpathogenen. Het project doet een beroep op teams van agronomen op het terrein, experts in fytopathologie en moleculaire biologie, en informatici.

Rapporteringsdatum 23-08-2021

Tijdens de eerste drie jaar van het project werden de veld- en labresultaten verzameld en geleidelijk aan geanalyseerd. Er konden enkele tendensen worden vastgesteld en de resultaten zijn toegelicht aan en gedeeld met alle partners. De resultaten zullen later beschikbaar zijn op het samenwerkingsplatform van het project (sharepoint gehost door INAGRO), en zullen zo spoedig mogelijk na bevestiging ervan openbaar worden gemaakt. Andere documenten staan al op het platform, zoals de notulen van de vergaderingen, de PDF-bestanden van de posters, enz. De eerste geconsolideerde resultaten voor de regio's (2018 en 2019) zijn gepubliceerd in het tijdschrift Phytoma (nr. 731, februari 2020): (1) te vroege fungicidenbehandelingen (uitgevoerd vóór 8 of 20 augustus 2018, de optimale data voor de eerste behandeling bepaald door het waarschuwingsmodel) waren niet nuttig, zeer laat ontstaan van symptomen van alternaria en in het bijzonder A. solani (enkele karakteristieke symptomen waargenomen aan het einde van het seizoen, begin september); (2) alle fungicide werkingsmechanismen (contact, systemisch, preventief of curatief) hebben in de 3 regio's een vergelijkbare werkzaamheid getoond; (3) een dergelijke late aanvang van de ziekte heeft geen significant effect op de opbrengst, de sortering of het gehalte aan droge stof van de knollen. De vergelijkbare resultaten voor de drie regio's (verkregen in 2018 en 2019) bevestigen het secundaire karakter van de ziekte en de nutteloosheid van de behandelingen vóór augustus (in de overgrote meerderheid van de gevallen). De resultaten van het seizoen 2020 worden geanalyseerd en zullen beschikbaar zijn in semester 7. De partners hebben deelgenomen aan verschillende evenementen (onder meer aan de beurzen Potato Europe, technische aardappeldag, ...) om het project en de problematiek van bladschimmels bij aardappelen (en met name Alternaria) voor te stellen. Er werden eveneens bezoeken aan proefvelden of zogenaamde "Coins de Hangars' georganiseerd om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Een communicatie-evenement over het Sytranspom-project werd georganiseerd tijdens het Potato Europe. De eerste vergadering van het adviescomité van het project heeft op 17 december 2019 plaatsgevonden bij de Landbouwkamer Nord-Pas-de-Calais in Lorgies in Frankrijk. Deze vergadering bood de gelegenheid om de eerste onderzoeksresultaten over de jaren 2018 en 2019 aan een publiek van professionals uit het veld te presenteren en toe te lichten. Daarnaast vonden er uitwisselingen plaats tussen de project partners met het oog op de verbetering van bepaalde laboratoriumtechnieken (vroege opsporing, kwantificering, stamidentificatie). De evenementen (meetings, symposia, ...) van 2020 en 2021 moesten afgelast worden vanwege de Coronacrisis. Er is een eerste ringtest georganiseerd tussen laboratoria en er wordt gewerkt aan uitwisselingen van protocollen. Ze werden in het groeiseizoen 2020 getest en een tweede ringtest werd georganiseerd om de conclusies te verbeteren. De analyses van deze tweede ringtest vonden plaats in het 6de semester en een derde ringtest zal worden georganiseerd in het 7de semester. Kortom, dankzij de bundeling van grensoverschrijdende informatie door de oprichting van een samenwerkingsplatform (sharepoint) konden de partners hun waarnemingen aan de drie regio's van het Interreg gebied (Frankrijk, Wallonië, Vlaanderen) over een periode van twee jaar (derde jaar aan de gang, gegevens 2020 geanalyseerd in semester 7) met elkaar vergelijken. De verkregen resultaten hebben verschillende punten aan het licht gebracht: - in de drie regio's verschenen de symptomen, die worden toegeschreven aan de aanwezigheid van Alternaria solani, laat op de aardappelbladeren (over het algemeen na 15 augustus); - In Frankrijk zijn verschillende soorten van de Alternaria- en Porri-secties geïdentificeerd, wat suggereert dat Alternaria kan worden veroorzaakt door verschillende soorten van het Alternaria-geslacht; - resistentie tegen alle gebruikte fungiciden (gebruikt in de proeven) wordt in Vlaanderen waargenomen, evenals de aanwezigheid van fenotypen met dubbele resistentie; - de modellen bieden relevante informatie, maar moeten nog worden verfijnd om op het juiste moment een geschikte/efficiënte fungicidenbehandeling(en) voor te stellen. De doeltreffendheid van de modellen is ook gebaseerd op gegevens van sporenvallen en het monitoren van de ziekte, gegevens die deze beslissingsondersteunende instrumenten via het grensoverschrijdende uitwisselingsplatform kunnen voeden.