GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TRANSMOBIL

Kerngegevens

Projectleider

Provincie West Vlaanderen
Streekhuis Westhoek
Woumenweg 100
8600 Diksmuide
BELGIE

Contactpersoon

Philip Konings

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 603 785,23 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://www.transmobil.be/fr/portail/294/index.html

TRANSMOBIL

Het versterken van de dienstverlening op vlak van mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk gebied

axe4

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Vanuit de gemeenschap geleide initiatieven voor lokale ontwikkeling in stedelijke en rurale gebieden


Het partnerschap wil de mobiliteit bevorderen van de bevolking in de grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de eigen wagen. Het wil dit doen door het aanreiken van nieuwe mobiliteitsoplossingen, in de eerste plaats voor de bevolking die geen eigen wagen bezit. We willen met dit project echter ook burgers bereiken, die openstaan voor een meer duurzame manier van leven, die bereid zijn tot andere vormen van mobiliteit en die hun afhankelijkheid van de auto willen afbouwen. Deze burgers hebben nl. een potentiële voorbeeldfunctie voor anderen. Met de realisatie van een grensoverschrijdend netwerk van hubs (WP4) wil het project nieuwe vormen van dienstverlening inzake mobiliteit ontwikkelen, centraal in de dorpen en steden, waarbij deze gecombineerd wordt met dienstverlening op sociaal en commercieel vlak (cfr. Partons 2.0). Transmobil zal de doelgroepen warm maken voor het gebruik van dit nieuwe aanbod. Tegelijkertijd zal het project de reizigersinformatie verbeteren voor de inwoners van de grensoverschrijdende regio via de geactualiseerde grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer. Ook zal het project de opstart van een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale onderzoeken. Transmobil wil tot slot nog de kennis verbeteren van de bevoegde mobiliteitsactoren in de plattelandsregio over grensoverschrijdende mobiliteitsdiensten. Hierover werd tot nu toe weinig onderzoek uitgevoerd. Een onderzoek over de verbindingen van bestaande lijnen en potentiële grensoverschrijdende verbindingen zorgt ervoor dat de mobiliteitsactoren de gedeelde problemen en kansen eigen aan de regio beter leren kennen. Via het kennisplatform kunnen ze in dialoog treden, hun expertise en hun middelen delen en komen tot gezamenlijke concrete oplossingen, die de dienstverlening inzake mobiliteit voor de bevolking moet verbeteren.

Rapporteringsdatum 15-06-2021

In de grensoverschrijdende Westhoek is openbaar vervoer zwak uitgebouwd, zijn er amper grensoverschrijdende verbindingen en zijn er weinig tot geen alternatieven voor het gebruik van de eigen wagen. TRANSMOBIL wil inwoners van de grensstreek de mogelijkheid geven om toch mobiel te zijn. Daarvoor zet het project een grensoverschrijdend netwerk van ‘hubs’ op. Hubs zijn plaatsen in dorpen en steden, waar mensen terecht kunnen voor dienstverlening op vlak van mobiliteit, maar ook op sociaal en commercieel vlak. Wat houdt dat in? In sommige hubs zal je een fiets kunnen ontlenen en ook boodschappen kunnen doen bij een lokale kruidenier. In andere hubs neem je een taxi naar de dichtstbijzijnde bushalte over de grens. In afwachting van de taxi neem je een koffietje met een paar buurtbewoners. Inwoners en gebruikers worden betrokken bij het project om hun mening te geven over de hubs en om actief de hubs te gebruiken. Ze krijgen ook informatie en tips om de eigen wagen te laten staan en nieuwe vormen van mobiliteit te ontdekken. Het netwerk van hubs komt op een geactualiseerde grensoverschrijdende mobiliteitskaart, die beschikbaar zal zijn voor alle gebruikers. Tijdens het project wordt ook onderzocht of een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale haalbaar is. Daarop zouden reizigers online het mobiliteitsaanbod in hun grensregio kunnen raadplegen. Om alles in goede banen te leiden, steunt het project op een grensoverschrijdend kennisplatform, dat alle nodige kennis verzamelt bij experten, ambtenaren, bevoegde en betrokken actoren, kortom bij iedereen met kennis over mobiliteit langs beide zijden van de grens. Het project is officieel gestart op 1/4/18 en gelanceerd op 14/6/18 aan het station van Bailleul. De werking werd tijdens dit semester gehinderd door de Covid-19 gezondheidscrisis. Door de lockdown en de andere maatregelen die de overheden oplegde dienden geplande activiteiten verdaagd of afgelast. Fysieke vergaderingen werden vervangen door virtuele. Tot op vandaag ging de focus naar 4 activiteiten, gekoppeld aan de centrale doelstelling van het project, plus het verder administratief structureren van het project. 1.Administratief structureren van het project: De werking van de WerkGroepen werd geoptimaliseerd en de te behandelen thema’s duidelijk afgebakend. De structuur staat op punt om een efficiënte uitvoering toe te laten. 2.Grensoverschrijdend sensibiliseren en communiceren: De website werd regelmatig geactualiseerd. Op de homepage werd een interactieve kaart van de grensregio toegevoegd. Het Internet-platform S-Pass wordt gebruikt als grensoverschrijdend communicatiemedium dat samenwerking en communicatie vereenvoudigt en stimuleert. Transmobil participeert in het initiatief van het koepelproject Flandria Rhei om een documentaire film te maken over de grensoverschrijdende regio. Er werden filopnames gemaakt met de regisseur. Er werd met alle partners samen een strategisch communicatieplan opgemaakt. De doelstelling ervan is de communicatie-acties te structureren en te zorgen voor wederzijdse versterking van acties van de individuele partners. Samen communiceren moet het grensoverschrijdend karakter van het project benadrukken. 3.Grensoverschrijdende analyse: Het onderzoek naar beschikbare brondata over mobiliteit en verplaatsingen binnen het grensoverschrijdend gebied werd verdergezet en verfijnd. Naast cijfers en gegevens over het gebruik van de bus- en treinverbindingen, werd informatie verzameld over de andere vervoermodi, met specifiek aandacht voor de grensoverschrijdende verplaatsingen. De infofiches ‘trein’ werd afgewerkt. De infofiches ‘organisatie van de mobiliteit‘, ‘woon-werkverplaatsingen’, ‘enquête verplaatsingsgedrag’ en ‘carpooling’ werden verder vervolledigd. De infofiches zijn een belangrijk instrument voor het informeren van de inwoners van het gebied en van de mobiliteitsgebruikers. De datacollectie binnen de studieopdracht ‘big data / Cross border flows’ opgestart (met de operatoren Proximus en Orange) werd geoptimaliseerd en verloopt vlot. Partner AUD voerde de eerste testen om personenbewegingen in de grensregio in kaart te brengen op basis van gsm-tracking. Het effectief creëren van grensoverschrijdende verbindingen is een fundamentele doelstelling van Transmobil. Onze deelname aan het overleg van de Vervoerregio Westhoek resulteerde in de opstart van een pilootproject waarbij twee grensoverschrijdende buslijnen zullen worden ingericht (Poperinge-Hazebrouck en Ieper-Armentières). We werken mee aan het project ‘Masterplan Fiets Westhoek’ waarin de grensoverschrijdende aspecten (potentiële fietsverbindingen zoals Hondschoote-Leisele en Bray-Dunes-De Panne, aansluiting op Franse initiatieven als de ‘Schémas Directeur Vélo’…) zijn opgenomen. De WerkGroep verbindingen onderzocht of oude spoorwegbeddingen potentiële tracés kunnen zijn voor fietsverbindingen tussen de hubs aan weerszijden van de grens. 4.Grensoverschrijdend netwerk van hubs: De partners werkten verder aan de uitbouw van de hubs op hun territorium en de inrichting ervan in functie van de functionele doelstellingen (fietshubs, stationshubs, dorpshubs, socio-economische hubs…). Naargelang de afwerking vordert zullen de hubs in een grensoverschrijdend netwerk aan elkaar worden gekoppeld, rekening houden met de functionele groepen waartoe ze behoren. In De Panne, Koksijde en Veurne was het deelfietssysteem (60 deelfietsen op 6 locaties) operationeel. Het systeem wordt verder uitgebreid binnen de noordelijke Westhoek en een grensoverschijdende uitbreiding (Hondschoote, Bray-Dunes) wordt verder onderzocht. In functie van de toekomstige inrichting van de hub van Oostvleteren was er een cocreatiesessie met de bevolking. Een studiebureau bekijkt de uitrusting van de hub in Krombeke. Voor de hubs van CCFI werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Voor de hubs van CCHF werd de prijsvraag opgestart. Meer info: www.transmobil.be. Voor vragen: philip.konings@west-vlaanderen.be.