GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TransStat

Kerngegevens

Projectleider

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
BELGIE

Contactpersoon

Stefanie Rammelaere

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
408 206,24 €

Website:

https://fr.transstat.eu/project

TransStat

Structurele uitwisseling van sociaaleconomische en omgevingsdata van de grensgebieden

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


TransStat wil via een structurele uitwisseling van gegevens de grensdynamieken beter begrijpen om een meer gericht beleid te kunnen voeren. Deze gegevens betreffen verschillende thema’s (sociaaleconomische gegevens, klimaat, bodembezetting, mobiliteit…) en worden in de loop van het project aangevuld. Het doel is de basis te leggen voor een blijvende, grensoverschrijdende gegevensverzameling, een essentiële opdracht in de activiteiten van de operatoren. Het project promoot eveneens een geïntegreerde samenwerking tussen de regeringen voor de structurele, grensoverschrijdende uitwisseling van statistische gegevens en geografische informatie. Uiteindelijk wil TransStat een samenwerkingsmodel uitwerken om gegevens en metadata ter beschikking te stellen van diverse actoren, zoals de lokale, regionale en nationale overheden, de actoren van het duurzame beheer van de natuurlijke rijkdommen en de toekomstige indieners van Interreg-projecten. De vier hoofdopdrachten van het project zijn een grondige analyse van de initiatieven rond gegevensuitwisseling (knelpunten en oplossingen); de inventarisering van de beschikbare datasets en de keuze van de meest geschikte sets; het samenvoegen en afstemmen van de datasets om ze vergelijkbaar te maken; de verworven kennis en gemaakte afspraken verankeren om de gegevensuitwisseling duurzaam te integreren.

Rapporteringsdatum 23-02-2021

Op 1 april 2019 ging het project TransStat officieel van start. Het project wordt getrokken door de 5 hoofdpartners zijnde: Provincie West-Vlaanderen (Vlaanderen), IWEPS (Wallonië), ISsEP (Wallonië), Régions-Hauts-de France (Frankrijk) en Département Du Nord (Frankrijk). Samen willen deze partners het proces van grensoverschrijdende dataverzameling en -verwerking faciliteren via een structurele uitwisseling van data en metadata. Dit laatste zal vorm krijgen via het opzetten van een metadataservice. Tijdens de projectperiode leggen de partners de basis voor een blijvende samenwerking om de metadataservice ook na het project draaiend te houden. In kader van de communicatie over het project naar de buitenwereld toe ontwikkelden de partners van TransStat een informatieve website (www.transStat.eu), een eigen projectaffiche en tevens een specifiek e-mail adres voor TransStat "info@transstat.eu". Een eerste projectrealisatie is het schrijven van een rapport "screening van projecten". Het doel van deze screening, is het identificeren van grensoverschrijdende projecten die relevant zijn in het kader van TransStat, en het inventariseren van de problemen en de geïmplementeerde oplossingen inzake grensoverschrijdend werken met statistische data. De partners en de geassocieerde partners maakten hiervoor enerzijds een lijst op van projecten waar grensoverschrijdend met data werd gewerkt en anderzijds een vragenlijst om deze projecten te screenen. Op 30/03/2020 klopte de stuurgroep definitief de lijst van te screenen projecten af. Eind mei lag zodoende een pakket van 34 projecten op tafel waarin gebruik werd gemaakt van grensoverschrijdende data of waar dit alleszins de bedoeling was. Voor elk van deze projecten werd vervolgens een verantwoordelijke toegewezen om de projectfiche voor het betreffend project in te vullen. Alle projectpartners en het INSEE als geassocieerde partner waren betrokken bij het invullen van de projectfiches. De projecten werden uitgevoerd in periodes die liggen tussen 2000 en nu. Ze zijn zeer divers, zowel qua doelstellingen als qua methodes. Ook de publicatie van de resultaten, het doelpubliek en het medium waarmee de resultaten worden gepresenteerd, verschillen per project. Het ISSeP screende deze projecten en zocht waar nodig bijkomende informatie op. Dit alles werd verwerkt in een rapport dat als basis zal dienen voor het verder uitwerken van de metadataservice. Alle partners en geassocieerde partners kregen de kans om feedback te geven op het finale rapport. Het rapport beschrijft de indicatoren, de thema’s, de doelgroepen maar ook de problemen en de geïmplementeerde oplossingen waarmee diverse projecten, die met grensoverschrijdende data werken, geconfronteerd worden. Het volledige rapport kan geraadpleegd en gedownload worden op de website www.transstat.eu.