GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TRANSUNIV

Kerngegevens

Projectleider

Université de Lille (à partir du 01/01/2020)
Rue Paul Duez 42
59000 Lille
FRANCE

Contactpersoon

Kamal LMIMOUNI

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 525 319,53 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://transuniv.eu/

TRANSUNIV

Universitair onderwijs en professionele integratie in grensoverschrijdende context

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs- en opleidingsstelsels, vergemakkelijking van de aansluiting tussen onderwijs en werk en versterking van beroepsonderwijs- en beroepsopleidingssystemen en de kwaliteit ervan, onder meer door


Het project TRANSUNIV wil werk maken van de professionele integratie en de mobiliteit van (bachelor-, master- en doctoraats)studenten in de grenszone. Het project is bedoeld om een duurzame impact te verzekeren van de voorzieningen ter bevordering van de mobiliteit van studenten, de ontwikkeling van stages of leer-werktrajecten binnen mastertrajecten en acties met betrekking tot het doctoraat. Het bestaat uit vijf hoofdacties, waaronder het opzetten van het seminarie ‘Innovatieproject’, dat onderzoekers uit verschillende vakgebieden en sociaaleconomische actoren verenigt; de uitwisseling van ervaringen voor masterstudenten; jobbeurzen om de inzetbaarheid van de doctoraatstudenten te bevorderen; en de creatie van een portaal voor de uitwisseling van mogelijkheden, zowel voor ondernemingen en openbare instanties als voor studenten en onderzoekslaboratoria. Dit portaal is echt een motor, bestemd voor de optimalisatie en bestendiging van het project.

Rapporteringsdatum 10-08-2021

Het Interreg-project Transuniv loopt bijna af en kan op heel wat activiteiten terugblikken. Het vervulde de rol van facilitator voor de mobiliteit en professionele integratie van de master- en doctorandi van de partnerinstellingen, door hen nauwer in contact te brengen met de voornaamste sociaaleconomische actoren van de grenszone Hauts-de-France-Wallonië-Vlaanderen. Zonder deze inbreng zouden heel wat acties niet verwezenlijkt zijn. Ook het tweede semester van 2020 was getekend door de gezondheidscrisis, die een impact heeft gehad op de activiteiten en de evenementen van het project. De tijdelijke verbetering en minder strenge gezondheidsmaatregelen in het begin van het semester deden ons geloven dat er weer acties met fysieke aanwezigheid plaats zouden kunnen vinden. In het najaar sloeg het virus echter opnieuw toe en de partners dienden het formaat van de evenementen te herzien. Toch bleven ze vergaderen, evenementen voorbereiden en ze aanpassen aan de gezondheidsmaatregelen. Op het vlak van de communicatie zijn het internet en de sociale netwerken (Twitter en Facebook) onze voornaamste tools. De website is sterk geëvolueerd sinds hij gecreëerd werd. Oorspronkelijk zou het een platform zijn, maar uiteindelijk werd het een “vitrine” van het project. Samen met de partners hebben we hem op het einde van het eerste semester van 2020 geüpdatet en in termen van “structuur” doen evolueren. In overleg met de projectpartners werd een nieuw voorstel voorgelegd en in november 2020 geïmplementeerd. Al op de eerste pagina van de website staan duidelijk de doelgroepen, de acties staan in een pull-downmenu onder de doelgroepen, de website is responsief en drietalig en kan via een smartphone geraadpleegd worden. De content wordt regelmatig geüpdatet. Zo hebben alle studenten en doctorandi van de grenszone toegang tot dezelfde informatie. De drie dagen durende seminaries “innovatieprojecten” moeten concrete samenwerking tot stand brengen tussen universiteiten en een of meer niet-academische partners (maatschappijen, overheids- of privéorganisaties) van de grenszones. Doctorandi van alle disciplines krijgen de kans om samen te werken aan kwesties die vooraf door de senior-onderzoekers worden bepaald, en ze kunnen dan innoverende oplossingen voorstellen. Er werden drie edities georganiseerd: één in 2018 in Bergen rond het thema “Smart cities” en één in 2019 in Valenciennes rond het thema “Digitale gezondheid”. Een derde editie werd dit semester digitaal gehouden, rond het thema “Kringloopeconomie”. Deze evenementen zijn uiterst belangrijk voor de grensoverschrijdende samenwerking, want hieruit kunnen nieuwe projecten, nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De doctorandi, onderzoekers en ondernemingen hebben een zeer uiteenlopende achtergrond en werken tijdens dit evenement in een pluridisciplinair team. Opleiding en professionele integratie vormen de kern van het Transuniv-project. Sinds het begin volgden meer dan tweehonderd doctorandi fysiek en recent ook digitaal de opleidingen. Elke partner organiseerde opleidingen waar jonge onderzoekers van uiteenlopende horizonten elkaar konden ontmoeten. De integratie wordt door jobbeurzen geconcretiseerd. Tijdens de twee edities die in 2018 in Gent en in 2019 in Bergen werden georganiseerd, konden de doctorandi bevoorrechte contacten leggen met professionals. Verder konden ze tal van workshops bijwonen om zich voor te bereiden op de aanwervingsprocedure. De volgende editie is gepland voor het begin van 2021. Uiteindelijk zal ze wegens de gezondheidsmaatregelen 100% digitaal en in drie stappen (analyse cv, online workshop en rekrutering) worden gehouden. Tot slot worden vanaf dit semester ook bedrijfsbezoeken georganiseerd met de klemtoon op het HR-beleid en de inzetbaarheid van de verschillende profielen. Ze waren bedoeld voor de doctorandi, maar wegens de gezondheidsmaatregelen stelden de ondernemingen voor om de interventies en “bezoeken” online te houden. Deze benadering was bijzonder interessant, omdat ze inzicht verschafte in de instellingen/ondernemingen van de grenszone. Om de grensoverschrijdende mobiliteit te bevorderen, zijn de partners begonnen met het opstellen van een “Gids voor een unieke stage”. Deze moet de studenten mobieler maken door hun een grote hoeveelheid kwaliteitsvolle informatie te verschaffen. Alle aspecten van mobiliteit komen erin aan bod. De gids verscheen eind 2020. Hij werd gerealiseerd met de steun van de sociaaleconomische actoren en van de studenten. Voor het project vormt hij een heuse meerwaarde. In het begin van het jaar werden promotieacties georganiseerd. Dat was onder meer het geval tijdens een jobbeurs die op 11 februari voor de masterstudenten van de Université de Lille werd gehouden. We hielden er een stand en stelden er tijdens de inleidende lezing het project voor. Verder hielden we een toespraak tijdens de “Dag van de jonge chemicus”, op 6 maart in Namen, eveneens om over het project te praten. Met de firma Deweflex/Dewaconnect hebben we nu een bevoorrecht contact. Zo konden we in februari en juni vergaderingen bijwonen en er spreken over de ondernomen acties. De bedoeling is om in de toekomst met de sociaaleconomische wereld samen te werken. Aanvragen voor steun bij de grensoverschrijdende mobiliteit voor doctorandi en studenten waren nog steeds mogelijk, maar er waren geen aanvragen. De studenten hadden weinig zicht op de reisomstandigheden, de gezondheidsmaatregelen en de ontvangst in de ondernemingen.