GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

VALBREE

Kerngegevens

Projectleider

CNRS
Bât. C6, Rue Paul Langevin
Université de Lille - Sciences et Technologies UMR 8207 - CNRS
59655 Lille
FRANCE

Contactpersoon

Ulrich Maschke

Begindatum

01-04-2018

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 496 328,99 €

Website:

https://valbree.univ-lille.fr

VALBREE

Valorisatie van afgedankte kunststoffen in elektrische en elektronische apparatuur die gebromeerde vlamvertragers bevatten

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


Naar aanleiding van de Phare-richtlijn betreffende afvalverwerking (2012/19/EU) mogen plastics niet meer worden gerecycleerd, begraven of geëxporteerd zonder een voorafgaande behandeling die de eliminatie van de beoogde moleculen garandeert. De afzonderlijke behandeling van bepaalde, zogenaamde gebromeerde plasticsoorten blijft uiterst moeilijk vanwege reglementaire, technische en financiële redenen. Momenteel bestaat er geen enkele milieuvriendelijke oplossing om deze plasticsoorten met brandvertragende, synthetische moleculen (RFB's), die vervuilend kunnen zijn, te herwaarderen. Om een correct herwaardering van dit type afval te bevorderen, moet men efficiënte decontaminatietechnieken ontwikkelen.
Het project VALBREE maakt het mogelijk een technologie te ontwikkelen om de ondernemingen, belast met plasticafval met RFB's, concreet te begeleiden en te ondersteunen. Het consortium is meer bepaald van plan om een op de werking van UV-straling gebaseerde innovatie als proefproject te ontwikkelen. De werking en het actiedomein van het voltooide prototype zullen worden uitgebreid voorbij de reeds bestudeerde gevallen.
De operatoren van het project willen deze technologie toepassen op de behoeften en de middelen van de industriëlen van de Interreg-zone. De werken die uit het project resulteren, stellen de industriëlen van de grensstreek in staat om alle types plastics met RFB's met lagere kosten te verwerken en deze tot nu verloren afzetting he herwaarderen.

Rapporteringsdatum 18-05-2021

De partners in het VALBREE-project streven ernaar de recycling van deze broomhoudende afvalstoffen te bevorderen door de ontwikkeling van doeltreffende en milieuvriendelijke ontsmettingstechnieken. Het toegepaste onderzoek beoogt een volledige karakterisering van de materialen die met UV/zichtbare straling worden behandeld en de demonstratie van deze innovatie op een proefmodel. De werking van dit prototype, dat reeds is getest op verschillende soorten harsen (ABS, PC en PP), zal worden voltooid en het werkingsgebied ervan zal worden uitgebreid tot andere dan de reeds bestudeerde gevallen van BFR's. De uitvoerders van het project zullen zich inspannen om deze technologie aan te passen aan de behoeften en middelen van de industriëlen in de INTERREG-zone. Bij het grensoverschrijdende MKB zullen specifieke behoeften worden verzameld om de specificaties voor upstream-behandeling en de formuleringsvereisten voor downstream-ontsmette harsen vast te stellen. Het eerste semester van het VALBREE-project was gewijd aan de installatie van alle actie-onderdelen met betrekking tot projectbeheer, communicatie, wetenschappelijk onderzoek en technologie-overdracht: Het regelmatig houden van werkvergaderingen maakt het, voor de financiële aspecten, mogelijk het budgettaire gedeelte te organiseren, voor de grensoverschrijdende acties, om de integratie van de acties van de groep te verdiepen. De installatie van de verschillende overeenkomstige documenten op Google drive® maakt een gecoördineerd collectief werk mogelijk voor de opstelling van schriftelijke samenvattingen. Sinds maart 2020 zijn de activiteiten van alle TM's van het project ernstig verstoord als gevolg van de COVID-19-crisis. Frequente uitwisselingen per telefoon en e-mail hebben de onmogelijkheid om persoonlijke vergaderingen te houden gecompenseerd. Bovendien zijn de vergaderingen van de ondersteunende comités in de semesters 4 en 5 vervangen door gevalideerde schriftelijke procedures. Er zijn multimedia- en papieren communicatiemiddelen ontworpen die gericht zijn op het grote publiek en industriëlen (brochures, posters, linkedin, twitter) en onderzoekers (researchgate, posters). Het meten van het aantal bezoeken aan de rekeningen stelt ons in staat onze verspreidingsdoelstellingen te bereiken. De website https://valbree.univ-lille.fr, die vandaag actief is, zou onze resultaten uiteindelijk moeten versterken. Het heeft met name zijn nut bewezen voor de organisatie van de eerste technische VALBREE-dag begin 2020. Conferenties voor het grote publiek en voor wetenschappers hebben er ook toe bijgedragen de aandacht te vestigen op het probleem van de met BFR's geladen polymeren en de in het kader van het project overwogen saneringsmethoden. Tot op heden zijn twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en een ander artikel is in voorbereiding. De stand van het wetenschappelijk en technisch onderzoek dat door de actoren van het project is uitgevoerd, heeft het mogelijk gemaakt een gemeenschappelijke methodologie voor de uitvoering van het project op te stellen. De partners hebben modelmonsters ABS-RFB gemaakt, deze met bestraling behandeld en mechanisch, maar ook spectroscopisch, chemisch en thermisch gekarakteriseerd om de kinetiek van de fotodegradatie van RFB en de stabiliteit van ABS te volgen. Er werd een aanzienlijke vermindering van de RFB na bestraling verkregen. Er werd begonnen met de bereiding van nieuwe soorten monsters op basis van andere polymeren (polystyreen met een hoge slagvastheid (HIPS), polyamide (PA6 of PA66), polycarbonaat (PC)). Een telling van industriëlen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het verloop en de gevolgen van ons project heeft geleid tot de aanleg van een operationele gegevensbank van ongeveer 60 industriëlen in het grensoverschrijdende gebied.