GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

VALSE

Kerngegevens

Projectleider

ISSeP
Zoning Schweitzer
Rue de la Platinerie 12
7340 Wasmes
BELGIE

Contactpersoon

Laurence HAOUCHE

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
4 157 724,60 €

Website:

https://valse.info/

VALSE

Nieuwe grensoverschrijdende middelen : naar een validatie van scenario’s voor de valorisatie van sedimenten en andere materialen

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Het noorden van Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zijn drie regio’s met veel onderlinge verbindingen tussen de waterwegen. Het relatief vlakke reliëf leidt tot een sterke sedimentatie en de noodzaak om te ruimen is groot. Dit probleem kan nog verergeren door de toename van de regenval als gevolg van de klimaatverandering, die de uitloging van de bodem in de hand werkt. De specifieke beheermethoden van elke regio hebben ook hun beperkingen, maar de vaststelling is overal dezelfde en grensoverschrijdend: geen enkele regio heeft voldoende oplossingen voor het beheer van het gebaggerde sediment. Daarom heeft het project VALSE de ambitie dit materiaal, dat vaak als afval wordt beschouwd, te hergebruiken. Dit werk zal de aanleg vereisen van structuren zoals landschapsheuvels of fietspaden, die de effectieve integratie van het sediment in de streek en zijn duurzame gebruik bevorderen. Het project is voor de belanghebbenden in de grensstreek een reële kans om het thema met gezamenlijk overleg aan te pakken, de initiatieven van de verschillende partners te vergelijken en hun haalbaarheid te evalueren. 

Rapporteringsdatum 15-04-2021

Het doel van het Valse-project is het valideren van grensoverschrijdende processen voor de valorisatie van materialen (sedimenten en uitgegraven aarde). Deze werkzaamheden streven naar operationaliteit door uitvoering van werken op ware grootte (landschapsheuvel, fietspad) die een goede integratie in het gebied en een duurzaam gebruik van de materialen bevorderen. Zij steunen op een partnerschap van Vlaamse (MOW en VITO), Franse (Armines, BRGM, IMT Lille Douai, INERIS, Universiteit van Rijsel en VNF) en Waalse (CTP, LRH-DGO2, ISSeP, Sedisol/Ecoterres) operatoren, hun elkaar aanvullende bevoegdheden helpen om de projectdoelstellingen te bereiken. Er werden verschillende studiesites gekozen voor de implementatie van het Valse-project: - een site voor sedimentafzetting te Saint Omer voor het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de valorisatie van stortplaatsen en de integratie van deze projecten in het territorium (module 3); - de Sedisol-lagune te Farciennes die de sedimenten levert die de (Waalse) grondstof vormen voor het uitvoeren van de «betonvalorisatie»-tests (Module 5) ; - het verzamelcentrum Ampsin, waaruit een tweede partij sedimenten werd gewonnen voor de realisatie van het fietspad. - de landschapsheuvel van Farciennes voor de monitoring van de milieuaspecten van een landschapsvalorisatie (module 5); - het kanaal Gent-Terneuzen, waarvan de sedimenten worden onderworpen aan tests voor valorisatie in aggregaten en puzzolanen. Alle Franse en Belgische sedimenten werden voorbereid om te voldoen aan de vereisten van de toepassingen die getest moesten worden: valorisatie door toevoeging van puzzolaan aan cement (fractie kleiner dan 63 μm); valorisatie door integratie in de productie van cement/beton (passieve droging en de-agglomeratie). Het opvolgen van de mechanische prestaties van het beton en de percolaattests uitgevoerd op de geproduceerde monolieten toont aan dat de beperkende factor voor de massa-substitutiegraad van zand door het riviersediment van het onderzochte kanaal Brussel-Charleroi eerder lijkt af te hangen van de mechanische prestaties in het beginstadium (met betrekking tot het begin van het verharden) dan van wat ecologische wenselijk is. De oorzaken van deze vertraging worden met name onderzocht door het vergelijken van tests tussen gecalcineerde en niet-gecalcineerde sedimenten. Organische materie blijkt een niet onbelangrijk element te zijn in de waargenomen vertragingsverschijnselen. Proeven op een nieuw Waals sediment (Ampsin), waarvan de eigenschappen (gehalte aan organische stof en anorganische verontreinigingen) gunstiger lijken, hebben het mogelijk gemaakt om beton te formuleren waarvan de mechanische sterkte voldoende wordt geacht voor de beoogde toepassing. In de specificaties die zijn opgesteld voor de uitvoering van het fietspad is daarom een gedetailleerde formulering gegeven. Met betrekking tot een potentiële terugwinning van de fractie van minder dan 63 μm (puzzolaanadditief), is de reactiviteit van de optimaal gecalcineerde sedimenten 2 tot 5 keer groter dan die van het uitgangsproduct. De reactiviteit is vergelijkbaar tot aanzienlijk beter dan die van de vliegas van poederkool, additief voor referentiecement. Sinds de zomer van 2017 wordt er een ecologische en ecotoxische monitoring van de landschapsheuvel Farciennes uitgevoerd. Deze monitoring werd gedupliceerd op de sedimentafzetting van Saint Omer (TD26). De verkregen resultaten geven aan dat de sedimenten van de heuvel geen invloed lijken te hebben op de flora die zich daar op natuurlijke wijze vormt, noch op het voortbestaan van de fauna (hoewel deze niet erg gevarieerd is). Hetzelfde geldt voor de ecotoxicologische tests die geen toxiciteit van het substraat (sedimenten) aantonen voor de voortplanting van regenwormen of voor de activiteit van nitrificerende bacteriën die vergelijkbaar is met die waargenomen in de referentie-landbouwgrond. Wat betreft de studie van de evolutie en de voorspelling van het gedrag van sedimenten om manieren voor te stellen om de wetgeving omtrent sedimenten en uitgegraven gronden te harmoniseren, is een thermo-statistisch model ontwikkeld om de versnelde verouderingsgegevens in het laboratorium te interpreteren en de oplosbaarheid van de elementen te berekenen, rekening houdend met hun totale gehalte en de chemische samenstelling van het sediment. Daarnaast geven metingen van methaanemissie, die ook worden verkregen uit sedimenten die in een laboratoriumomgeving zijn verouderd, aan dat de "neosolen" die gevormd worden door sedimenten in een oude bergplaats zich zeer vergelijkbaar gedragen met conventionele niet-hydromorfische bodems; ze stoten niet meer methaan uit dan deze laatste. De vraag die wordt gesteld is de reactiviteit van gebaggerde sedimenten bij het verlaten van het water, wat de oorzaak kan zijn van een grotere mobiliteit van de sporenelementen die ze kunnen bevatten. Dit punt verklaart waarom baggerspecie niet is opgenomen in de gids voor de ontginning van uitgegraven land in Frankrijk. In België wordt een gemeenschappelijke tekst voor beide deposito's voorbereid. Maar hoeveel is deze mobiliteit uiteindelijk toegenomen? Zouden we niet een veilige drempel kunnen definiëren waaronder het geen probleem zou vormen en waardoor het sediment dezelfde ontginningsgids zou kunnen volgen als het uitgegraven land? Om deze vraag te beantwoorden werd een semi-mechanisch (thermo-statistisch) model opgesteld in het kader van VALSE en dankzij een dataset van 7 sedimenten die in het laboratorium zijn verouderd, die eerder werd verkregen dankzij het MTES CASTOR-project (Frans Ministerie van Milieu - 2015-2017). Het model maakt het mogelijk om de oplosbaarheid van de elementen te berekenen, rekening houdend met hun totale gehalte en de chemische samenstelling van het sediment (pH, organische stof, ijzer, mangaan, enz.). Naast het aanleveren van grondstoffen voor de tests, maakten de geselecteerde sites het mogelijk om het gebruik van meetinstrumenten ter plaatse te valideren (module 4). Dit geldt voor het elektrochemische gereedschap (goudelektrode) voor de analyse van Zn, Pb en Cu, en het meetprotocol AVS (Acid Volatils Sulfides). In het laatste geval is een spectrafoonapplicatie ontwikkeld om de AVS-concentratie te meten door foto's van oplossingen met onbekende concentraties te vergelijken met die van standaardconcentraties. Dit is ook het geval voor XRF, waarvan het gebruiksprotocol is gestandaardiseerd voor de karakterisering van metalen elementen en waarvan het gebruik wordt getest in verband met de meting van zeldzame aardmetalen. De testen op het gebruik van passieve samplers (DGT) voor het meten van metalen in water hebben aangetoond dat het DGT-instrument integratieve metingen met relatief lage nauwkeurigheid geeft. Wat betreft het onderdeel gewijd aan microplastics, is een scheidings- en extractieprocedure geoptimaliseerd om de kwantificering van macro- en microplastics in sedimenten mogelijk te maken. De module met betrekking tot uitgegraven gronden is van start gegaan. Het beheersproces in elke regio werd besproken en er werd aangegeven welke wettelijke knooppunten moeten worden verduidelijkt om de werking ervan te verbeteren. Gebaseerd op de ervaring met de schadelijke aanwezigheid van zwellende klei bij de valorisatie van sedimenten, besloten de partners de proeven te concentreren op de extractie van deze zwellende klei uit de te valoriseren gronden. Het extractieprotocol wordt gevalideerd. Wat het luik communicatie betreft, worden de projectresultaten voorgesteld op conferenties die specifiek gaan over sedimenten en hun beheer, maar ook over de valorisatie van materialen, zoals SedNet, de nationale conferentie over de valorisatie van sedimenten, en de International Conference on Sustainable Building Materials. Bovendien wordt het project regelmatig besproken tijdens werkgroepen van SedNet, waar de focus op "demonstratiesites" wordt gelegd; de voortgang van het project wordt met name besproken in de werkgroep circulaire economie. De resultaten van het project hebben tot twee publicaties geleid: de eerste, getiteld "A metallurgical approach towards bloating of canal dredging sediments", werd door VITO ingediend bij het Journal of the European Ceramic Society. De tweede publicatie, getiteld "Direct determination of rare earth elements in natural water and digested sediment samples by inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry using collision cell" is gepubliceerd door de Universiteit van Lille, in Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Alle activiteiten kunnen worden gevolgd op de site https://valse.info