GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

VEDETTE

Kerngegevens

Projectleider

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge
BELGIE

Contactpersoon

Chris Timmermans

Begindatum

01-10-2017

Einddatum

30-09-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 755 670,74 €

Website:

https://www.vedetteinterreg.com/

VEDETTE

Naar een duurzaam beheerd grensoverschrijdend landschapspark Vlaamse Duinen

axe3

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Het duin-poldergebied tussen Duinkerke en Nieuwpoort - de “Vlaamse Duinen” - heeft eenzelfde ecosysteem en historisch landschap waarin zich gelijklopende knelpunten en uitdagingen stellen.  De aanwezigheid van de grens vormt een extra belemmering bij het zoeken naar en realiseren van oplossingen hiervoor.  Natuurwaarden staan onder druk, de duindynamiek stagneert en ondergaat de nefaste invloed van verontreiniging en klimaatwijzigingen.  Door de grens worden fauna en flora in hun verspreiding belemmerd; bewoners en bezoekers lopen tegen barrières aan. De ecologische kwetsbaarheid conflicteert soms met recreatieve druk. Er is ook nood aan meertalig, gedifferentieerd en kwalitatief onthaal dat een diversiteit aan doelgroepen sensibiliseert, met aandacht voor de gedeelde cultuurhistorische geschiedenis van de regio.

“VEDETTE” wil de grens laten vervagen en zo meer kansen creëren voor transformaties die heilzaam zijn voor mens en milieu. In een innovatief ontwikkelingsproces tussen eigenaars, beheerders en beleids(uit)voerders – aangevuld met consultaties van doelgroepen – wordt een grensoverschrijdend Masterplan opgesteld.  Dat bestrijkt alle aspecten, nodig om in de toekomst een afgestemde en geïntegreerde  ontwikkeling en beheer mogelijk te maken. Een Charter valideert een engagement om de samenwerking met betrekking tot een coherente visie over de grens heen duurzaam vorm te geven. Een actieplan is instrumenteel voor de concretisering ervan op korte en lange termijn.

Parallel aan het planproces worden inrichtingen op het terrein uitgevoerd: op vlak van natuur, landschap, onthaal en zachte verbindingen.  Men stelt goede praktijken vast, voert sensibiliserende publieksacties en past gedifferentieerde communicatie toe.

Zo zet het partnerschap via VEDETTE betekenisvolle stappen om de “Vlaamse Duinen” te laten uitgroeien tot een grensoverschrijdend landschapspark waarin ecologische waardering hand in hand gaat met een geïntegreerde territoriale ontwikkeling en beleving.

Rapporteringsdatum 08-07-2021

De globale doelstelling bestaat erin om een coherente grensoverschrijdende visie op te stellen en acties te ondernemen inzake landschap, ecologie en publieksonthaal. De perimeter van het project vertrekt vanaf de kust tussen Duinkerke en Nieuwpoort en strekt zich uit over de polders tot de achterliggende fossiele duinen, meren en moeren. Aangemoedigd door gedeelde observaties (natuurwaarden onder druk, stagnerende duindynamiek en een te sterk gemarkeerde grens, fauna en flora waarvan de verspreiding wordt belemmerd, bewoners en bezoekers stuiten op barrières) willen de 12 partners van het VEDETTE-project, waaronder vier geassocieerden, stappen zetten om de Vlaamse Duinen te ontwikkelen als een grensoverschrijdend landschap waar ecologische afweging hand in hand gaat met gebiedsontwikkeling; gedreven door de ambitie om leefbaarheid en milieu te verzoenen met biodiversiteit en ecologische veerkracht. De gezamenlijke opbouw van gemeenschappelijke inspiratiebronnen door de organisatie van grensoverschrijdende en thematische ateliers (biodiversiteit en natuur, landschap en beleving, onthaal en ontdekking, zachte mobiliteit en verbinding - tot dusverre hebben er 5 plaatsgevonden) beoogt een concrete impuls te geven aan een samenhangend en afgestemd ecologisch beheer. De partners wensen een “Visie 2040” (of ‘masterplan’) te ontwikkelen aangevuld met “Oriëntaties” (of ‘charter’) die visueel en inhoudelijk toegankelijk voorgesteld zullen worden. Terzelfder tijd worden studies en werken op het terrein uitgevoerd: op vlak van natuur en landschap (aanleg van een natte duinstrook in de Simli-duinen in Nieuwpoort, herstel van de stuifduindynamiek in het Westhoek-duinreservaat in De Panne, ecologische verbeteringen in het fossiele duingebied van Schuddebeurze te Westende), onthaal (bezoekers- en educatief centrum Duinpanne waar een tweetalige, interactieve module – toegankelijk voor minder mobiele bezoekers – de belangrijkste plekken in het grensgebied voorstelt; visie omtrent de onthaalruimte Le Perroquet met specifieke aandacht voor de verbinding tussen duinen en polders op de grens ; uitkijkpunt op een van de bunkers in de ontkalkte duinen van de Schuddebeurze in Middelkerke, tevens een relict van de wereldoorlogen-de zogenaamde "Bamburg Site"; kijkwand bij het Lac de Moëres/Mayeux langsheen de wandelroute in dit natuurgebied; inrichting van de zgn. “Koolhofput” – een artificieel meer nu ingericht als natuurbelevingsplek met aandacht voor het waterbeheer in de polder en toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers), en zachte verbindingen (ruiterpad langs het Veurnekanaal dat teggen het einde van het project wordt gerealiseerd). De partners wisselen in een Frans-Vlaamse ambiance kennis en goede praktijken uit via edutainment (“Grenssafari” waar knelpunten/barrieres of net mogelijkheden tot verbinden en verbeteren aan bod kwamen, evenals denkpistes voor de organisatie van een meer afgestemde – grensoverschrijdende - benadering van de Vlaamse Duinen in de toekomst) of gezamenlijke inspiratietochten (beheer en ontsluiting van de Dune Fossile, waterbeheer en -recuperatie met gebruik van innovatieve technieken in de Doornpanneduinen, duinbescherming tegen stormen en overbetreding in Zuydcoote, invasieve exotenbestrijding,onderzoek-testen van de effecten die duinverstuiving teweeg brengt, inventarisatie en onderzoek naar de waterkwaliteit om de poldermeren beter te beheren en ontsluiten,), en voeren bewustmakingsacties uit met scholen, inwoners, bezoekers (tweetalige, grensoverschrijdende natuurrally, creatieve natuurgraffiti aan beide kanten van de grens, plukboomgaard voor de eikelmuis) en de ontwikkeling van gezamenlijke communicatie (reizende tentoonstelling in het gebied van de Vlaamse Duinen, website www.vedetteinterreg.com, tussentijdse tweetalige brochure die de Frans-Vlaamse samenwerking en activiteiten visueel voorstelt, tweetalige grensoverschrijdende ontdekkingskaart van de Vlaamse Duinen). Er wordt ook gezorgd voor interactie met Life Flandre, Flandria Rhei en de Opération Grand Site des Dunes de Flandre. Aanvullend bij het biodiversiteitsaspect is de koppeling tussen VEDETTE en LIFE Vlaanderen versterkt via het masterplan voor beschermde habitats (Natura 2000-gebieden) in relatie tot het visieplan Vedette- of Oriëntaties 2040 -- voor de Vlaamse Duinen.