GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wereldvluchtelingendag

woensdag, 20 juni, 2018

20 juni 2018 is Wereldvluchtelingendag. Deze dag wordt sinds de aanneming op 4 december 2000 van resolutie 55/76 van de Algemene Vergadering van de VN elk jaar gevierd. De datum van 20 juni valt ook samen met de aanneming van het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

Datzelfde verdrag heeft ook het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) opgericht en vermeldt dat de term ‘vluchteling’ van toepassing is op ‘elke persoon die, omdat hij om gegronde redenen vreest vervolgd te worden op grond van zijn ras, zijn godsdienst, zijn nationaliteit, zijn behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep of vanwege zijn politieke overtuigingen, zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit en geen aanspraak kan maken of, vanwege zijn angst, wil maken op de bescherming van dat land’.

De Europese Unie (EU) heeft in 2015 en 2016 een ongekende toestroom van vluchtelingen en migranten gekend. Meer dan een miljoen mensen zijn in Europa aangekomen, de meeste onder hen op de vlucht voor de oorlog en het terrorisme die Syrië en andere landen teisteren. Om het hoofd te bieden aan deze crisis heeft de EU toen een aantal maatregelen aangenomen en ze biedt ook aanzienlijke steun aan de lidstaten. De Europese Commissie stelt trouwens voor om voor de periode 2021-2027 de financiering voor het migratie- en grensbeheer te verdrievoudigen. Het Fonds ‘Asiel en Migratie’ (FAM) wordt vernieuwd en de lidstaten zullen een forfaitaire enveloppe van 5 miljoen euro ontvangen om acties rond migratiebeheer te financieren.

De migratiecrisis in Europa is een feit en ze raakt alle staten in meer of mindere mate. Deze dag is dan ook een goede gelegenheid om de aandacht te vestigen op het feit dat het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen op haar niveau ijvert voor de integratie van de vluchtelingen op het grensoverschrijdend grondgebied, en dit onder de titel van prioriteit 4 ‘Bevorderen van de cohesie en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s’.

De projecten ‘AB Réfugiés – Social’ en ‘AB Réfugiés – Emploi’ hebben hier hun voornaamste doelstelling van gemaakt. Het eerste, AB Réfugiés – Social, wil het aanbod van grensoverschrijdende diensten op het gebied van gezondheidszorg aan asielzoekers en vluchtelingen versterken en bestendigen met het oog op een sterkere opvang en begeleiding van deze kwetsbare groepen, maar ook om hun duurzame vestiging op de grondgebieden van het programma te vergemakkelijken. Concreet wil dit project een methodologische en operationele ondersteuning bieden aan de professionelen en vrijwilligers die de migrantenbevolking onthalen en opvangen.

Het tweede project, AB Réfugiés – Emploi, is een project waarbij de spelers op de arbeidsmarkt van de drie gebiedsdelen acties ondernemen ten gunste van de vluchtelingendoelgroep. Jonge werkzoekende vluchtelingen worden geadviseerd in hun oriëntering naar een beroepstraject en vervolgens in contact gebracht met potentiële werkgevers. Het project is ook gericht op de opleiding via werkplekleren, waarbij de doelgroep een opleiding op de werkplek geniet onder leiding van een werkplekcoach. Deze coach ondersteunt de vluchtelingen op vlak van taal: ‘de mate van taalbeheersing in het land van opvang heeft immers een aanzienlijke impact op de toegang tot werk, en dit ongeacht het opleidingsniveau. Binnen de vijf jaar na zijn vestiging vindt slechts één vluchteling op vier werk, dit is het zwakste niveau van alle migrantengroepen. Na tien jaar bereikt dit tewerkstellingspercentage gemiddeld 56 %.’ (https://www.rtbf.be/info/monde/detail_emploi-des-refugies-l-ocde-incite-a-investir-dans-la-maitrise-de-la-langue?id=9398492)

De projecten worden medegefinanceerd door het EFRO voor een bedrag van meer dan 694 000 € voor AB Réfugiés – Social, en 936 000 € voor AB Réfugiés – Emploi.

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

Marine Merat-Viriot, Interreg Reporter binnen het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen