Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ

Projectoproepen

Algemeen

Wat zijn de thema's van de eerste projectoproep?

De projectoproep betreft de thematieken (prioriteiten) 1 tot 4 van het samenwerkingsprogramma.

Wie kan er deelnemen?

Alle verenigingen, publieke of private organisaties met een wettelijke status komen in aanmerking, zoals:

  • overheidsinstellingen en parastatale instellingen;
  • (lokale en regionale) overheden;
  • academische en wetenschappelijke instellingen, waaronder competentiepolen en onderzoeksorganisaties;
  • bedrijfsondersteunende organisaties zoals kamers van koophandel, ontwikkelingsagentschappen, agentschappen voor technologieoverdracht, enz.;
  • opleidingsinstellingen;
  • maatschappelijk middenveldorganisaties (verenigingen, vzw’s);
  • ZKO’s-KMO’s;
  • enz.
Welk soort project kan ik indienen?

De projectoproep betreft projecten en projectenportefeuilles.

Welk geografisch gebied komt hierbij in aanmerking?

De gehele samenwerkingszone van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen is subsidiabel voor deze oproep.

Hoe kan ik een project indienen?

We raden u aan de tijd te nemen om uw projectidee uit te werken alvorens een financieringsaanvraag in te dienen. Gebruik de beschikbare instrumenten en zorg ervoor dat uw projectidee relevant is binnen ons programma.

Raadpleeg de handleiding voor de projectpartners van het programma en de voorwaarden van deze oproep.  

U moet uw aanvraag online indienen via de JEMS-applicatie.

Let op: de indieningsknop zal alleen actief zijn tijdens de periode dat de oproep geopend staat. Na dit tijdstip zal de indiening niet meer mogelijk zijn.

Het netwerk van projectadviseurs kan u helpen bij de verschillende stappen.

Hoeveel EFRO-steun is er voorzien voor de projectoproep?

Het EFRO-aandeel komt overeen met 60% van de totale kosten en 70% voor de koepelprojecten van de projectenportefeuilles.

Projectopbouw en -indiening

Partnerschap

Mag men, in het kader van een vervolg op een Interreg V-project, hetzelfde acroniem gebruiken?

Een Interreg-project het in het verlengde ligt van een vorig project kan het acroniem behouden mits wordt aangegeven dat het een voortzetting van het project is (bijvoorbeeld: Tourism Lab II na Tourism Lab) en dit beperkt is tot 25 tekens. Over het algemeen moet het acroniem, omwille van de communicatie, aanspreken en gemakkelijk te onthouden zijn in het Frans en het Nederlands.

Moet een geassocieerd projectpartner een link hebben met een andere partner?

Ja, in Jems moet steeds een link met een andere (volwaardige) projectpartner aangegeven worden. Hierbij moet men kiezen uit de lijst van projectpartners binnen het project. Indien er geen duidelijke link is met een bepaalde projectpartner moet de projectleider aangeduid worden.

Indien verschillende entiteiten (onderzoekslaboratoria) binnen een universiteit wensen deel te nemen aan een Interreg-project, moeten deze labo’s dan vermeld worden als onafhankelijke partners of als één enkele entiteit ‘Universiteit’?

De keuze om al dan niet beide juridische structuren als projectpartner in het project op te nemen, is grotendeels afhankelijk van het feit wie de kosten zal betalen in het kader van het project en wie bijgevolg zal recht hebben op de Europese steun. Enkel de juridische structuur die uitgaven betaalt en van wiens bankrekening deze uitgaven gedebiteerd worden, kan aanspraak maken op Europese steun. Indien maar één van beide juridische entiteiten uitgaven zal verrichten, is het aangeraden om enkel deze entiteit tot projectpartner te maken. De entiteit die geen uitgaven voorziet in het kader van het project maar wel zijn medewerking aan het project verleent, kan dan als geassocieerde partner in het project opgenomen worden.

Wat als er een partnerschap is tussen Interreg-projecten en andere Europese projecten? Moeten deze dan voorgesteld worden als geassocieerde partners?

Een project kan niet als (geassocieerde) partner voorgesteld worden. Bij de vraag C.2.6 in Jems wordt er meer informatie gevraagd over de voorgeschiedenis en synergiën van het project: voortzetting van een project dat gefinancierd wordt in het kader van het programma FWVL, andere Interreg-programma’s, andere Europese fondsen.

Moet een (met name geassocieerde) projectpartner zich noodzakelijk in de geografische programmazone bevinden?

Een (geassocieerde) projectpartner kan zich buiten de programmazone bevinden zolang de impact van de activiteiten zich in de programmazone bevinden. Zoals bij elke projectpartner zal zijn bijdrage voor de uitwerking van het project (via de inzet van de nodige middelen of competenties) onderbouwd moeten worden in de projectfiche fase 1 et in de projectfiche fase 2.

Moet een Belgische projectpartner (Waals + Vlaams) geïdentificeerd worden als Waalse en Vlaamse projectpartner of kan de partner zich enkel in één van deze gebiedsdelen identificeren?

Elke projectpartner kan maar één gebiedsdeel selecteren. Een Belgische projectpartner zal zich dus moeten identificeren als Vlaamse of Waalse partner. Als criterium kan u bijvoorbeeld de vestigingsplaats van de organisatie nemen, of de voorkeurtaal van de contactpersoon. Dit laatste kan van belang zijn aangezien u als Vlaamse/Waalse projectleider automatisch een steunpunt met territoriale begeleiders als contactpunt krijgt toegewezen.

Projectopbouw

Is het verplicht om de documentatie over de infrastructuurwerken toe te voegen?

Ja, de projectpartners moeten zoveel mogelijk documenten die in hun bezit zijn indienen om de haalbaarheid te kunnen beoordelen. Deze documenten zijn afhankelijk van het type infrastructuur dat ze willen realiseren.

 

In het geval van de financiering van een grote investering (aankoop van onroerend goed, vergunningsplichtige en aanbestedingsplichtige werken, enz.), vooral wanneer ze binnen 4 jaar moet worden uitgevoerd en afgerond, moet het programma de garantie hebben dat dit haalbaar is tijdens de programmeringsperiode. Bijgevolg moet het project deze garanties bieden door middel van een goed onderbouwd dossier en bewijsstukken die aantonen dat de operatie haalbaar is tijdens de duur van het project.

Hoe kan ik de andere projecten vinden waarmee synergie tot stand kan worden gebracht?

Wanneer de Stuurgroep mogelijke synergieën heeft geïdentificeerd, worden deze opgenomen in de kennisgeving die naar de projectleider wordt gestuurd. Er moet contact worden opgenomen met de territoriale begeleiders. Zij kunnen u gemakkelijker adviseren over de follow-up van de beslissingen van de Stuurgroep.

In een projectenportefeuille: moet de projectleider van het koepelproject de projectfiches indienen van het koepelproject en van alle deelprojecten, of moet elke projectleider van een deelproject de projectfiche indienen waarvoor hij verantwoordelijk is

Het is inderdaad de projectleider van het koepelproject die verantwoordelijk is voor de indiening van de portefeuille in de beheerapplicatie. Bij het ingeven van de gegevens is elke projectleider van de deelprojecten echter verantwoordelijk voor de opgave van de gegevens van zijn project.

Plant de evaluatiefase van de projecten fase 1 ook om de projecten te groeperen die gelijkaardige doelstellingen hebben zodat men een enkel project of portefeuille kan vormen?

Na de evaluatie van de projecten fase 1, kan de Stuurgroep aanbevelingen /opmerkingen formuleren. Een van de aanbevelingen kan inderdaad zijn om verschillende projecten te herstructureren tot een nieuw project of om verschillende projecten deel te laten uitmaken van een nieuwe of bestaande projectenportefeuille.

Kan u voorbeelden geven van een grensoverschrijdende meerwaarde bij investeringen in gebouwen?

Een investering is op zichzelf zelden grensoverschrijdend omdat deze zich vaak langs de ene of andere kant van de grens bevindt. Het grensoverschrijdende karakter van de investering wordt vooral bepaald op het niveau van de bestemming. De Radar du Nord (weerradar) bijvoorbeeld werd gefinancierd onder Interreg III a en werd in Frankrijk geplaatst maar deze voorziening heeft een zeer brede dekking die zich uitstrekt langs weerszijden van de grens. Deze investering is dan ook grensoverschrijdend door zijn bestemming.

 

Er zijn evengoed voorbeelden te geven van investeringen die wel pal op/aan de grens gerealiseerd zijn en gemeenschappelijk gefinancierd werden, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een tunnel en brug.

 

Het is van essentieel belang om, zoals voor elke actie, de nadruk te leggen op de grensoverschrijdende meerwaarde en het onmiskenbare verband tussen de infrastructuur en het project. Een infrastructuur kan op twee manieren grensoverschrijdend zijn:

- van nature: de locatie bevindt zich op de grens of overschrijdt de grens;

- op basis van de bestemming: de locatie bevindt zich binnen het impactgebied van het programma en moet ten goede komen van een grensoverschrijdend doelpubliek.

Kunnen er verschillende territoriale niveaus zijn op basis van de werkpakketten?

Het is mogelijk dat de verschillende werkpakketten van een project door verschillende projectpartners en op een verschillend geografisch niveau worden uitgevoerd. Dit zal o.a. afhankelijk zijn van de algemene doelstelling van het project en de geografische reikwijdte van de projectactiviteiten/-resultaten. Hierbij is het belangrijk dat de globale geografische impact van het project zoals beschreven in de projectfiche, gerespecteerd blijft.

Moet men in de projectfiches fase 1 en fase 2 zorgen voor een gedetailleerde beschrijving van de geassocieerde projectpartners en hun actieplannen?

In beide projectfiches zal per (geassocieerde) projectpartner een beschrijving moeten gegeven worden van de competenties en ervaring die relevant zijn voor het project. Daarnaast dient ook bij de beschrijving van de voorgestelde werkpakketten duidelijk naar voren te komen wat de rol is van de (geassocieerde) projectpartners bij de uitvoering van de activiteiten van het project.

Wat kan er aangepast worden tussen het project fase 1 en het project fase 2? (Werkpakket toevoegen? Budget aanpassen? Projectpartner veranderen?)

Indien het project fase 1 goedgekeurd is na de evaluatieprocedure, zijn enkel aanpassingen toegestaan die ofwel gevraagd worden door de Stuurgroep (beslissingsorgaan), ofwel niet fundamenteel de aard van het project wijzigen.

 

Aangezien elke projectpartner tijdens het project fase 1 verplicht is om een geraamd budget op te geven, kan het budget herzien en aangepast worden bij de indiening van het project. Toch moeten de uitgevoerde aanpassingen beperkt blijven en voldoende onderbouwd worden.

Budget en financiering

Kunnen bepaalde budgetten worden samengevoegd als er synergieën zijn tussen projecten?

Nee, het is onmogelijk om verder te gaan dan een organisatorische synergie, aangezien elk project zijn eigen budget heeft.

Worden de verschillende partners op dezelfde manier gefinancierd (universiteit, vzw, KMO, …)?

Mogelijke publieke cofinanciering, exclusief EFRO-financiering, kan verschillen volgens de beslissingen van de institutionele partners van het programma. Het EFRO-steunpercentage blijft identiek.

 

Maar publieke medefinanciering (EFRO en andere) kan begrensd worden op basis van de regels voor de Staatssteun.

Moeten de tewerkstellingspremies vermeld worden in het in te voeren project?

Volgens de nota over de subsidiabele uitgaven, zijn alleen de personeelskosten die definitief door de projectpartners worden gedragen subsidiabel. De werkgelegenheidssteun moeten worden afgetrokken op het moment dat de personeelskosten worden ingevoerd, aangezien de werkelijke kosten voor de projectpartner worden berekend na aftrek van de werkgelegenheidssteun die sommige projectpartners kunnen krijgen.

Betreffende de forfaitaire bedragen van 3% (verplaatsingskosten) en 15% (administratief), wat gebeurt er als we de vakjes niet aanvinken?

De vakjes zijn al aangevinkt in de configuratie van de projectoproep, dus het is onmogelijk om deze 15% en 3% te vermijden. Het is aan de projectpartner om personeelskosten aan te geven, anders zullen de structuur- en verplaatsingskosten gelijk zijn aan nul.

Kunnen we aan bedrijven vragen om bij te dragen aan bepaalde activiteiten?

Ja, maar deze bijdrage zal onder de "staatssteun"-regeling moeten vallen (bijv. de minimis-steun).

Kunnen de projectpartners inkomsten voorzien? Zo ja, moeten deze in de loop van het project worden gedeclareerd?

Nee, de inkomsten maken deel uit van de eigen bijdrage van de projectpartner (dit is een verschil met Interreg V).

Is het salaris zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot de projectfiche?

Ja, als de projectpartners de rechten hebben om ze te lezen. Er moeten enveloppen worden aangegeven met betrekking tot functies. In dit stadium is dit niet op naam. Dit aspect komt aan bod op het niveau van de uitgavencontrole.

Is het mogelijk om advies te krijgen bij het invullen van het gedeelte over de staatssteun?

Er is een handleiding over de staatssteun opgesteld die beschikbaar is in de toolbox op de website van het programma. Bij meer specifieke vragen helpen de territoriale begeleiders u graag verder.

Kan een projectleider gefinancierd worden door de andere partners? Indien ja, kunnen de andere partners deze kosten indienen?

Ja, een projectleider kan gefinancierd worden door de andere partners. Deze cofinanciering is echter niet subsidiabel voor de projectpartner die de medefinanciering verstrekt.

 

Een overeenkomst tussen de partners moet noodzakelijk worden opgesteld om de verdeling van de bedragen tussen de partners vast te leggen.

 

Wat is het EFRO-financieringspercentage van de partners buiten de programmazone?

Dit EFRO-percentage is hetzelfde als bij de andere partners.

Is de jaarlijkse budgettaire verrekening verplicht of facultatief?

De verrekening per periode (6 maand) wordt automatisch berekend door de beheersapplicatie, maar blijft indicatief.

Projectbeheer

Financiële follow-up - Algemeen

Wat gebeurt er als een projectpartner in gebreke blijft? Wie moet er terugbetalen?

Elke projectpartner is verantwoordelijk voor de uitgaven die hij realiseert in het kader van het project en is dus de enige verantwoordelijk voor de terugbetaling, in voorkomend geval, van EFRO-steun in geval van gebreke.

Is het mogelijk van Projectleider te veranderen gedurende de looptijd van het project? Welke procedures zijn noodzakelijk?

Hoewel dit soort wijziging zeker niet aangeraden wordt, is het toch mogelijk om van projectleider te veranderen gedurende de uitvoering van het project.

 

Dit soort wijziging moet beargumenteerd worden. Het wordt als een grote wijziging beschouwd en er zal een akkoord nodig zijn van de Stuurgroep van het programma

 

De procedures voor het indienen van het dossier bij de Stuurgroep zullen tijdens een Begeleidingscomité gepresenteerd en besproken worden.

Bij faillissement, en dus terugtrekking van een projectpartner, wat zijn de gevolgen voor de organisatie van het project? Is het verplicht hem te vervangen? Wat gebeurt er als het de enige partner van het andere gebiedsdeel is?

Het partnerschap van een project kan veranderen gedurende de uitvoering: een of meerdere projectpartners kunnen zich terugtrekken of erbij komen.

 

Bij faillissement van een projectpartner moeten de projectpartners hun project herbekijken, ook qua budget, en gewijzigde documenten (projectfiche en budget) indienen waar eventueel een of meerdere nieuwe projectpartners aan toegevoegd worden, maar waarin in elk geval wordt aangetoond dat het project coherent is en dat de vooropgestelde doelstellingen behouden blijven.

 

Dit soort wijziging wordt als een grote wijziging beschouwd en er zal een akkoord nodig zijn van de Stuurgroep van het programma.

 

Het project moet echter grensoverschrijdend (Frans-Belgisch) blijven.

Kunnen de bewijsstukken elektronisch bewaard worden of moet men de “papieren” documenten bijhouden?

Elke projectpartner moet alle bewijsstukken op papier bewaren tot 31 december 2037, de uiterste datum waarop een controle ter plaatse kan gebeuren.

Wat is het financiële gevolg indien de resultaten die oorspronkelijk werden vooropgesteld door de projectpartners, niet bereikt worden?

Indien het project niet de resultaten bereikt die zijn opgegeven in de goedgekeurde projectfiche, zal dit niet automatisch leiden tot de terugbetaling van de Europese steun voor zover dit door de projectpartners gerechtvaardigd kan worden. Indien echter niet alle middelen werden uitgeput door de projectpartners om te komen tot het gewenste resultaat of indien het Begeleidingscomité ernstige tekortkomingen kan vaststellen in hoofde van de projectpartners, dan kan de Stuurgroep van het programma beslissen tot het terugvorderen van het geheel of een deel van de Europese steun.

Kan een projectpartner onderaannemer zijn van een projectpartner bij een ander project wanneer de twee projecten een gemeenschappelijk thema hebben?

Ja, op voorwaarde dat de aanbestedingsvoorschriften nageleefd worden. Binnen hetzelfde project is een uitbesteding onder projectpartners (ook geassocieerd) niet subsidiabel.

Zijn er door Interreg en/of door mijn medefinancierder voorschotten voorzien?

Er zijn geen EFRO-voorschotten voorzien. Elke medefinancierder heeft hierover zijn eigen regels en dit moet dus met hem nagegaan worden.

Voor de microprojecten wordt een voorschot van 40% van de gevraagde EFRO-subsidie (beperkt tot 50.000€) automatisch aan de projectleider gestort nadat de EFRO-overeenkomst door alle partijen is ondertekend.

Financiële follow-up - Subsidiabiliteit van de uitgaven

Wat de gedane uitgaven betreft, moeten deze specifiek aan de werkpakketten worden gekoppeld of mogen ze op een algemeen niveau blijven (het globale project)?

De gedane uitgaven moeten worden gekoppeld op het niveau van het project. Er is geen verband met de werkpakketten, maar met de periodes.

Voor de Vlaamse en Waalse projectpartners: hoe de voordelen van de verloningspakketten beheren? (Maaltijdcheques, representatiekosten, bedrijfswagen want kostprijs per uur verschilt in dit geval van de werkelijke kost).

De voordelen van de remuneratiepakketten zijn verwerkt in de vermenigvuldigingscoëfficiënt waarmee de kostprijs per uur berekend wordt.

Omvatten de communicatiekosten de aankoop van een smartphone of van andere nuttige apparatuur?

De aanschaf van een smartphone of andere apparatuur die nuttig is voor de uitvoering van het project moet ingevoerd worden in de rubriek ‘Uitrusting’ als dit op het moment van de indiening van de projectfiche voorzien was. Indien nodig kan een verzoek om een kleine wijziging gedaan worden ter gelegenheid van een begeleidingscomité.

Is een opdrachtbrief noodzakelijk om de personeelskosten te verantwoorden?

Een opdrachtbrief is noodzakelijk als in het arbeidscontract tussen de persoon en de organisatie de activiteit van deze persoon met betrekking tot het project niet vermeld wordt.

Kan het werk van de financieel verantwoordelijke (opstellen van de schuldvordering) opgenomen worden in de personeelskosten?

Ja, binnen een redelijk kader dat in verhouding staat tot het uit te voeren werk.

Hoe moeten onkostennota’s opgesteld worden (plaats, route, datum, km...)?

De verplaatsingskosten moeten intern correct gedocumenteerd worden, maar moeten niet voorgelegd worden aan de eerstelijnscontroleur, omdat ze deel uit maken van het 3%-forfait.

Wat moet er gebeuren in geval van verplaatsings-/verblijfkosten die niet voorzien waren in het goedgekeurde budget van de projectfiche?

Deze kosten zijn in het 3%-forfait inbegrepen.

Is er toestemming vereist voor loonindexering?

Neen, er is geen toestemming vereist voor de indexering aangezien dit een wettelijke bepaling is. Deze indexering moet aan de eerstelijnscontroleur gecommuniceerd worden.

Krijgen de verantwoordelijken van een projectpartner (die niet door het project gefinancierd worden) hun reiskosten terugbetaald (bijvoorbeeld om naar het begeleidingscomité te gaan)?

Deze kosten zijn in het 3%-forfait inbegrepen.

Is personeel dat door een projectpartner volgens een opdrachtbrief voor het project wordt ingezet maar vergoed wordt door zijn initiële werkgever subsidiabel (detachering)?

De loonkost van door een derde partij gedetacheerd personeel voor het uitvoeren van projectactiviteiten bij een projectpartner is subsidiabel op eenzelfde manier als die van regulier personeel op voorwaarde dat de loonkost gedragen wordt door de projectpartner zelf en onder de volgende voorwaarden:

- een overeenkomst hebben tussen de projectpartner en de werkgever, waarbij deze de nodige informatie moet verschaffen om te kunnen berekenen welke kosten aan het project worden toegerekend;

- een financiële stroom hebben tussen de projectpartner en de werkgever (de instelling die het personeel in kwestie ter beschikking stelt), zodat de uitgave effectief door de projectpartner gedragen wordt.

 

Zijn de personeelskosten begrensd? Zijn er limieten per personeelscategorie (directeur, beleidsmedewerker, …)?

De personeelskosten worden gerechtvaardigd op basis van de methode van de reële kosten die worden gedragen door de projectpartners voor het Franse gebiedsdeel. Voor het Waalse en het Vlaamse gebiedsdeel worden deze kosten gerechtvaardigd op basis van een vereenvoudigd uurloon (maximum €100 per uur). Voor bijkomende info hierover, gelieve de fiche “subsidiabele uitgaven” te raadplegen, beschikbaar in de toolbox.

Mag een projectpartner de reiskosten van een andere partner betalen?

Nee, deze projectpartner moet deze kosten tellen in het 3%-forfait, bestemd voor reiskosten.

Wat met de maaltijdkosten bij een opdracht (voorbeeld: vergadering van een comité)?

Deze kosten zijn in het 3%-forfait inbegrepen, berekend op basis van de subsidiabele personeelskosten en moeten dus niet gerechtvaardigd worden.

Doorrekenen: kan een projectleider coördinatiekosten doorrekenen naar de andere projectpartners volgens een verdeelsleutel die bij overeenkomst vastligt? Zijn deze uitgaven dan ook subsidiabel bij de verschillende projectpartners?

Neen, de kosten voor coördinatie vallen ten laste van de projectleider en kunnen niet doorgerekend worden. 

Zijn de vertaal- en redactiekosten van de projectfiches subsidiabel?

De voorbereidingskosten voor de opmaak van de projectfiches zijn niet subsidiabel. De vertaalkosten zijn dit bijgevolg ook niet.

Is laboratoriummateriaal subsidiabel? Moeten ze ingeschreven worden onder de kostenpost “Uitrusting” of “Externe Diensten”?

Laboratoriummateriaal is subsidiabel in beide categorieën: in de categorie uitrustingskosten wanneer ze verband houden met een uitrusting waarvan de kosten (aangekocht/afgeschreven) aan het project worden toegerekend. Wanneer ze geen verband houden met een uitrusting aangekocht of afgeschreven door het project, behoren ze tot kosten in verband met het inschakelen van externe vakkundigheid en diensten (geleverd door een andere instantie dan de begunstigde van de actie).

Zijn leerlingen of stagiairs subsidiabel als personeelskost?

Ja, op voorwaarde dat ze aan de uitvoering van het project meewerken, er een opdrachtbrief/tewerkstellingsattest werd opgesteld en dat deze loonkosten gedragen worden door de projectpartner.

Moet er voor het personeel dat 100% voor een project wordt ingezet een timesheet ingevuld worden?

Voor het Vlaamse en Waalse gebiedsdeel, moet de timesheet worden ingevuld voor al het personeel dat aan het project is toegewezen, ongeacht het toewijzingspercentage.

 

Voor de Franse gebiedsdeel zijn de timesheets niet verplicht.

Moet de timesheet door de verantwoordelijke of door de werknemer ondertekend worden?

Voor het Vlaamse en Waalse gebiedsdeel, moet de timesheet ondertekend worden door de persoon die de uren presteert en door een hiërarchische overste.

 

Voor de Franse gebiedsdeel, zijn bij de onderbouwing van de personeelskosten, gezien de vereenvoudigde onderbouwing door de toepassing van een vast toewijzingspercentage, de timesheets niet verplicht. Maar voor personeel dat deeltijds aan het project toegewezen is, moeten de projectpartners echter voor elke desbetreffende persoon een gedetailleerde opdrachtbrief voorleggen, waarin het vaste percentage aan het project bestede tijd wordt aangegeven, alsook een beschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken die aan het desbetreffende personeelslid worden toegewezen.

Kan men de salarissen van de ambtenaren (Staat, lokale overheden, openbare ziekenhuisfuncties) verantwoorden bij de personeelskosten? Zijn deze salarissen subsidiabel en/of valoriseerbaar als medefinanciering (eigen middelen) van de projectpartners?

Ja, deze salarissen zijn op dezelfde manier subsidiabel als de andere salarissen, op voorwaarde dat de uitgave werkelijk gedragen wordt door de projectpartner.

Financiële follow-up Overheidsopdrachten

Voor de Waalse projectpartners, kan een voorgaande negatieve beoordeling van een leverancier gebruikt worden om hem uit te sluiten bij een aanbesteding?

Dat kan, maar de functioneel bevoegde administratie zal de analyse van de offertes toch moeten goedkeuren.

Voor de Waalse projectpartners, wat gebeurt er als een administratie een advies met voorbehoud uitbrengt bij de raadpleging?

Het advies van de functioneel bevoegde administratie moet altijd gemotiveerd worden. Als de administratie een advies met voorbehoud uitbrengt, moet de projectpartner de twijfels wegnemen en, indien nodig, zijn lastenboek herzien.

Voor de Waalse projectpartners: welke bewijsstukken moet men voorleggen voor de uitgaven voor klein materieel en verbruiksgoederen en waarvoor om technische of andere redenen slechts één leverancier kan aangesproken worden?

Deze exclusiviteit moet in elk geval bewezen worden (en het bewijs geleverd aan de eerstelijnscontroleur). Zoals de wetgeving inzake overheidsopdrachten die dit geval voorziet bepaalt, moet deze gemotiveerd worden in de aanvraagformulieren voor de Waalse projectpartners.

Voor de Belgische projectpartners, wat is het verschil tussen ‘geraamde bedragen’ en ‘toegekende bedragen’?

Het geraamde bedrag komt overeen met het bedrag dat de projectpartners van plan zijn te besteden voor een dienst en het toegekende bedrag is het bedrag dat overeenkomt met het bedrag in de kennisgeving van de opdracht.

De procedure wordt echter gekozen op basis van het geraamde bedrag. Als het toegekende bedrag hoger is dan het geraamde bedrag en de procedure niet langer passend is, moet de gehele procedure overgedaan worden.

Gezamenlijke aanbesteding/doorrekening: als de projectpartners een afzonderlijke factuur krijgen, is een overeenkomst tussen de partners dan verplicht?

In het geval van een gezamenlijke aanbesteding wordt altijd gevraagd dat er een gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst gesloten wordt tussen de aan de aanbesteding deelnemende projectpartners om de verdeling van de kosten tussen de partners duidelijk vast te leggen.

Hoe moet de projectpartner in het kader van een opdracht voor een globale prijs over de duur van het project, bijvoorbeeld 30.000 euro, deze opdracht behandelen als hij drie identieke evenementen van 10.000 euro met dezelfde dienstverlener organiseert?

De aanbestedingsprocedure moet gekozen worden op basis van het totale bedrag dat aan dezelfde dienstverlener of leverancier betaald zal worden.

De projectpartner moet dus, alvorens een opdracht te plaatsen, rekening houden met de dienst of levering over de gehele looptijd van zijn project.

Gelieve hiervoor de specifieke bijlagen te raadplegen voor elk gebiedsdeel over de te volgen regels wat overheidsopdrachten betreft.

Indien mijn partner van een ander gebiedsdeel een aanbesteding geplaatst heeft, moet ik dan de documenten voor aanvraag tot goedkeuring aan mijn administratie invullen?

Nee, in dat geval moet de partner die de aanbesteding maakt en toekent aan alle bij deze aanbesteding betrokken projectpartners een kopie bezorgen van de beoordeling van de offertes die uitgevoerd werd om de opdrachtnemer te kiezen, evenals de kennisgevingsbrief of elk ander document dat de gunning van de opdracht bewijst. Deze elementen zijn de bewijsstukken die bij de schuldvordering waarin deze uitgave is opgenomen moeten gevoegd worden. Verder moet de projectpartner, van zodra de eerstelijnscontroleur van de projectpartner die de opdracht gegund heeft het attest van goedkeuring van de uitgaven voor het semester dat de kosten van deze aanbesteding draagt heeft opgesteld, dit document aan de andere partners bezorgen, die dit dan aan hun eigen eerstelijnscontroleur kunnen overmaken, die hen dit document kan vragen.

Kan ik samen met andere partners van mijn project een openbare aanbesteding plaatsen?

Ja, een openbare aanbesteding mag door meerdere projectpartners geplaatst worden. Er moet één partner aangeduid worden als “aanbestedende overheid” en het lastenboek (of de prijsaanvraag) moet duidelijk de identiteit vermelden van de overige projectpartners die de uitgave ondersteunen en aangeven wie welke apart te factureren kosten op zich neemt.

Financiële follow-up - Aangifte van schuldvordering

Wat met de kasuitgaven (contant) (extra bancair)?

Deze betaalwijze is toegestaan maar bankoverschrijvingen en elektronische transacties genieten de voorkeur. Er moet een gedateerd kasticket/kasboek en, indien dit niet op het ticket staat, een specificatie van de aankoop bezorgd worden om de uitgave te kunnen identificeren.

Kan ik, indien een factuur niet opgenomen is in schuldvordering van het semester waarin deze uitgave betaald werd, deze in een volgende schuldvordering opnemen?

Een uitgave die niet ingediend werd in de schuldvordering van het betrokken semester moet in de volgende schuldvordering opgenomen worden, waarbij duidelijk aangegeven wordt in welk semester de uitgave betaald werd.

Kan een projectpartner enkel personeelskosten indienen?

Ja, maar hij zal ook automatisch 15% aan structuurkosten en het 3%-forfait voor reiskosten ontvangen.

Worden de structuurkosten (15%) berekend op de loonmassa’s met inbegrip van de tewerkstellingssubsidies of zonder overheidssubsidies (werkgelegenheidssteun)?

Dit percentage van 15 % moet zonder tewerkstellingssubsidies berekend worden. Het zal toegepast worden op de gevalideerde uitgaven.

Fysieke follow-up

Indien men een nieuwe projectpartner als geassocieerde partner wil toevoegen, is dit een grote wijziging die men moet motiveren zoals bij een projectpartner, of is dit een kleine wijziging?

Het wegvallen of toevoegen van een geassocieerde partner (zonder financiële bijdrage) is een kleine wijziging die in het verslag van het Begeleidingscomité moet vermeld worden.

Beheerapplicatie Jems

Algemeen

Moeten de bijlagen in beide talen worden vertaald?

Ja, de bijlagen moeten in beide talen worden vertaald.

Is het mogelijk om andere bijlagen toe te voegen dan die in het programma zijn voorzien?

Ja, zolang ze voegen onmiskenbaar waarde toe aan de projectfiche. Deze bijlagen moeten echter niet worden gebruikt om bepaalde punten die al in Jems zijn behandeld, verder uit te leggen. Ze moeten worden gebruikt om bewijzen aan te leveren (bv. grondeigendom, impactstudies, milieueffectenstudies, enz.).

Is het mogelijk om in Jems alle partners te informeren dat een partner al wijzigingen aan het doorvoeren is?

Helaas is deze functie momenteel niet beschikbaar in Jems.

Wat is het verschil tussen de rubriek C7 Beheer en het werkpakket 1 Beheer?

Rubriek C7 is algemener en werkpakket 1 moet gedetailleerder zijn vanuit operationeel oogpunt (activiteiten, indicatoren).

Is er een limiet aan het aantal werkpakketten en activiteiten?

Ja, dit aantal is beperkt: er mogen maximum 20 werkpakketten aangemaakt worden, met maximum 20 activiteiten per werkpakket.

Moet de projectleider de projectpartners toegang geven tot de Jems-fiche?

Deze beslissing moet worden genomen door de projectleider, die de gegevens zelf kan invoeren of het door de projectpartners laten doen. Ter herinnering: als twee mensen tegelijkertijd aan het werk zijn, bestaat het risico dat gegevens worden overschreven. 

Kan een automatisch ingevoerd onderdeel met betrekking tot het fase 1-project worden gewijzigd in Jems?

Ja, de projectpartners hebben weer toegang tot alles wat in fase 1 is ingevoerd. Het is ook mogelijk om er wijzigingen in aan te brengen, bijvoorbeeld om een projectpartner toe te voegen als gevolg van een beslissing van de stuurgroep.

Vormt het een probleem als partners bepaalde tabbladen op hun respectievelijke formulieren tegelijkertijd invullen op Jems?

Dit is enkel een probleem als het om precies hetzelfde scherm gaat. Als het hetzelfde tabblad is, maar voor 2 verschillende projectpartners, zijn dit verschillende schermen voor Jems. Het programma registreert gegevens scherm per scherm, soms zelfs per schermonderdeel.

Wat met de elektronische handtekening/authenticatie van het formulier?

Er is geen systeem voor de handtekening/authenticatie bij indiening van de projectfiche. De officiële documenten, zoals de overeenkomsten en de schuldvorderingen moeten door de juridisch verantwoordelijke op papier ondertekend worden en vervolgens gescand om in de beheerapplicatie te uploaden.

Kan men in de applicatie samenwerken, is er uitwisseling mogelijk tussen de projectpartners van een portefeuille?

Neen. De beheerapplicatie vormt een platform voor de indiening van projecten en de opvolging ervan na goedkeuring maar heeft niet als doel om een uitwisselingsplatform voor de projectpartners te zijn.

Kan men na de aanvaarding van het project, tijdens de uitvoering, aanvullende gebruikersnamen vragen?

Ja. De toegangscodes worden gegenereerd bij Jems, steeds volgens de registratieprocedure, die op elk moment zelfstandig kan uitgevoerd worden.

Als een persoon betrokken is in verschillende projecten, moet deze telkens een specifieke login aanmaken voor elk project?

Neen, de toegangscodes zijn verbonden aan de persoon en geldig voor alle projecten waarin deze persoon betrokken is. Ze zijn geldig voor de volledige duur van het programma. Eenzelfde account kan dus gebruikt worden om aan verschillende projecten deel te nemen.

Is het mogelijk per instelling meerdere gebruikersprofielen te verkrijgen voor eenzelfde project?

Ja. De verschillende personen van eenzelfde entiteit die aan het project verbonden zijn, beschikken elk over hun login en paswoord voor toegang tot de beheerapplicatie Jems. De gebruikersprofielen in Jems zijn niet aan een instelling verbonden, ze zijn allemaal onafhankelijk. Elke organisatie kan zoveel profielen aanmaken als nodig is.

Deliverables

Kunnen projecten in uitvoering deliverables toevoegen?

Ja, maar deliverables zijn niet hetzelfde als realisatie-indicatoren.

Is de lijst van deliverables bindend?

Nee, maar de realisatie-indicatoren hebben een meer bindend karakter. Het doel dat u wilt bereiken, moet zo realistisch mogelijk zijn in verhouding met het project.

Aantal deliverables in uitvoering: zijn de realisatie-indicatoren een kwantificering van de deliverables?

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen de realisatie-indicatoren van het programma en de deliverables. De deliverables kunnen in de projectfiche beschreven worden, maar ze moeten overeenkomen met de programma-indicatoren door een vermelding van de doelstellingen die u hoopt te bereiken tegen het einde van het project.

Communicatie

Algemeen

Moeten de deelprojecten van een portefeuille naast de communicatie die in het koepelproject voorzien wordt nog een aparte communicatie hebben?

Binnen een portefeuille moet elk deelproject een eigen communicatieluik hebben waarin alle communicatieacties die voor het project ontwikkeld werden, opgenomen zijn. Het koepelproject vermeldt de communicatieacties die op het niveau van de portefeuille georganiseerd worden.

Website van het project

Moeten alle actualiteiten op de website van het project tweetalig zijn wanneer er minstens één Vlaamse projectpartner deelneemt?

In het algemeen wel. Bij een projectenportefeuille echter zijn er Frans-Waalse deelprojecten die enkel in het Frans werken. Indien het koepelproject de artikelen van een van deze projecten wil uploaden naar zijn tweetalige website, moet het artikel in zijn geheel vertaald worden.

Moet men verplicht de banner van het programma op de website van het project plaatsen?

Ja, dat is een verplichting. In de toolbox voor communicatie op de website van het programma worden verschillende formats voorgesteld. De banner moet verwijzen naar de website http://www.interreg-fwvl.eu/ wanneer men erop klikt.

Hoe lang moet de website van het project online blijven?

Tijdens de programmaperiode is de website uiteraard verplicht en moet hij regelmatig geüpdatet worden en online blijven. De website van het project moet dienen als instrument om de resultaten van het project te communiceren wanneer dit afgerond is.

Vanaf 2030 mag de website offline geplaatst worden, maar de informatie moet op een externe drager opgenomen worden en tot 31 december 2037 toegankelijk zijn.

Communicatie-indicatoren

Hoe wordt het aantal posts op de sociale media berekend (Facebook, Twitter (X), LinkedIn, YouTube, Instagram)?

U moet het aantal posts samentellen die direct op de officiële pagina van het project gepubliceerd werden. Vervolgens moeten deze indicatoren samengeteld worden voor alle sociale media waarop het project actief is. Gelieve de Indicatorenfiche voor Communicatie, beschikbaar in de toolbox van de website, te raadplegen voor bijkomende informatie.

Moet het aantal bezoekers van de website cumulatief worden aangegeven of stemt de indicator overeen met het aantal bezoekers per semester (tussenwaarde)?

In de activiteitenverslagen gaat het om de reële waarde in de analyseperiode (zes maanden). Het is dus geen cumul. U kunt de gegevens omtrent het aantal hits op uw website via Google Analytics opvragen bijvoorbeeld (gratis tool).